• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

She doesn’t agree with her friend’s decision

............................................................

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

He is listening to some old records.

...................................................

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the questionto the underlined word.

She is waiting for the bus.

.........................................

Оноо: 1

Өгсөн цэгүүдээс В цэгийн координатыг тодорхойлоорой.

 • А. В(4;10)      

 •  B.  В(10;4)       

 • C. В(5;2)         

 •  D. В(2;5)

Оноо: 3

\sqrt{1+2019\sqrt{1+2016\cdot 2018}} утгыг ол.

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Write the question to the underlined word.

The boys were talking about football.

.....................................................

Оноо: 1

2x+7=1 шугаман тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 3                    

 • B. 4                             

 • C. – 4                       

 • D.  3  

Оноо: 1

Адил хажуут трапецын талууд 5 см, 5 см, 2 см, 8 см байв. Энэ трапец тэгш хэмийн хэдэн тэнхлэгтэй вэ?

 • А. 0         

 • B.1         

 • C. 2      

 •  D. 3

Оноо: 1

Хээрийн экосистемд хярс, үнэг зэрэг амьтад үлийн цагаан оготныг барьж иддэг. Үлийн цагаан оготно багасвал үнэг, хярс зэрэг амьтдын хооронд тэжээлийн өрсөлдөөн болно. Энэ нь амьдралын төлөөний тэмцлийн аль хэлбэрт орох вэ?

 • A.  Зүйлийн дотоод

 • B.  Зүйл хоорондын

 • C. Амьд бие, орчны таагүй нөхцлийн эсрэг

 • D. Байгалийн

Оноо: 1

Сондгой цифрүүдээр бичигдэх 3-н оронтой натурал тоо хэд байгаа вэ?

 • A. 100

 • B. 125  

 • C. 450  

 • D. 900

Оноо: 2

MAKE QUESTIONS : Writethe questionto the underlined word.

She has got a letter from her pen- friend.

.....................................................

Оноо: 1

-2=x+5 шугаман тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 7                           

 • B.  3                         

 • C. – 7                       

 • D. – 3   

Оноо: 1

Кубын дэлгээсийн талбайн хэмжээ 96 см.кв бол ирмэгийн уртыг олоорой.

 •    А. 3 см          

 • B.4 см             

 • C. 6 см         

 • D. 7 см

Оноо: 1

Хуурай газрын эмгэн хумс ойд хүрэн, ягаан өнгөтэй, өтгөн шигүү өвслөг газарт шаргалдуу өнгөтэй байж шувуунд идэгдэхээс өөрийгөө нууж хамгаалдаг. Энэ нь шалгарлын аль хэлбэр вэ?

 • A. Салгагч

 • B. Тогтворжуулагч

 • C. Хөдөлгөгч

 • D. Бэлгийн

Оноо: 2

ABCDтэгш өнцөгтийн диогоналиудын огтлолцлын цэгО болно. AB тал дээрAF:FB=1:4байх F цэг оршино.OC=10см,\angle DBC=30^{\circ} бол будсан хэсэг болохFOD гурвалжны талбайг ол.

 • A. 10\sqrt{3}        

 • B. 20\sqrt{3}                    

 • C. 2\sqrt{2}-2                  

 • D.50\sqrt{3}

Оноо: 1

Кубын ирмэг 4 см бол бүх ирмэгийн нийт урт хэдэн сантиметр вэ?

 •   А. 16 см

 • B.32 см          

 •  C. 48 см         

 •   D. 64 см

Оноо: 1

Туузан хорхойн бие олон үеэс тогтсоноор хоол тэжээл шимэх гадаргуу ихэсч, олон өндөг гаргадаг болжээ. Үүнийг ямар ойлголтоор тайлбарлах вэ? • A. Эрхтний тоо олшрох

 • B. Эрхтний үүрэг солигдох

 • C. Нэг эрхтэн нөгөөгөө орлох

 • D. Эрхтний үүрэг, үйл ажиллагаа салах

Оноо: 1

-4=x-9 шугаман тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 13             

 • B. – 5                         

 • C. – 13                    

 • D. 5  

Оноо: 1

Амьд бие махбод амьдралын төлөөний тэмцэлд давуу чанарыг олж, бие бүтцийн нийтлэг дээд түвшинд хүрэхийг ..................... гэнэ.


 • A. Ароморфоз

 • B. Идиоадаптаци

 • C. Дегенераци

 • D. Конвергенци

Оноо: 1

Мохоо өнцөгт гурвалжны 3 өнцгөөс санамсаргүйгээр нэг өнцөг сонгов. Хурц өнцөг сонгогдсонбайх магадлалыг ол.

 • A. \frac{1}{3}  

 • B. \frac{2}{3} 

 • C. 1   

 • D. \frac{1}{6}

Нийт: 16693