• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зургуудыг ажиглан дүгнэлт хийж, Х хэмжээг олоорой

 •  А. 1          

 • B.2         

 • C. 3           

 • D. 4

Оноо: 1

Бүх ирмэгийн нийлбэр 36 см байх кубын гадаргуун талбай ба эзэлхүүний харьцааг ол.

 • A.2:1              

 • B. 3:4             

 • C.2:3              

 • D.3:5

Оноо: 1

Номын санд байгаа номыг тоолоход 70% нь хуучин, үлдсэн хэсэг нь шинэ ном байв. Санамсаргүйгээр 1 ном авч уншаад буцааж тавиад дахин нэг ном авч үзэв. Тэгвэл хоёулаа шинэ ном байх магадлалыг ол.

 • А. 0.42       

 • B. 0.21   

 • C. 0.49

 • D.0.09

Оноо: 1

Эволюцийн баталгааны шилжилтийн эрмэл хэлбэрт хамаардаг энэ амьтан ямар амьтдын завсарын хэлбэрт ордог болохыг хэлнэ үү.

 • A. 2 нутагтан, шувуу

 • B. Мөлхөгч, шувуу

 • C. Шувуу, сүүгээр бойжигч

 • D. 2 нутагтан, мөлхөгч

Оноо: 1

y^{2}-5=0 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. \pm \sqrt{5}  

 • B. \pm 2.5

 • C. 25                   

 • D. \pm 5

Оноо: 2

Параллелeпипедийн талсын талбайнууд 10, 12, 30 нэгж.кв бол эзэлхүүнийг ол.

 • A. 30              

 • B. 60              

 • C. 90              

 • D.120

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад эволюцийн жишил анатомийн баталгааны ямар хэлбэртхамаарахыг олно уу

 • A. Гомологи эрхтэн

 • B. Аналоги эрхтэн

 • C. Атавизм

 • D. Рудимент эрхтэн

Оноо: 1

Бүх сээр нуруутан амьтад үр хөврөлийн шатандаа хоорондоо төсөөтэй байдаг. Энэ нь бүх амьд бие гарал үүсэл нэгтэйг баталдаг. Энэ эволюцийн баталгааг сонгоно уу.

 • A. Биогеографи

 • B. Палеонтологи

 • C. Жишил анатоми

 • D. Эмбриологи

Оноо: 1

Зургуудыг ажиглан дүгнэлт хийж, X-ийн хэмжээг олоорой.

 • А. 5       

 • B.9           

 • C. 12       

 •  D. 13

Оноо: 1

Энэ ямар эриний талаар илэрхийлсэн байна вэ?

 • A. Архей

 • B. Протерзой

 • C. Палеозой

 • D. Мезозой

Оноо: 1

y^{2}-7=0 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. \pm 7

 • B.  \pm 3.5

 • C. 49        

 • D. \pm \sqrt{7}

Оноо: 1

Зургийг ажиглаж, энэ эринд болсон үйл явц аль нь болохыг тодорхойлоорой.

 • A. Нэг эст замгаас олон эст замгууд үүсч, царвуу сэлүүр загас дэлгэрч, стегоцефал хуурай газарт гарчээ. Мөн псилофитүүд үүсчээ.

 • B. Фотосинтезийн эхлэл тавигдаж, хүчилтөрөгч агаар мандалд хуримтлагдаж, амьд биеийн цаашдын хөгжилд чухал нөлөө үзүүлсэн. Энэ эринд бакт

 • C. Нэг эст, олон эст замгуудын хөгжил эрчимжиж, үет хөлтөн, өргөст арьстан үүсчээ.

 • D. Нүцгэн үртэн, далд үртэн ноёрхон хөгжив.

Оноо: 1

Дараах зургуудыг ажиглан дүгнэлт хийж, өгсөн х өнцгийн хэмжээ олоорой.

 • А. 15°

 • B. 25° 

 • C. 75°          

 • D. 105°

Оноо: 1

Энэ эринд нэг ба олон эст замгууд ихээр дэлгэрчээ. Энэ аль эриний амьдралыг илэрхийлж байна вэ?
 • A. Палеозой

 • B. Протерзой

 • C. Мезозой

 • D. Кайнозой

Оноо: 1

Протоны тоо электроны тоотой тэнцүү бол атом. . . . . . . . . . . . . . .

 • A. Саармаг байна  

 • B. Эерэг ион болно         

 • C. Сөрөг ион болно 

 • D. Цэнэгтэй болно

Оноо: 1

Квадрат суурьтай пирамидын суурийн тал 6 см, эзэлхүүн 48 см3 бол хажуу гадаргуун талбайг ол.

 • A.48              

 • B.60                

 • C. 72              

 • D. 96

Оноо: 1

Номын санд байгаа номыг тоолоход 70% нь хуучин, үлдсэн хэсэг нь шинэ ном байв. Санамсаргүйгээр 1 ном авч уншаад буцааж тавиад дахин нэг ном авч үзэв. Тэгвэл хоёулаа хуучин ном байх магадлалыг ол.

 •  А. 0.42    

 • B. 0.21

 • C. 0.49

 • D.0.09

Оноо: 1

Эдгээр шувууны хошууны хэлбэр хувисч өөрчлөгдсөн нь ямар үйл явцтай холбоотой вэ?


 • A. Ароморфоз

 • B. Идиоадаптаци

 • C. Дегенараци

 • D. Параллелизм

Оноо: 1

4\times \sqrt{x}-3=0 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. \frac{9}{8}

 • B. \frac{9}{16}                       

 • C. \frac{3}{2}

 • D. \frac{3}{4}

Оноо: 1

Эдгээр шувууны хошуунд гарсан хувьсал ямар шалтгаанаас болсон бэ?

 • A. Цаг агаарын өөрчлөлт

 • B. Хооллолт

 • C. Шилжилт нүүдэл

 • D. Өөрийн дотоод тэмүүлэл

Нийт: 16693