• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Монгол, АНУ, ОХУ,Канад зэрэг өргөргийн дагуу сунаж тогтсон нутагтай орнуудыг ямар тусгагаар дүрслэхэд тохиромжтой вэ?

 • A. Цилиндрийн тусгаг

 • B. Конусын тусгаг

 • C. Азимутын тусгаг

 • D. Гүүдийн тусгаг

Оноо: 1

Монгол шарын даваанаас Орвог гашууны Бор толгой хүртэл хэдэн км байдаг вэ?

 • A. 1259 км

 • B. 2392 км

 • C. 3546 км

 • D. 4673 км

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The instructor told us: “Hold position for 10 seconds.”

 • A. The instructor told us to held position for 10 seconds.

 • B. The instructor told us to hold position for 10 seconds.

 • C. The instructor told us hold position for 10 seconds.

 • D. The instructor told us held position for 10 seconds.

Оноо: 1

Индүү ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид   

Оноо: 1

Хаяалбар хоорондын зай ойр зурагдсан байвал гадаргын налуу ямар байх вэ?

 • A. эгц

 • B .налуу

 • C. гүдгэр

 • D. хотгор

Оноо: 1

Плитка ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид

Оноо: 1

Ямар энергийг кинетик энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги  

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги 

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Агаарын температур ба даралт, тунадасны хуваарилалтын зургийг ямар аргаар дүрсэлдэг вэ?

 • A. ареалын арга

 • B. ижил шугамын арга

 • C. хөдөлгөөнт шугамын арга

 • D. тэмдгийн арга

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Уул нуруу, гол мөрөн зэрэг байгалийн газарзүйн объектуудыг өөр хооронд нь харьцуулан авч үзэхийг..................... гэнэ.
 • A. математик газарзүйн байрлал

 • B. физик газарзүйн байрлал

 • C. эдийн засгийн газарзүйн байрлал

 • D. нийгмийн газарзүйн байрлал

Оноо: 1
 1. Х.Ө 460 52” З.У 1030 50”-ын солбицолд оршдог газарзүйн ямар объект байдаг вэ?
 • A. Монгол шарын даваа- хойд захын цэг

 • B. Орвог гашууны бор толгой- өмнөд захын цэг

 • C .Өвөрхөшөөтийн булаг- төв цэг

 • D. Соёлз уулын модтой хамар- зүүн захын цэг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

They said, "We are going ice-skating".

 • A. They said that they went ice-skating.

 • B. They said that we were going on ice-skating.

 • C. They said that they are going ice-skating.

 • D. They said that they were going ice-skating.

Оноо: 1

Ямар энергийг потенциал энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги  

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Ямар энергийг уян харимхайн энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги 

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги   

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1
 1. Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын нутагт 1-ын тоогоор ямар газрыг тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A. Өвөрхөшөөтийн булаг

 • B. Хүйсийн найман нуур

 • C. Эрдэнэзуу хийд

 • D. Төвхөн хийд

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Susan said, "They aren’t listening to me"

 • A. Susan said that they weren’t listening to her.

 • B. Susan said that they weren’t listening to me.

 • C. Susan said that they were listening to her.

 • D. Susan said that they were listening to me.

Оноо: 1

Дотоод энерги буурахад температур хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Дотоод энерги  температураас хамаарахгүй

 • B. Өөрчлөгдөхгүй 

 • C. Нэмэгдэнэ

 • D. Багасна

Оноо: 1
 1. Манай орны хойд захын цэгээс өмнөд захын цэг хүртэл өргөргийн хэдэн градусын зөрөө байдаг вэ?
 • A. 10034/

 • B. 15034/

 • C. 20034/

 • D. 30034/

Оноо: 1

Дотоод энерги ихсэхэд температур хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. Дотоод энерги температураас хамаарахгүй

 • B. Өөрчлөгдөхгүй 

 • C. Нэмэгдэнэ 

 • D. Багасна

Оноо: 1

Choose the correct answer.

He told us: “I’ll send you a postcard.”

 • A. He told us that I would send us a postcard.

 • B. He told us that he would send you a postcard.

 • C. He told us that he would send us a postcard.

 • D. He told us that he will send us a postcard.

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Ватт 

 • B. Жоуль

 • C. Вольт

 • D. Кулон   

Нийт: 16693