• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нийгмийн халамж, эмэгтэйчүүдийн байгууллага сонирхолын бүлгийн аль ангилалд хамаарах вэ?

 • А. Амралт, чөлөөт цагийн 

 • В. Эдийн засаг аж ахуйн

 • С. Соёл урлаг, боловсролын 

 • D. Нийгмийн, эрүүл мэндийн

Оноо: 1

оксидын суурилаг шинж чанар хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. буурна  

 • B. өснө

 • C.өсөөд, буурна

 • D.буураад өснө

Оноо: 1

Чийг дутмагшилтай газрын ургамлууд эд, эрхтэндээ ус нөөцөлдөг. Ийм ургамлыг юу гэдэг вэ?


 • A. Гигрофит

 • B. Гидрофит

 • C. Ксерофит

 • D. Суккулент

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэг тэмдэглэжээ.

Эдгээр 8цэгээс дараалан хоёр удаа санамсаргүйгээр нэг нэг цэг сонгов. Хоёулаа сөрөг координаттай цэг сонгогдсон байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{1}{64}

 • B. \frac{9}{64}

 • C. \frac{3}{8}

 • D. \frac{3}{28}

Оноо: 2

ABC гурвалжныAB баAC талууд харгалзан 5 ба2\sqrt{3} .\angle BAC=\alpha , (\alpha \geq 30) болBC талын боломжит хамгийн бага бүхэл утгыг ол.

 • A. 2.5                          

 • B. 3                

 • C. 4                

 • D. 5

Оноо: 1

Америкийн улс төр судлаач Алмондын ангиллаар аномик бүлэг сонирхолын бүлгийн аль хэв шинжид хамаарах вэ?

 • А. Тодорхой зохион байгуулалтгүй хэсэг бүлэг хүмүүсийн цугларалт

 • В. Тодорхой зорилго чиглэлтэй, зохион байгуулалттай бүлэг

 • С. Яс үндэс, нас хүйс шашин шүтлэг зэрэг нийтлэгээрээ хамрагддаг бүлэг

 • D. Цэрэг арми, сүм хийд зэргийн удирдлаган дор үүсэн байгуулдаг бүлэг

Оноо: 1

Суккулент ургамал аль нь вэ?


 • A. Хялгана

 • B. Ерхөг

 • C. Хулангийн ундаа

 • D. Нарс

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

I don’t see why I should look forward to sitting in an armchair and do nothing just

because I’m over 60.

 • A. see

 • B. I should

 • C. do nothing

 • D. because

Оноо: 1

. . . . 3p3 электронт бүтэцтэй элементийн оксидийн ерөнхий томьёог сонгоно уу.

 • А. Э2О 

 •  B. ЭО 

 • C. Э2О3

 • D.Э2О5

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэг тэмдэглэсэн байна.

Эдгээр цэгүүдээс дараалан хоёр удаа санамсаргүйгээр нэг нэг цэг сонгов. Ядаж нэг ньэерэг координаттай цэг сонгогдсон байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{55}{64}

 • B. \frac{15}{32}

 • C. \frac{25}{64}

 • D. \frac{1}{64}

Оноо: 1

Хээрийн экосистемийн 1-р эрэмбийн консумент аль нь вэ?


 • A. Үлийн цагаан оготно

 • B. Шаазгай

 • C. Ногтруу

 • D. Мазаалай

Оноо: 2

Гурвалжны 3 оройг үсгээр нэрлэж бичээд, талуудыг хэмжиж бичээрэй. Энэ гурвалжинг талаар нь ангилж бичээрэй.

Оноо: 1

Гидросфер гэж юу вэ?

 • A. Агаар мандал

 • B.  Газар мандал

 • C. Усан мандал

 • D.  Оюунт мандал

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр A, B, C, D, E, F, G, H найман цэг тэмдэглэсэн байна.

Эдгээр цэгүүдээс дараалан хоёр удаа санамсаргүйгээр нэг нэг цэг сонгоход ядаж нэгсөрөг координаттай цэгсонгогдсон байх магадлалыг ол.

 • A. \frac{39}{64}

 • B.  \frac{9}{64}

 • C. \frac{3}{8}  

 • D. \frac{15}{32}

Оноо: 1

Линзэнд туссан цацрагийг цааш нь үргэлжлүүлэн зурсан нь аль нь зөв бэ?

Оноо: 2

Цахилгаан хэлхээгээр 4/3 минутанд 1019 электрон нэг зүг хөдлөхөд хэчнээн гүйдэл гүйх вэ?qe=1.6∙10-19Кл

 • A. 20 мА

 • B. 0.02 мА  

 • C. 2 мА  

 • D. 200 мА

Оноо: 2

Гурвалжны 3 оройг үсгээр нэрлэж бичээд, талуудыг хэмжиж бичээрэй. Энэ гурвалжинг талаар нь ангилж бичээрэй.

Оноо: 1

Цэнгэг усны төлөөлөгч болох энэ амьтан экологийн аль бүлэгт хамаарах вэ?

 • A. Бентос

 • B. Планктон

 • C. Нектон

 • D. Паразит

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

The owner and his wife are so pleasant people that we’ve decided to stay there again next year.

 • A. so pleasant people

 • B. we've decided

 • C. to stay

 • D. again next year

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэнABCD квадратынAC=6\sqrt{2}см, AC\perp CE болDE -г ол.

 • A. 3 см                       

 • B. 3\sqrt{2} см                 

 • C. 6 см           

 • D. 6\sqrt{2}  см

Нийт: 16693