• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах жишээнээс палеонтологийн баталгаанд хамаарах эрмэл хэлбэрүүдийг зөв нэрлэснийг сонгоно уу?

I. Археопетерикс
II. Псилофит
III. Гаттери
IV. Стегоцефал
V. Гингко

 • A. I,  II, IV

 • B. II,  IV, V

 • C. II,  IV, VI

 • D.  I, II, III

Оноо: 1

Гурвалжны өнцгүүд 20°,70°, 90° бол түүнийг талын хувьд хэрхэн нэрлэх вэ?

 • А. тэнцүү талт             

 • B. адил хажуут            

 • C. элдэв талт      

 •  D. тэгш өнцөгт    

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэг тэмдэглэсэн байна.

Эдгээрээс санамсаргүй сонгосон нэг цэгсөрөг координаттай байх магадлал аль вэ? ​​​​​​

 • A. \frac{1}{8}

 • B.  \frac{3}{8}

 • C. \frac{5}{8}

 • D. \frac{1}{2}

Оноо: 1

Зарим жилүүдэд эрвээхийн тоо толгой маш ихээр өсч, хот суурин газруудад хүртэл ихээр үзэгддэг. Энэ нь популяцийн тоо толгойн хэлбэлзийн аль хэлбэрт орох вэ?


 • A. Тогтвортой

 • B. Тэсрэлт маягийн

 • C. Хувьсамтгай

 • D. Хэвийн

Оноо: 1

Хоёр шоо орхиходбуусан нүднүүдийн нийлбэр 6 байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{5}{36}

 • B. \frac{1}{6}

 • C. \frac{7}{36}

 • D. \frac{1}{12}

Оноо: 1

Тараг бүрэх, айраг исгэх, сүү ээдүүлэх зэрэг нь ямар амьд бие махбодын оролцоотой явагддаг вэ?


 • A. Мөөг

 • B. Ургамал

 • C. Бактери

 • D. Нэг эстэн

Оноо: 1

A цэг тугны оройтой 42o өнцөг үүсгэх бөгөөд түүний сууриас 27 м зайд байв. Тугны өндрийг ол.

tg42^{\circ}=0.9 гэж тооцоорой.

 • A.24 м            

 • B. 27 м                       

 • C. 30 м                       

 • D. 28 м

Оноо: 1

Хоёр шоо хаяхад буусан нүднүүдийн нийлбэр 7 байх магадлалыг ол.

 • A.\frac{5}{12}

 • B. \frac{1}{6}

 • C. \frac{7}{36}

 • D.\frac{1}{12}

Оноо: 1

Онтогенез буюу нэгэн биеийн хөгжил гэж юу вэ?

 • A. Зиготоос төрөх хүртэлх үе                                

 • B .Зиготоос үхэж мөхөх хүртэлх үе

 • C. Эр, эм бэлгийн эсүүдээс зигот үүсэх хүртэлх үе   

 • D. Төрснөөс үхэж мөхөх хүртэлх үе

Оноо: 1

\frac{x^{2}-25}{x-5}=x+5 тэнцэтгэлийн хувьд аль дүгнэлт зөв бэ?

 • А. ∀xR  үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • B. x≠5 үед тэнцэтгэл үнэн байна.          

 • C. x=5 үед тэнцэтгэл үнэн байна.    

 • D. Тэнцэтгэл үнэн байх х-ийн утга олдохгүй.

Оноо: 1

Мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 16°  

 •  B. 26° 

 • C. 36°  

 • D.116°       

Оноо: 1

0-ээс 9 хүртэлх 10 цифрээс санамсаргүй нэгийг сонгоход тэгш цифр сонгогдсон байхмагадлалыг ол.

 • А. 0.1 

 • B. 0.2  

 • C. 0.5   

 • D. 0.8

Оноо: 1

Провизор эрхтэн гэж юу вэ?

 • A. Авгалдайн шатанд тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэггүй боловч бие гүйцсэн хойно тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг байнгын эрхтэн.

 • B. Авгалдайн хөгжлийн эхнээс бие гүйцэх хүртэл тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг эрхтэн.

 • C. Авгалдайн шатанд үүрэг гүйцэтгэж байгаад бие гүйцмэгц солигдох буюу устаж үгүй болдог түр зуурын эрхтэн.

 • D. Үр хөврөлийн авгалдай, хүүхэлдэй үед тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг түр зуурын эрхтэн

Оноо: 1

Мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 12° 

 •  B. 22°    

 •  C. 32°    

 • D. 112°      

Оноо: 1

Ямар амьтад авгалдайн шатыг дамжиж хөгждөг вэ?


 • A. Зиготдоо шар уураг ихээр агуулсан амьтад         

 • B. Зиготдоо шар уураг бага агуулсан амьтад

 • C.   Бүх сээр нуруугүйтэн амьтад

 • D.  Бүх сээр нуруутан амьтад

Оноо: 1

0-ээс 9 хүртэлх 10 цифрээс санамсаргүйнэг цифр сонгов. Сондгой цифр сонгогдсон байхмагадлалыг ол.

 • А. 0.1

 • B. 0.2   

 • C. 0.5 

 • D. 0.8

Оноо: 1

\frac{x^{2}-36}{x-6}=x+6тэнцэтгэлийн хувьд аль дүгнэлт зөв бэ?

 • А. ∀xR үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • B. x≠6 үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • C. x=6 үед тэнцэтгэл үнэн байна.       

 • D. Тэнцэтгэл үнэн байх х-ийн утга олдохгүй.

Оноо: 1

Тахийн сүргийн ахлагч сүргийн тэргүүн эгнээнд явж, сүргийн хөдөлгөөнийг удирдан чиглүүлэх, аюулаас сэргийлэх, үр төлийг асран хамгаалах зэрэг олон үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь популяцийн зан төрхийн бүтцийн ямар хэлбэр вэ?


 • A. Бүл

 • B. Бүүр

 • C. Сүрэг

 • D. Сүрэглэлт

Оноо: 1

Тэгш цифрүүдээр бичигдэх 3-н оронтой натурал тоо хэд байгаа вэ?

 • A. 100  

 • B. 125     

 • C. 450     

 • D. 900

Оноо: 1

Хоосон нүдэнд байх гурвалжны мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой. 90°+ 71°+\square°

 • А.  9°

 • B. 19°   

 • C. 39°   

 • D. 199°

Нийт: 16693