• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Потенциал энерги ямар хэмжигдэхүүнээс шууд хамаарах вэ?

 • A. Хурд

 • B. Зам  

 • C. Өндөр

 • D. Нягт

Оноо: 1

Галт тэргээр аялахад Улаанбаатараас баруун тийш хамгийн холдоо хаана хүрч болох вэ?

 • A. Баруун хараа

 • B. Сүхбаатар

 • C. Багануур

 • D. Эрдэнэт

Оноо: 1
 1. Дараах аймгуудаас аль нь ОХУ-тай хиллэдэггүй вэ?
 • A. Баян-Өлгий

 • B. Дархан- Уул

 • C. Дорнод

 • D. Хэнтий

Оноо: 1
 1. Доорх өгөгдлүүдийг уншаад зөв бурууг ялган тэмдэглэснийг олж дугуйлаарай.

1

Монгол орон Ази тивийн төв хэсэгт уртрагийн дагуу сунаж тогтсон

2

Манай орны хамгийн баруун захын цэг нь Баян-Өлгий аймгийн нутагт оршдог.

3

Манай улс Казакстан, Румын, Франц улстай нэг өргөрөгт оршино

 • A. 1 тийм, 2 үгүй, 3 тийм

 • B. 1 тийм, 2 үгүй, 3 үгүй

 • C. 1 үгүй, 2 үгүй, 3 тийм

 • D. 1 үгүй, 2 тийм, 3 тийм     

Оноо: 1
 1. Дараах хүснэгтэд аймгуудыг ямар үзүүлэлтээр нь жагсааж бичсэнийг олж сонгоно уу.

1

Өмнөговь

2

Говь-Алтай

3

Дорнод

4

Баянхонгор

5

Дорноговь

 • A. хүн амын тоогоор

 • B. адуун сүргийн тоогоор

 • C. газар нутгийн талбайн хэмжээгээр

 • D. тариалсан талбайн хэмжээгээр

Оноо: 1

Choose the correct answer.

She said: “I do aerobics, at the weekends.”

 • A. She said that she does aerobics at the weekends.

 • B. She said that she did aerobics at the weekends.

 • C. She said that I do aerobics at the weekends.

 • D. She said that I did aerobics at the weekends.

Оноо: 1
 1. Завхан аймагтай хил залгах аймгуудыг зөв сонгоно уу.
 • A. Хөвсгөл, Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Баян-Өлгий 

 • B. Хөвсгөл, Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд, Увс     

 • C. . Хөвсгөл, Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд, Хэнтий     

 • D. Хөвсгөл, Àрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд, Өвөрхангай    

Оноо: 1
 1. Манай оронтой нэг өргөрөгт орших улс аль нь вэ?
 • A. Энэтхэг

 • B Иран

 • C. Франц

 • D. Норвеги

Оноо: 1
 1. Монгол улсын аль аймаг ОХУ-ын Буриадын БНУ-тай хиллэдэг вэ?
 • A.Сүхбаатар

 • B. Завхан

 • C. Сэлэнгэ

 • D. Баян-Өлгий  

Оноо: 1

Choose the correct answer.

He told us: “Don’t run fast.”

 • A. He told us not run fast.

 • B. He told us run not fast.

 • C. He told us to not run fast.

 • D. He told us not to run fast.

Оноо: 1
 1. 1921 оны өмнөх засаг захиргааны хуваарийг харуулсан дараах зурагт 2-ын тоогоор ямар аймгийг тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A. Засагт хан аймаг

 • B. Сэцэн хан аймаг      

 • C. Сайн ноён хан аймаг  

 • D. Түшээт хан аймаг 

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Robert said: “I don’t go to the gym very often.”

 • A. Robert said that he doesn’t go to the gym very often.

 • B. Robert said that he didn’t go to the gym very often.

 • C. Robert said that I didn’t go to the gym very often.

 • D. Robert said that he wasn’t going to the gym very often.

Оноо: 1

2007 он гарсаар Өвөрхангай аймагт 3, Архангай аймагт 2, Дундговь аймагт 1, Хөвсгөл аймагт 1 удаа, нийт 7 удаа аянга буусны улмаас 3 хүн нас барж, 6 хүн түлэгдэж, 97 толгой мал аянгад өртжээ. Монгол улсын газрын зурагт эдгээр аймгуудыг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн вэ?

 • A. 8, 5, 6, 11

 • B. 13, 8, 10, 9

 • C. 12, 11, 6, 15

 • D. 8, 13, 5, 12

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Teacher told the students: “Don’t be late.”

 • A. Teacher told the students not to be late.

 • B. Teacher told the students to not be late.

 • C. Teacher told the students not be late.

 • D. Teacher told the students be not late.

Оноо: 1

Choose the correct answer.

She said: “I go jogging every morning.”

 • A. She said that I went jogging every morning.

 • B. She said that she went jogging every morning.

 • C. She said that she goes jogging every morning.

 • D. She said that she is going jogging every morning.

Оноо: 1

Экватороос хоёр тийш туйл руу болох тутам нарны тусгалын өнцөг яаж өөрчлөгддөг вэ?

 • A. ихэснэ

 • B. багасна

 • C. өөрчлөгдөхгүй

 • D. нэмэгдэнэ

Оноо: 1

Дэлхийн хойд хагасын нутгуудад хамгийн урт өдөр болж байхад өмнөд хагасын нутгуудад ямар улирал болж байх вэ?

 • A. Зун

 • B. Намар

 • C, Өвөл

 • D. Хавар

Оноо: 1

Хэдэн градусын өргөргийг хойд туйлын цагираг гэдэг вэ?

 • A, х.ө 300

 • B. х.ө 50,50

 • C. х.ө 66,50

 • D. х.ө 900

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The boy needs ……..balls for that activity.

 • A. white cotton small  

 • B. white small cotton

 • C. cotton white small

 • D. small white cotton

Оноо: 1
 1. Дэлхийн хойд хагаст өвлийн туйлын өдөр хэдийд болдог вэ?
 • A. Матрын зам дээр нар эгц тусах үед

 • B. Мэлхийн зам дээр нар эгц тусах үед

 • C. Экватор дээр нар эгц тусах үед

 • D. Х.Ө-ийн 23.50 дээр нар эгц тусах үед

Нийт: 16693