• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хуурай газрын биомассын ихэнх хувийг аль нь бүрдүүлдэг вэ?


 • A. Амьтан

 • B. Ургамал

 • C. Мөөг, бичил биетэн

 • D. Амьтан, бичил биетэн

Оноо: 2

а. Кубын дэлгээсийг зураарай.

б. Тэнцүү талбайтай талсуудыг ижил үсгээр тэмдэглээрэй.

Оноо: 1

Биеийг хавтгай толиноос ямар зайд байрлуулбал бие дүрс хоёрын хоорондох зай 0.8 м байх вэ?

 •  A. 0.2 м   

 •  B. 0.4 м          

 •  C. 0.8 м      

 •  D. 1.6 м    

Оноо: 1

Сонгогч бүр ижил тооны санал гаргах эрхтэй бөгөөд санал бүр адил жинтэй байх нь ардчилсан сонгуулийн аль зарчим вэ?

 • А. Бүх нийтээр оролцох 

 • В. Тэгш эрхтэй оролцох

 • С. Саналаа шууд өгөх       

 • D. Саналаа нууцаар гаргах

Оноо: 1

Далай тэнгисийн биомассын ихэнх хувийг аль нь бүрдүүлдэг вэ? • A. Ургамал

 • B. Амьтан

 • C. Амьтан, бичил биетэн

 • D. Ургамал, бичил биетэн

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн биш материалаар хийгдсэн шооны 6 буух магадлал p бол энэ шоог орхиход 6 буухгүй байх магадлалыг ол.

 • А. 1-p

 • B. p

 • C. \frac{1}{p}

 • D. 6p

Оноо: 1

Сонгуулийн эцсийн үр дүн нь зөвхөн иргэдийн санал хураалтын үр дүнгээр шийдэгддэг байх нь ардчилсан сонгуулийн аль зарчим вэ?

 • А. Бүх нийтээр оролцох

 • В. Тэгш эрхтэй оролцох

 • С. Саналаа шууд өгөх 

 • D. Саналаа нууцаар гаргах

Оноо: 2

а. АВС гурвалжны 3 оройг нэрлэн бичээд, гурвалжинг аль нэг талынх нь хувьд тэгш хэмтэйгээр хувиргаж зураарай.

б. Ямар талын хувьд тэгш хэмтэй зурсан бэ? нэрлэж бичээрэй.

Оноо: 2

ABC гурвалжны C оройгоос CE өндөр буулгав. Хэрэв\left | BE \right |=8см ,\left | EC \right |=6см ,\angle BAC=\angle BCE болABC гурвалжны талбайг ол.

 • A. 37.5  см2     

 • B. 36 см2       

 • C. 35.5 см2     

 • D. 32.5 см2

Оноо: 1

Сонгуульд оролцохдоо чөлөөтэй сонголт хийн саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх бололцоог бүрдүүлсэн байх нь ардчилсан сонгуулийн аль зарчим вэ?

 • А. Бүх нийтээр оролцох 

 • В. Тэгш эрхтэй оролцох

 • С. Чөлөөтэй сонгох

 • D. Саналаа нууцаар гаргах

Оноо: 4

1+2, 2+4, 3+6, 4+8, 5+10, 1+12, 2+14, 3+16, 4+18, 5+20, 1+22, … тоон дарааллын 2018 дахь гишүүнийг ол.

Оноо: 1

Сонгогч ямар нэгэн дарамт шахалтгүйгээр өөрийн шийдвэрээр саналаа өгөх боломжтой байх нь ардчилсан сонгуулийн аль зарчим вэ?

 • А. Бүх нийтээр оролцох 

 • В. Тэгш эрхтэй оролцох

 • С. Саналаа шууд өгөх

 • D. Саналаа нууцаар гаргах

Оноо: 1

Сонгуульд нэр дэвшигч сонгогдохын тулд 50 хувиас дээш санал авсан байх ёстой гэсэн шаардлага ямар тогтолцоонд хамаарах вэ?

 • А. Энгийн олонхийн

 • В. Харьцангуй олонхийн

 • С. Хувь тэнцүүлэх

 • D. Холимог тогтолцоо

Оноо: 2

АВС гурвалжинг зүүн гар тийш 3 нэгжээр паралелиар шилжүүлж, үүссэн дүрсийн А1 цэгийн координатыг бичээрэй. /1нэгж нь 2 нүдний урттайг анхаарах/

Оноо: 1

-3< x-1\leq 2 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль вэ?

 • A. ]-4;1]   

 • B. ]-2;3] 

 • C.  \left [ \left-4;3 [ \right \right.

 • D.  \left [ \left-3;3 [ \right \right

Оноо: 1

Өрсөлдөгчдөөсөө илүү олон санал авсан байх ёстой гэсэн шаардлага ямар тогтолцоонд хамаарах вэ?

 • А. Энгийн олонхийн

 • В. Харьцангуй олонхийн

 • С. Хувь тэнцүүлэх 

 • D. Холимог тогтолцоо

Оноо: 2

ABCDтрапецийнAB, CD, AD талуудындундаж цэгхаргалзанF, G, E . Трапецийн талбайг зурагт будагдсан хэсгийн талбайд харьцуулсан харьцааг ол.

 • A.3:1              

 • B. 4:1             

 • C.5:2              

 • D. 6:3

Оноо: 2

АВС гурвалжинг баруун гар тийш 3 нэгжээр паралелиар шилжүүлж, үүссэн дүрсийн А1 цэгийн координатыг бичээрэй. /1нэгж нь 2 нүдний урттайг анхаарах/

Оноо: 1

Намуудаас нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаар санал хураах нь сонгуулийн ямар тогтолцоонд хамаарах вэ?

 • А. Энгийн олонхийн

 • В. Харьцангуй олонхийн

 • С. Хувь тэнцүүлэх

 • D. Холимог тогтолцоо

Оноо: 1

Хээрийн экосистемд үлийн цагаан оготны тоо толгой цөөрвөл бусад амьтдын тоо толгойд хэрхэн нөлөөлөх вэ?


 • A. Ургацын гарц муудна.

 • B. Шилийн сарын тоо толгой ихэснэ.

 • C. Хярсны тоо толгой багасна.

 • D. Ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй.

Нийт: 16693