• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хроматограмыг ажиглахад Х үсгээр юуг тэмдэглэсэн бэ?

 • A. дээж  

 • B. хроматографийн цаас

 • C. эхлэх шугам 

 • D. хроматограм

Оноо: 1

Хроматограмыг ажиглахад Y үсгээр юуг тэмдэглэсэн бэ?

 • A. дээж  

 • B. хроматографийн цаас

 • C. эхлэх шугам  

 • D. хроматограм

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээнд залгасан чийдэнгээр 20 Кл цэнэг өнгөрөхөд хэлхээний гүйдлийн хүчний утга 0.2 А байв. Цэнэг урсан өнгөрсөн хугацааг олно уу?

 • A. 100 с  

 • B. 4 с    

 • C. 10 с   

 • D. 40 с

Оноо: 1

Хөвчтөний хүрээний ангийн төлөөлөгч болох энэ амьтны ангийн онцлог шинжийг тодорхойлно уу.

 • A. Хайрсан бүрхүүлтэй, заламгайгаар амьсгалдаг, 2 тасалгаат зүрхтэй, пойкилотерм амьтан.

 • B. Хайрсан бүрхүүлтэй, уушгиар амьсгалдаг, 3 тасалгаат зүрхтэй, пойкилотерм амьтан.

 • C. Арьсан бүрхүүлтэй, уушгиар амьсгалдаг, 4 тасалгаат зүрхтэй, гомеотерм амьтан.

 • D. Арьсан бүрхүүлтэй, уушги болон арьсаар амьсгалдаг, 3 тасалгаат зүрхтэй, пойкилотерм амьтан.

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

For the living room I bought a lovely pair of velvet blue curtains and for the bedroom I gotantique mirror.

 • A. the

 • B. a lovely

 • C. velvet blue

 • D. atique

Оноо: 2

7 см өндөртэй, 3 см радиустай цилиндрт квадрат суурьтай пирамид багтжээ. 2 биетийн эзэлхүүний ялгаврыг ол.

 • A.21\pi см3      

 • B.21.5\pi см3               

 • C. (63\pi -42) см3                    

 • D. 63\pi -126

Оноо: 1

Дараах гурвалжны хувиргалтаас тэгш хэмийн хувиргалтыг олж, дугаарыг нь дугуйлаарай.

 • A.

 • .B.

 • C,

 • D.

Оноо: 4

4^{4-\left ( log_{\frac{1}{2}}2 \right )\left ( log_{\frac{1}{4}}9 \right )}утгыг ол.

Оноо: 1

Хроматограмыг ажиглахад Z үсгээр юуг тэмдэглэсэн бэ?


 • A. дээж     

 • B. хроматографийн цаас

 • C. эхлэх шугам      

 • D. хроматограм

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

In my opinion, the lion is the more dangerous animal of all.

 • A. In

 • B. the lion

 • C. the more

 • D. animal

Оноо: 1

Энэ зурагт амьдралын төлөөний тэмцлийн ямар хэлбэрийг дүрсэлсэн болохыг тодорхойлно уу?

 • A. Зүйл хоорондын тэмцэл

 • B. Зүйлийн дотоод тэмцэл

 • C. Зүйл хүрээлэн буй орчны эсрэг тэмцэх

 • D. Газар нутгийн төлөөх өрсөлдөөн

Оноо: 1

2x-5\leq 3 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль вэ?

 • А. \left [ -\infty ;5 \right ]                  

 • B. \left ( -\infty ;4 \right )                  

 • C. \left [ -\infty ;5 \right )                 

 • D. \left ( -\infty ;4 \left ] 

Оноо: 1

Храмтограмыг ажиглан аль дугаартай бэхний будагч бодис илүү наалдамхай чанартай байна вэ?

 • A.IV

 • B.III   

 • C.II   

 • D.I

Оноо: 1

Координатын хавтгай дээр A, B, C, D цэгүүдээр дараах тэгш өнцөгт үүсгэв. А(1;2), B(1;5), C(6;5) бол D цэгийн координатыг олоорой.

 • А. (2;5)      

 • B. (6;2)        

 • C. (2;6)         

 • D. (5;1)

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

The city doesn’t need no more taxes; everyone pays too much already.

 • A. doesn't

 • B. no

 • C. pays

 • D. already

Оноо: 1

Мөлхөгчид ба 2 нутагтныангийн төлөөлөгчид нь биеийн гадаад хэлбэр, бүтэц, өнгө зэргээрээ хоорондоо эрс ялгаатай. Энэ нь зүйлийн ямар шалгуур шинжээр тодорхойлж байна вэ?

 • A. Физиологийн шалгуур

 • B. Газар зүйн шалгуур

 • C. Экологийн шалгуур

 • D. Морфологийн шалгуур

Оноо: 1

Толь дээр туссан параллел цацрагууд ойсны дараа параллел хэвээрээ байхыг ... ойлт гэнэ.

 • А. толин ойлт  

 • В. сарнимал ойлт 

 • С. шингэсэн ойлт

 • D. параллел ойлт

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

In contrast to its soft body and muscular feet, some mollusks have hard shells.

 • A. In contrast

 • B. its

 • C. feet

 • D. have

Оноо: 1

Дөрвөн бэхний хроматограмыг ажиглан аль бэх нь их хольцтой болохыг сонгоно уу.

 • A. I

 • B. II  

 • C. III  

 • D. IV

Оноо: 3

log_{5}^{3}\frac{1}{625} утгыг ол.

Нийт: 16693