• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зургуудыг ажиглан дүгнэлт хийж, x өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 42°   

 •  B. 52°        

 •  C. 66°          

 • D. 132°

Оноо: 1

Багажуудыг чийдэнгийн хүчдэл, гүйдлийг хэмжихээр зөв холбосон зураг аль нь вэ?

 • A. 1   

 • B. 2   

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 3

\frac{\left ( \sqrt{5} \right )^{-\frac{1}{3}}\cdot 125^{\frac{1}{6}}}{5^{-\frac{1}{2}}}илэрхийллийг хялбарчил.

Оноо: 1

Хусны цагаан эрвээхий модны цайвар өнгө нь агаарын бохирдол, утаа тортогт өртөн бараан болж өөрчлөгджээ. Энэ нь хусны цагаан эрвээхэйн өнгө бараан болж хувирахад нөлөөлжээ. Энэ өөрчлөлтбайгалийн шалгарлын аль хэлбэрт хамлаарахыг сонгоно уу.


 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

Гурвалжны талууд 1:2:3 харьцаатай бол энэ нь ямар гурвалжин бэ?

 • А. Тэнцүү талт   

 •  B.  адил хажуут     

 • C. элдэв талт   

 • D. оршихгүй

Оноо: 1

1000000 ш электрон бүхий биеийн цэнэгийн хэмжээг тодорхойлно уу.qe=1.6∙10-19Кл

 • A. 1.6∙10-13 Кл 

 • B. 1.6 ∙10-25 Кл 

 • C. 1.6 ∙10-29 Кл 

 • D. 1.6 Кл

Оноо: 1

Эдгээр амьтад түүхэн хувьсах хөгжлийн морфологийн ямар зүй тогтолд хамаарах вэ?

 • A. Ароморфоз

 • B. Дивергенци

 • C. Параллелизм

 • D. Конвергенци

Оноо: 1

Гурвалжны талууд 2:2:3 харьцаатай бол энэ нь ямар гурвалжин бэ?

 • А. тэнцүү талт    

 • B.  адил хажуут    

 • C. элдэв талт      

 • D. оршихгүй      

Оноо: 1

2 Кл цэнэг хэлхээгээр өнгөрөхөд 5 Ж ажил хийв. Хүчдэлийн утга хэдэн В байх вэ?

 • A. 10 В        

 • B. 2.5 В    

 • C. 3 В     

 • D. 7 В

Оноо: 1

3\times \sqrt{y}-2=0 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. \frac{2}{9}                   

 • B. \frac{2}{3}

 • C. \frac{4}{3}

 • D. \frac{4}{9}

Оноо: 1

Дараах бүдүүвчийн “А” дугаар юуг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Дивергенци

 • B. Конвергенци

 • C. Параллелизм

 • D. Идиоадаптаци

Оноо: 1

Гурвалжны өнцгүүд 1:2:3 харьцаатай бол ямар өнцөгт гурвалжин бэ?

 • А.хурц        

 • B. тэгш               

 • C. мохоо          

 • D. оршихгүй 

Оноо: 1

Цахилгаан индүүний дамжуулагчаар 2 минутад 36 Кл цэнэг урсан өнгөрнө. Гүйдлийн хүчний хэмжээг тодорхойлно уу?

 • A. 300 мА  

 • B. 30 мА  

 • C. 3 мА

 • D. 0.3 А

Оноо: 1

Дараах бүдүүвчийн “В” дугаарт тохирох жишээг олно уу.

 • A. Мэрэгчдийн багийн амьтад янз бүрийн орчинд амьдрах болсонтой холбоотой биеийн хэлбэр дүрс нь өөрчлөгдөн хувирсан.

 • B. Шувууд хоол тэжээлийн онцлогоос шалтгаалж хошуу нь олон янзын хэлбэртэй болжээ.

 • C. Аварга загас, халим, далайн гахай, загасан гүрвэл зэрэг нь усан орчинд амьдрах болсонтой холбоотой гадаад бүтцээрээ аварга загастай төстэй

 • D. Ургамлын хатуулаг хэсгээр хооллохтой холбоотойгоор мэрэгчид, туулай хэлбэртний шүдний хөгжил бие биенээс үл хамаарах байдлаар зэрэгцээ

Оноо: 1

Гурвалжны өнцгүүд 2:2:5 харьцаатай бол энэ ямар өнцөгт гурвалжин бэ?

 • А.хурц

 • B. тэгш      

 • C. мохоо

 • D. оршихгүй 

Оноо: 1

Конусын өндөр5\sqrt{2} см, суурийн радиус 5 см бол хажуу гадаргуун талбайг ол.

 • A. 50\pi                        

 • B. 75\pi                        

 • C. 25\pi            

 • D. 25\sqrt{3}\pi

Оноо: 1

Энэ үйл явцын үр дүнд тухайн удмын дотор ашигтай хувьсал бий болж, байгалийн шалгарлаар орчиндоо сайн зохицсон нь мэнд үлдэж, шинэ зүйл үүсэх эхлэл тавигддаг.Энэ үйл явцыг тодорхойлно уу?

 • A. Дивергенци

 • B. Конвергенци

 • C. Идиоадаптаци

 • D. Дегенераци

Оноо: 1

\sqrt[3]{x}=3 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 9                            

 • B.  3                     

 • C. – 27                     

 • D. 27

Оноо: 1

20 В хүчдэлд холбосон цахилгаан хэлхээгээр 5 Кл цэнэг урсан өнгөрөхөд гүйцэтгэх ажил ямар байх вэ?

 • A. 15 Ж  

 • B. 25 Ж  

 • C. 4 Ж   

 • D. 100 Ж

Оноо: 1

Гурвалжны мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А.32º

 • B. 62º

 • C. 72º

 • D.162º

Нийт: 16693