• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хэрэв өнцгүүд нь 54º; 46º; 90º хэмжээтэй бол энэ гурвалжин........................ юм.

 •  А. хурц өнцөгт  

 • B. тэгш өнцөгт      

 • C. мохоо өнцөгт   

 • D. оршихгүй.

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

They stayed at the hotel last summer.

......................................................

Оноо: 1

Өгөгдлөөс аль нь эртний хүн буюу палеоантропын талаар илэрхийлж байна вэ?

 • A. 850-1220 см3 тархитай, доод, дээд эрүү том, агуйд амьдарч, гал хэрэглэдэг байсан. Мөн босоо явдаг, хэл яриа сайн хөгжсөн ба чулуу, амьтны ясаар

 • B. 180 см өндөр, тархины хэмжээ 1800 см3, нарийн хамар, өргөн дух, том эрүүтэй, махлаг оочтой хүмүүс байсан. Чулуу ясаар хийсэн зэвсэг ашиглах

 • C. Биеийн өндөр 100-150 см ,20-65 кг жинтэй, хойд хөл дээрээ явахад сайн зохилдсон, задгай газар, агуйд амьдарч, мод, чулуу ,яс зэргийг зэвсэг болгох

 • D. Биеийн өндөр 155-165 см, гавлын эзэлхүүн 1300-1600 см3 , эрүү том, оочны эх үүсвэртэй, хэл яриа эхлэн хөгжиж байсан.Ан агнаж, хоолоо болгож иддэг

Оноо: 1

Хэрэв өнцгүүд нь 26º,54º,120º хэмжээтэй бол энэ нь ................ гурвалжин юм.

 • А. хурц өнцөгт      

 • B. тэгш өнцөгт      

 •  C. мохоо өнцөгт 

 • D. оршихгүй

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

She is writing a letter to her cousin

.....................................................

Оноо: 1

Амьд бие уснаас хуурай газарт гарахад юу нөлөөлсөн бэ?

I. Усан орчинд хоол тэжээл хомсдсон.
II. Агаар мандлын О2 ихэссэн.
III. Агаар мандлын СО2 багассан.
IV. Агаар мандалд озоны давхарга үүссэн.
V. Усны химийн найрлага өөрчлөгдсөн. • A. I ,II, V

 • B. II, IV ,V

 • C. I, III, V

 • D. II, III ,IV

Оноо: 1

x^{2}-7x-8квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. \left ( x-8 \right )\left ( x+1 \right )        

 • B. \left ( x+8 \right )\left ( x-1 \right )    

 • C. \left ( x-4 \right )\left ( x+2 \right )        

 • D. \left ( x+4 \right )\left ( x-2 \right )

Оноо: 1

ABC гурвалжныAB=15см,BC=13см,AC=4см бол B оройгоос буусан өндрийг ол.

 • A.6 см            

 • B. 9 см           

 • C. 12 см                     

 • D.15 см

Оноо: 1

Дөрвөн өнцөгтийн шинж чанарыг эргэцүүлж, худал өгүүлбэрийг олоорой.

 • А. Ромбын бүх өнцөг тэнцүү.      

 • B. Ромбын бүх  тал тэнцүү.       

 •  C. Ромбо тэгш хэмийн 2 тэнхлэгтэй.

 • D. Ромбын эсрэг талууд паралель

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the question to the underlined word.

My cousin is going to school soon.

........................................

Оноо: 1

Гаттери гүрвэл, царвуу сэлүүрт загас зэрэг эртний амьтад өнөөг хүртэл эсэн мэнд амьдарч ирсэн нь байгалийн ямар шалгаралтай холбоотой вэ?


 • A. Хөдөлгөгч шалгарал

 • B. Салгагч шалгарал

 • C. Тогтворжуулагч шалгарал

 • D. Бэлгийн шалгарал

Оноо: 1

Квадратын шинж чанарыг эргэцүүлж, худал өгүүлбэрийг олоорой.

 • А. Квадратын бүх өнцөг 90°. 

 •  B. Квадратын бүх  тал тэнцүү.        

 • C. Квадрат тэгш хэмийн 4 тэнхлэгтэй.

 • D. Квадратын бүх талууд паралель.

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

She doesn’t agree with her friend’s decision.

................................................................

Оноо: 1

Шоо хаяхад 1 буух магадлал хэд вэ?

 • A.\frac{1}{6}  

 • B. \frac{1}{3}     

 • C.\frac{1}{2}     

 • D.1   

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

He is listening to some old records.

..................................................

Оноо: 1

Гурвалжин 25°,25°, 130°өнцгүүдтэй бол түүнийг талын хувьд хэрхэн ангилах вэ?

 • А. тэнцүү талт        

 • B. адил хажуут        

 • C. элдэв талт         

 •  D. мохоо өнцөгт                 

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэг тэмдэглэжээ.

Эдгээрээс санамсаргүй сонгосон нэг цэгэерэг координаттай байх магадлал аль вэ?

 • A.  \frac{1}{8}

 • B.  \frac{2}{8}

 • C.  \frac{5}{8}

 • D.  \frac{1}{2}  

Оноо: 2

ABC гурвалжны BC тал 18 ба түүнтэй параллель шулуун AB, AC талуудыг харгалзан М, N цэгүүдээр огтлов. AMN гурвалжны талбай ABC гурвалжны талбайн\frac{2}{3} -той тэнцүү бол MN-ийг ол.

 • A.12               

 • B. 6\sqrt{6}           

 • C. 9\sqrt{2}                       

 • D. 6\sqrt{3}

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

She is waiting for the bus.

........................................

Оноо: 1

x^{2}-9x-10 квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. \left ( x+10 \right )\left ( x-1 \right )        

 • B. \left ( x-10 \right )\left ( x+1 \right )        

 • C. \left ( x-5 \right )\left ( x+2 \right )     

 • D. \left ( x-2 \right )\left ( x+5 \right )

Нийт: 16693