• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хөврөлийн дараах хөгжлийг тодорхойлно уу.


 • A. Эр, эм бэлгийн эсүүд боловсрох 

 • B. Хөврөл эхийн хэвлийгээс гарч гадаад орчинтой харьцах

 • C. Эхийн хэвлий ба өндөгний бүрхүүл дотор хөврөл хөгжих  

 • D. Хөврөл хуваагдан томрох

Оноо: 2

ABCDтрапецийн\angle A=45^{\circ}, \angle C=150^{\circ}, BC=4см, CD=12смболталбайг ол.

 • A. 12+6\sqrt{6}  см2        

 • B. 12+3\sqrt{6}  см2        

 • C. 6(7+3\sqrt{3})  см2      

 • D. 60\sqrt{3}  см2

Оноо: 1

Гурвалжны мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой. 130° + 34°+ \square

 • А.  6°   

 • B. 16°      

 • C.  26°      

 • D. 196°Ÿ

Оноо: 1

Зурагт амьд биеийн бүтцийн ямар түвшнийг харуулсан болохыг хэлнэ үү.

 • A. Эс

 • B. Эд

 • C. Эрхтэн

 • D. Эрхтэн тогтолцоо

Оноо: 5

A=\left ( \frac{2}{\sqrt{3}-1}+\frac{3}{\sqrt{3}-20}+\frac{15}{3-\sqrt{3}} \right )\cdot \left ( 5+\sqrt{3} \right )^{-1}бол илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

\frac{x^{2}+25}{x-5}=x+5 тэнцэтгэлийн хувьд аль дүгнэлтзөв бэ?

 • А. ∀xR  үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • B. x≠5 үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • C. x=5 үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • D. Тэнцэтгэл үнэн байх х-ийн утга олдохгүй.

Оноо: 1

Урт нь12 мм, өргөн нь 3.5 см, өндөр нь 1.2 см хэмжээс бүхий тэгш өнцөгт параллелeпипедийн хэдэн талс нь квадрат хэлбэртэй байх вэ?

 • А. 2     

 • B.3                

 •  C. 4         

 • D. 5

Оноо: 1

Хөврөлийн шууд хөгжилтэйамьтныг сонгоно уу.


 • A. Загас

 • B. Мэлхий

 • C. Гүрвэл

 • D. Зөгий

Оноо: 1

Урт нь 24 мм, өргөн нь 4.5 см, өндөр нь 2.4 см хэмжээс бүхий тэгш өнцөгт параллелeпипедийн хэдэн талс нь квадрат хэлбэртэй байх вэ?

 • А. 2       

 •  B.3      

 • C. 4        

 • D. 5

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

The boys were talking about football.

...................................................

Оноо: 1

Газарзүйн хувьд саланги хол гнутагт амьдардаг боловч Евроази, Хойд Америкийнбуга, шилүүс, чоно, үнэг, баавгай, туулай, минж зэрэг амьтад хоорондоо төстэй байдаг.Энэ нь эволюцийн ямар баталгаагаар тайлбарлагдах вэ?


 • A. Биогеографийн баталгаа

 • B. Жишил анатомийн баталгаа

 • C. Палеонтологийн баталгаа

 • D. Эмбриологийн баталгаа

Оноо: 1

\frac{x^{2}+36}{x-6}=x+6 тэнцэтгэлийн хувьд аль дүгнэлт зөв бэ?

 • А. ∀xR үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • B. x≠6 үед тэнцэтгэл үнэн байна.

 • C. x=6  үед тэнцэтгэл үнэн байна.    

 • D. Тэнцэтгэл үнэн байх х-ийн утга олдохгүй.

Оноо: 1

Амьд биеийн дэвшилтэт эволюцийн үндсэн чиглэл аль нь вэ?

 • A. Тухайн зүйлийн тоо толгой нь олшрон,тархац нутаг нь өргөсөж, шинэ популяци ба зүйлүүд, төрөл, овгийг үүсгэх

 • B. Зүйлийн морфологид тодорхой нэг зохилдлогоо үүсгэх өөрчлөлтөөр шинэ орчинд тархах

 • C. Зүйлийн бүтэц бүхэлдээ шинээр өөрчлөгдсөнөөр амьдрах чадвар дээшлэх

 • D. Зүйлд ашигтай зохилдлогоо бий болсоноор морфологид өөрчлөлт гарах

Оноо: 3

\sqrt{16\cdot 18\cdot \left ( 17^{2}+1 \right )+1} илэрхийллийг хялбар аргаар тооцоол.

Оноо: 2

ЗурагтABCD трапец баAECD параллелограммыг дүрслэв. AD=10см,BC=4см, S_{ABCE}=36см2 бол ECD гурвалжны талбайг ол.

 • A.12 см2                    

 • B. 18 см2                   

 • C.27 см2                    

 • D. 54 см2

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

She has got a letter from her pen- friend.

........................................................

Оноо: 1

Хүмүүс өөрсдийн тэжээж буй амьтдаас өндөг бага гаргадаг тахиа, сүүний гарц багатай үнээгээ хүнсэндээ хэрэглэж харин олон өндөг гаргадаг, их сүү өгдөг үнээгээ тэжээж өсгөсөөр ирсэн. Удаан хугацааны дараа хүн тодорхой зорилго тавин өсгөөгүй ч сүүний гарц сайтай үхэр, өндөг их гаргадаг тахианыаж ахуйтай болдог. Энэ нь шалгарлын ямар хэлбэр болохыг тогтооно уу


 • A. Аргачилсан шалгарал

 • B. Санамсаргүй шалгарал

 • C. Байгалийн шалгарал

 • D. Хөдөлгөгч шалгарал

Оноо: 1

Өрөөний шал 5 м ба 6 м талуудтай тэгш өнцөгт хэлбэртэй. Энэ шалыг бүрэхэд 20 см талтай квадрат хэлбэртэй плита хэдэн ширхэг хэрэгтэй вэ?

 • A.750             

 • B.700             

 • C.600             

 • D.650 

Оноо: 1

Өгсөн цэгүүдээс А цэгийн координатыг тодорхойлоорой.

 •  А. А(4;6)   

 • B.  А(6;4)         

 • C. А(12;8)      

 • D. А(8;12)

Оноо: 1

2x-5=1 шугаман тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 2                         

 • B. 3                            

 • C. – 2                        

 • D. – 3  

Нийт: 16693