• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Буудлагын хоёр тамирчин бай буудав. I тамирчин байг онох магадлал 0.8, II тамирчин байг онох магадлал 0.7 бол хоёулаа байг онох магадлалыг ол.

 • А. 0.15     

 • B. 0.56 

 • C. 0.2 

 • D.0.06

Оноо: 1

Зураг дээрх “r “дугаартай үйл явцтай аль жишээ тохирох вэ?

 • A. Ургамал спороор үрждэг байснаа үрээр үрждэг болсон.

 • B. Шимэгч туузан хорхой гэдэсгүй болсон.

 • C. Ёроолын загасны бие хавтгай болох

 • D. Тал хээрийн амьтдын биеийн өнгө шаргалдуу байдаг.

Оноо: 1

Гурвалжны өнцгүүдийн харьцаа 1 : 2 : 3 бол хамгийн их өнцгийг олоорой.

 •  А. 30°       

 •  B. 60°   

 • C. 90°       

 •  D. 180°

Оноо: 1

-4\times x=\frac{3}{5} тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. –0.15         

 • B. –2.4            

 • C. 2.4                   

 • D. –0.75

Оноо: 1

Хүү цамцан дээрээ тос дусаахад дугуй хэлбэртэй толбо үүсэв. Толбоны радиус секундэд 2 мм-ээр ихсэж, талбай нь 25\pi мм2 болсон бол хэдэн секунд өнгөрсөн бэ?R_{1}=0; t=0 гэж тооц.

 • А.2 сек           

 • B.2.5 сек        

 • C.3 сек           

 • D.5 сек

Оноо: 1

+qцэнэгтэй усны дусал -qцэнэгтэй дусалтай нэгдэхэд үүссэн дуслын цэнэг нь ямар байх вэ?

 • A. -2q

 • B. -q 

 • C. 0 

 • D. +2q

Оноо: 1

Эдгээр амьтад нь дараах ойлголтын алинд хамаарах вэ?

 • A. Дивергенци

 • B. Дегенераци

 • C. Конвергенци

 • D. Параллелизм

Оноо: 1

Буудлагын хоёр тамирчин бай буудав. I тамирчин байг онох магадлал 0.6, II тамирчин байг онох магадлал 0.7 бол хоёулаа байг онохгүй магадлалыг ол.

 • А. 0.13  

 • B. 0.42  

 • C. 0.1 

 • D.0.12

Оноо: 1

1” дугаартай зураг байгалийн шалгарлын ямар хэлбэрийг харуулсан болохыг сонгоно уу.

 • A. Тогтворжуулагч шалгарал

 • B. Салгагч шалгарал

 • C. Хөдөлгөгч шалгарал

 • D. Бэлгийн шалгарал

Оноо: 1

A(0;1), B(2;0),C(4;2) цэгүүд өгөгдөв. ABC гурвалжны А оройн медианы уртыг ол.

 • А. \sqrt{22}           

 • B.9                 

 • C. 3                

 • D. \sqrt{8}

Оноо: 4

x=\frac{2}{\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{20}+\sqrt[3]{25}}бутархайн хуваарийг иррационалиас чөлөөлж,y=\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{5} тоотой жиш.

Оноо: 1

\frac{2}{3}\times x=4 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 12  

 • B. 6   

 • C. 2\frac{2}{3}          

 • D. 3\frac{1}{3}  

Оноо: 1

Царвуу сэлүүр загас, гаттери гүрвэл зэрэг эртний амьтад өнөөг хүртэл амьдарч ирсэн нь дээрх шалгарлын алинд нь хамаарах вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 2

Оноо: 1

Дадлагын хоёр тамирчин бай буудав. I тамирчин байг онох магадлал 0.8, II тамирчин байг онох магадлал 0.7 бол хоёулаа байг онохгүй магадлалыг ол.

 • А. 0.15   

 • B. 0.56 

 • C. 0.2   

 • D.0.06

Оноо: 1

Гурвалжны өнцгүүдийн харьцаа 2 : 3 : 4 бол хамгийн бага өнцгийг олоорой.

 • А. 30°          

 • B. 40°       

 • C. 60°    

 • D. 80°

Оноо: 2

Буудлагын хоёр тамирчин бай буудав. I тамирчин байг онох магадлал 0.6, II тамирчин байг онох магадлал 0.7 болбайг яг нэг хүнонох магадлалыг ол.

 • А. 0.13

 • B. 0.42

 • C. 0.46        

 • D.0.12

Оноо: 1

Дараах зураг юуг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Атавизм

 • B.  Гомологи эрхтэн

 • C. Аналоги эрхтэн

 • D. Рудимент

Оноо: 2

A(1;2;3), B(2;4;4), C(-1;-2;0), D(2;a;-5)ба\vec{AB}\perp \vec{CD} бол a-г ол.

 • А.−1               

 • B.0                 

 • C.1                 

 • D.2

Оноо: 2

Буудлагын хоёр тамирчин бай буудав. I тамирчин байг онох магадлал 0.8, II тамирчин байг онох магадлал 0.7 болбайг яг нэг хүнонох магадлалыг ол.

 • А. 0.15   

 • B. 0.56     

 • C. 0.38   

 • D. 0.06

Оноо: 1

Энэ амьтан эволюцийн ямар баталгаанд хамаарах вэ?

 • A. Палеонтологи

 • B. Биогеографи

 • C. Эмбриологи

 • D Жишил анатоми

Нийт: 16693