• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Шилний хугарлын илтгэгч 1.5 бол шилэнд гэрэл тарах хурдыг тодорхойл. Агаарт гэрэл тарах хурд 300000 км/с

 • А. 0.000005 км/с

 • В. 200000 км/с 

 • С. 450000 км/с  

 • D. 150000 км/с  

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн биш материалаар хийгдсэн шооны 6 буух магадлал p бол 6 буухгүй байх магадлалыг ол.

 • А.1-p 

 • B. p

 • C.\frac{1}{p}

 • D.6p

Оноо: 1

Америкийн улс төр судлаач Алмондын ангиллаар эвсэл холбооны бүлэг сонирхолын бүлгийн аль хэв шинжид хамаарах вэ?

 • А. Тодорхой зохион байгуулалтгүй хэсэг бүлэг хүмүүсийн цугларалт

 • В. Тодорхой зорилго чиглэлтэй, зохион байгуулалттай бүлэг

 • С. Яс үндэс, нас хүйс шашин шүтлэг зэрэг нийтлэгээрээ хамрагддаг бүлэг

 • D. Цэрэг арми, сүм хийд зэргийн удирдлаган дор үүсэн байгуулдаг бүлэг

Оноо: 1

Гэрлийн туссан цацраг ба хавтгай толинд ойсон цацрагийн хоорондох өнцөг 50° бол тусгалын өнцөг хэд вэ?

 • А. 25°     

 • В. 40°  

 • С. 50° 

 • D. 90°

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн биш материалаар хийгдсэн шооны 6 буух магадлал p бол шоог 2 удаа хаяхад хоёулаа 6 буух магадлалыг ол.

 • А.p^{2}

 • B. 2p

 • C. \frac{2}{p}

 • D.6p

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

Manslaughter is where a person whois killed unlawfully but without premeditation.

 • A. where

 • B. is killed

 • C. unlawfully

 • D. without

Оноо: 2

ABC гурвалжны AC тал 10 см, BH өндөр дээр HD=3 см байх D цэг авав. ХэрэвS_{ABCD}=20cm^2 бол BD –г ол.

 • A. 3                

 • B. 4                

 • C. 5                

 • D. 6

Оноо: 1

Америкийн улс төр судлаач Алмондын ангиллаар эвсэл холбооны бус бүлэг сонирхолын бүлгийн аль хэв шинжид хамаарах вэ?

 • А. Тодорхой зохион байгуулалтгүй хэсэг бүлэг хүмүүсийн цугларалт

 • В. Тодорхой зорилго чиглэлтэй, зохион байгуулалттай бүлэг

 • С. Яс үндэс, нас хүйс шашин шүтлэг зэрэг нийтлэгээрээ хамрагддаг бүлэг

 • D. Цэрэг арми, сүм хийд зэргийн удирдлаган дор үүсэн байгуулдаг бүлэг

Оноо: 1

Цэнгэг усны индикатор амьтан аль нь вэ?


 • A. Соно, хясаа

 • B. Хаварч, хоовгон

 • C. Соно, хануур хорхой

 • D Шумуул, дун

Оноо: 1

. . . 3s2 электронт бүтэцтэй элементийн устөрөгчит нэгдлийн томьёог сонгоно уу.

 • А. ЭH 

 •  B. ЭH2

 • C. HЭ

 • D.H2Э

Оноо: 1

Америкийн улс төр судлаач Алмондын ангиллаар байгуулагжсан бүлэг сонирхолын бүлгийн аль хэв шинжид хамаарах вэ?

 • А. Тодорхой зохион байгуулалтгүй хэсэг бүлэг хүмүүсийн цугларалт

 • В. Тодорхой зорилго чиглэлтэй, зохион байгуулалттай бүлэг

 • С. Яс үндэс, нас хүйс шашин шүтлэг зэрэг нийтлэгээрээ хамрагддаг бүлэг

 • D. Цэрэг арми, сүм хийд зэргийн удирдлаган дор үүсэн байгуулдаг бүлэг

Оноо: 2

а. Параллелепипедийн дэлгээсийг зураарай.

б. Тэнцүү талбайтай талсуудыг ижил үсгээр тэмдэглээрэй.

Оноо: 1

Толь ба линзтэй холбоотой өгүүлэмжүүдээс БУРУУГ олно уу.

 • А. Линзийн зузаан нь гадаргын муруйлтын радиусаас олон дахин бага бол нимгэн линз гэнэ.

 • В. Линзийн фокусын зайн урвуу хэмжигдэхүүнийг линзийн оптик хүч гэнэ.

 • С. Параллел багц цацраг линзээр нэвтрээд нэг цэгт цуглаж байвал сарниулагч линз гэнэ. 

 • D. Хавтгай толинд бодит дүрс үүсэж болно. 

Оноо: 1

3x+5\geq -4 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль вэ?

 • A. \left(-\infty;-\frac{1}{3}\right]

 • B.  \left [ \frac{1}{3};\infty \right )

 • C.  [\right -3;\infty )

 • D.  (-\infty;3]

Оноо: 1

Олон намтай байхын ач холбогдолуудад үл хамаарах өгөгдөл аль вэ?

 • А. Нэг намын ноёрхол тогтох үйл явцыг хязгаарладаг

 • В. Олон ургальч үзлийг дэмжих боломж бүрдэнэ

 • С. Эрх мэдлийн төвлөрөл бий болох нөхцөл бүрдэнэ

 • D. Засаглалын тэнцвэр хадгалах нөхцөл бүрдэнэ

Оноо: 1

Дараах тэнцэтгэлийн аль нь үнэн бэ? I.cosx=\frac{3}{5}, II. cosx=siny; III. tgx=tgy

 • A. I                 

 • B. II                

 • C. II ба III                   

 • D. I ба II

Оноо: 1

Хот, суурин газрын хэрэглээнээс гарсан бохир усыг ямар дарааллаар цэвэрлэдэг вэ?


 • A. Механик, химиийн, биологийн

 • B. Химийн, механик, биологийн

 • C. Биологийн, механик, химийн

 • D. Механик, биологийн, химийн

Оноо: 1

Бие хавтгай толиноос 2 м зайд оршино. Хэрэв толь биеийн дүрс тийш 15 см/с хурдтай ойртвол бие ба биеийн дүрс хоёр ямар хурдтай холдох вэ?

 • A. 7.5 см/с     

 • B. 15 см/с   

 • C. 30 см/с

 • D. 22.5 см/с   

Оноо: 1

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 1.5 ∙ 1019 электрон өнгөрөхөд30 Ж ажил хийжээ. Хүчдэлийг нь олно уу.qe=1.6∙10-19Кл

 • A. 120 В

 • B. 200 В  

 • C. 12.5 В   

 • D. 25 В

Оноо: 1

Нас хүйс, яс үндэс, гарал угсаа, мэргэжил, санхүүгийн чадвар, үзэл бодлоос үл шалтгаалан бүгд оролцдог байх нь ардчилсан сонгуулийн аль зарчим вэ?

 • А. Бүх нийтээр оролцох  

 • В. Тэгш эрхтэй оролцох

 • С. Саналаа шууд өгөх

 • D. Саналаа нууцаар гаргах

Нийт: 16693