• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\sqrt[3]{x}+4=0 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 64                           

 • B. 4                           

 • C. – 64                 

 • D. – 4

Оноо: 1

Конусын эзэлхүүн 18\pi см3 . Конусын диаметрийг d, өндөрийг h гэвэл d ба h-ийн боломжит утгыг ол.

 • A. d=1см, h=8см                 

 • B. d=2см, h=6см

 • C. d=3см, h=6см                

 • D. d=6см, h=3см

Оноо: 4

\frac{log_{e}\left ( 10^{2} \right )\cdot log_{10}\left ( 20^{2}\cdot log_{20}\left ( 30^{2}\right )\cdot ......\cdot log_{90} \left ( 100 \right ) \right )}{log_{e}\left ( 2^{2} \right )\cdot log_{2}\left(3^{2} \right )\cdot log_{3}\left ( 4^{2} \right )\cdot .....\cdot log_{9}\left ( 10^{2} \right )}илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 1

Дараах бүдүүвчид Монгол улсын 2010 оны хүн амын насны суваргыг үзүүлжээ. Энэ онд манай улсын хүн амын дотор хэдэн насны хүмүүс ихэнх хувийг эзэлж байна вэ?

 • A. 50-54 нас

 • B. 40-44 нас

 • C. 30-34 нас

 • D. 20-24 нас

Оноо: 1

Номын санд байгаа номыг тоолоход 70% нь хуучин, үлдсэн хэсэг нь шинэ ном байв. Санамсаргүйгээр 1 ном авч уншаад буцааж тавиад дахин нэг ном авч үзэв. Тэгвэл эхний ном хуучин, дараагийн ном шинэ байх магадлалыг ол.

 • А. 0.42   

 • B. 0.21    

 • C. 0.49     

 • D.0.09

Оноо: 1

3^{2x}=243 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 5                             

 • B. 2.5                     

 • C. 3                           

 • D. 2

Оноо: 2

Аав зуслангийн газартаа хүлэмж барихаар шийдэв. Зурагт үзүүлсэн 2 хүлэмжийн алинд нь бага материал орох вэ? Түүний гадаргууг бүрэхэд хэдэн метр квадрат нийлэг цаас шаардлагатай вэ?

 • A.75\pi                     

 • B. 125\pi                     

 • C. 150\pi                      

 • D. 250\pi

Оноо: 1

Графикт өгөгдсөнөөр 2000 онд дэлхийн хүн амын тоо хэд байна вэ?

 • A. 4 тэрбум

 • B. 5 тэрбум

 • C. 6 тэрбум

 • D. 7 тэрбум

Оноо: 1

Гурвалжны мэдэгдэхгүй байгаа өнцгийн хэмжээг олоорой.

 •  А. 48°      

 • B. 58° 

 •   C. 68°   

 •   D. 168°

Оноо: 1

Номын санд байгаа номыг тоолоход 70% нь хуучин, үлдсэн хэсэг нь шинэ ном байв. Санамсаргүйгээр 1 ном авч уншаад буцааж тавиад дахин нэг ном авч үзэв. Тэгвэл эхний ном шинэ, дараагийн ном хуучин байх магадлалыг ол.

 • А. 0.42  

 • B. 0.21   

 • C. 0.49

 • D. 0.09

Оноо: 1

5^{2x}=625 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 2                      

 • B. 4                           

 • C. 2.5                      

 • D. 3

Оноо: 1

Дараах графикт дэлхийн хүн амын тоон ирээдүйн өөрчлөлтийг үзүүлжээ. Графикт 2100 онд дэлхийн хүн амын тоо 6.2 тэрбум болж буурах магадлалтайг харуулжээ. Үүнд ямар хүчин зүйлс нөлөөлж болох вэ?

 • A. Хүнс, тэжээлийн хангамж нэмэгдэх

 • B. Байгаль орчны бохирдлыг бууруулах

 • C. улс орнуудын хооронд дайн гарах

 • D. эмнэлгийн үйлчилгээ сайжруха

Оноо: 3

log_{e}\left ( \frac{e}{2} \right )илэрхийллийн утгыгlog_{e}6 баlog_{e}3 тоонуудаар илэрхийл.

Оноо: 1

Дараах зурагт ургамлын нэгэн овгийн төлөөлөгч болон цэцгийн бүтцийн схем өгөгджээ. Энэ ямар овгийн ургамал болохыг тодорхойлно уу.

 • A. Сараанын овог

 • B. Буурцагтаны овог

 • C. Тоонолжин цэцэгтний овог

 • D. Саргайн овог

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн биетийн эзэлхүүнийг ол.

 • A.\small \frac{544\pi }{3} м3

 • B. \frac{560\pi }{3}м3      

 • C. 187\piм3                 

 • D. 192\piм3

Оноо: 2

Бөмбөлгийн хамгийн их талбайтай огтлолын тойргийн урт 12\pi см. Энэ бөмбөлөгт хий нэмэхэдрадиус нь 2 дахин ихсэв. Эзэлхүүн нь хэд дахин ихсэх вэ?

 • A.2              

 • B. 4                

 • C. 8                

 • D. 16

Оноо: 3

ба log_{e}10\approx 2.3 бол log_{e}3\approx ?

Оноо: 1

Дараах гурвалжны хувиргалтаас паралель зөөлтийг олж, дугаарыг нь дугуйлаарай.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

36\pi эзэлхүүнтэй металл кубыг хайлуулж бөмбөрцөг хийв. Бөмбөрцгийн радиусыг ол.

 • A.3                 

 • B. 4                

 • C. 3\sqrt{3}                        D

 • D. 2\sqrt{3}\pi

Оноо: 1

Дараах зурагт ургамлын үрт нахианы хөврөлийн уутан дахь бөөмүүдийг үзүүлжээ. Хэд дугаартай бөөмөөс давхар үр тогтолтын дүнд эндосперм үүсдэг вэ?

 • A. 5

 • B. 6

 • C. 7

 • D. 5.6

Нийт: 16693