• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

Surprisingly, my younger sister dresses more conservative than I do.

 • A. sister

 • B. more

 • C. conservative

 • D. I

Оноо: 1

Захиа бичсэн М бэх ба өөр дөрвөн бэхний хроматограмтай танилцана уу. Аль дугаартай бэхээр М захиаг бичсэн бэ?

 • А.1 

 • B.2

 • C.3

 • D.4

Оноо: 1

Координатын хавтгай дээр A, B, C, D цэгүүдээр дараах тэгш өнцөгт үүсгэв. А(2;2), B(2;6), C(7;6) бол D цэгийн координатыг олоорой.

 •  А. (2;6)      

 •  B.(7;2)      

 • C. (2;7)     

 •  D. (6;2)

Оноо: 1

Зурагт экосистемийн аль бүрэлдэхүүн хэсгийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • A. Цэнгэг усны экосистем

 • B. Хуурай газрын экосистем

 • C Далай тэнгисийн экосистем

 • D. Нуур, цөөрмийн экосистем

Оноо: 2

ABCгурвалжны A ба С оройгоос буулгасан өндрүүдийн суурийг харгалзан E, D гэе. Өндрүүдийн огтлолцлын цэг H, \angle ABC=y ,\angle AHD=x бол x ба y-ийн хамаарлыг ол.

 • A. x+y=180             

 • B. x=y                      

 • C. x+y=90               

 • D. 2x+y=90

Оноо: 1

Биеийн дүрс хавтгай толинд үүсжээ. Аль нь зөв бэ?

Оноо: 1

Шилмүүст ойн экосистем тэжээлийн хэлхээний аль бүрэлдэхүүн хэсгээр баялаг байдаг вэ?


 • A. Редуцент

 • B. Консумент I

 • C. Консумент II

 • D. Консумент III

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

In 1963, Betty Friedan’s expose of domesticity, The Feminine Mystique, became an

immediate bestseller and creating a national sensation.

 • A. Friedan's

 • B. became

 • C. an

 • D. creating

Оноо: 1

Чөлөөт язгуурын механизмаар явагдах урвалыг илэрхийлнэ үү.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Биеийн сүүдэр үүсэх нь гэрлийн ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 • А.Гэрэл ойх

 • В. Гэрэл хугарах 

 • С. Гэрэл шулуун тарах

 • D. Гэрлийн дотоод бүрэн ойлт

Оноо: 2

Чийдэнгээр минутын 1/3 хугацаанд 0.5 А гүйдэл гүйсэн бол цэнэгийнхэмжээг олно уу.

 • A. 10 мкКл

 • B. 107 мкКл

 • C. 106 мкКл  

 • D. 10-5 мкКл

Оноо: 1

А,В,С цэгүүдээр гурвалжин үүсгэж, түүний А(2;3) цэгийн тойруулан цагийн зүүний эсрэг 90°-аар эргүүлэхэд үүсэх А1В1С1 гурвалжны С1 цэгийн координатыг олоорой.

 • А. (4,3)        

 •  B. (2,3)          

 • C. (2,7)  

 • D. (2,5)

Оноо: 1

Дараах давсуудаас усанд сайн уусдаг, муу уусдаг аль нь болохыг тогтооно уу.

Давсны нэр

Усанд уусах чанар

1

AgCI

A

Усанд сайн уусна

2

AgNO3

Б

Усанд муу уусна

3

BaCI2

4

BaSO4

 • A.1Б, 2А, 3А, 4Б

 • B.1Б, 2А, 3Б, 4А

 • C.1А, 2А, 3Б, 4Б

 • D.1А, 2Б, 3Б, 4А

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

Less people stood in line for the concert, even though there were more tickets available.

 • A. Less

 • B. in line

 • C. even though

 • D. more

Оноо: 1

1.51 хугарлын илтгэгчтэй шилээр хийсэн 6 Дптр оптик хүчтэй линзийн муруйлтын радиусыг тодорхойлно уу. Линзийн хоёр гадаргуугийн муруйлт адилхан.

 • А.  0.17 м   

 • В. 0.50 м  

 • С. 1.53 м 

 • D. 5.88 м

Оноо: 3

8^{k+1}=9^{k} байх kтоо эерэг болохыг харуул.

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох тэмдэглэгээг зөв харгалзуулана уу.
1. Хугарлын илтгэгч а. Е
2. Гэрлийн урсгал b. f
3. Фокусын зай с. n
4. Гэрэлтүүлэлт d. Ф

 • А. 1с2d3а4b

 • В. 1c2d3b4а

 • С. 1а2d3b4с

 • D. 1b2а3d4с

Оноо: 1

Хээрийн экосистемийн шүхэр зүйл аль нь вэ?


 • A. Тарвага

 • B. Сар

 • C. Цагаан зээр

 • D. Хулан

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэгийг тэмдэглэжээ.

Эдгээр цэгүүдээс дараалан хоёр удаа санамсаргүйгээр нэг нэг цэг сонгов. Хоёуланд ньэерэг координаттай цэг сонгогдсон байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{1}{8}

 • B. \frac{5}{8}

 • C. \frac{25}{64}

 • D. \frac{5}{14}

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

Of the three girls that recently joined the basketball team, Frieda is the tallest.

 • A. Of

 • B. that

 • C. joined

 • D. tallest

Нийт: 16693