• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хувь тэнцүүлэх болон дийлэнх олонхийн тогтолцооны аль алиных нь онцлог шинжийг хадгалсан байдаг сонгуулийн системийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Энгийн олонхийн  

 • В. Харьцангуй олонхийн

 • С. Хувь тэнцүүлэх

 • D. Холимог тогтолцоо

Оноо: 1

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль сүүлийн жилүүдэд аль хэлбэрээр явагдсан бэ?

 • А. Дийлэнх олонхийн тогтолцооны энгийн олонхийн хэлбэрээр

 • В. Дийлэнх олонхийн тогтолцооны харьцангуй олонхийн хэлбэрээр

 • С. Энгийн олонхийн тогтолцооны дийлэнх олонхийн хэлбэрээр

 • D. Энгийн олонхийн тогтолцооны харьцангуй олонхийн хэлбэрээр

Оноо: 1

Биоценозын дараах бүрэлдэхүүнээс аль гишүүн нь задлагч вэ?


 • A. Аалз

 • B. Шүрэн цох

 • C. Тосондой

 • D Эрвээхий

Оноо: 1

Тухайн төрийн үндсэн шинжид хамаарахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Өөрийн нутаг дэвсгэртэй

 •    В. Өөрийн харъяаны хүн амтай

 • С. Нийтлэг эрх мэдэлтэй  

 • D. Сайн дурын шийдвэртэй

Оноо: 2

Зурагт үзүүлсэнABCD параллелограммын талбай 90 см2. ХэрэвEB=\frac{1}{5}AB, BF=\frac{2}{3}BCболBEDF дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол.

 • A.45               

 • B. 39              

 • C.33               

 • D. 25

Оноо: 1

Тэжээлийн түвшин бүрт энергийн хэдэн хувь нь алдагддаг вэ?


 • A. 10%

 • B. 30%

 • C. 50%

 • D. 70%

Оноо: 1

Нэгэн төрлийн биш материалаар хийгдсэн шооны 6 буух магадлал p бол шоог 2 удаа орхиход яг нэг удаа 6 буух магадлалыг ол.

 • А. \left ( 1-p \right )^{2} 

 • B. p\left ( 1-p \right )

 •  C. p^{2}

 • D. 2p\left ( 1-p \right )

Оноо: 2

Параллелепипедийн ирмэгүүд 3 см, 4 см, 5 см бол бүх ирмэгийн уртыг тооцоолж, цэгийн оронд тохирох тоог бичээрэй.

Ирмэгийн тоо ............................

Оройн тоо ................................

Талсын тоо ................................

Оноо: 1

Хээрийн экосистемд хамаарагдах амьд биесээс анхдагч хэрэглэгчийг сонгоно уу.


 • A. Биелэг

 • B. Харгана

 • C. Саарал чоно

 • D. Үлийн цагаан оготно

Оноо: 1

Улс орноо батлан хамгаалах нь төрийн ..................... чиг үүрэг юм. Цэгийн оронд доорх өгөгдлүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • А. Гадаад

 • В. Дотоод

 • С. Нийтлэг

 • D. Нийгмийн

Оноо: 1

Шумуул, хар ялаа, хануур, дугариг хорхой, дун зэрэг нь ямар усанд тохиолдох вэ?


 • A. Цэвэр

 • B. Буртагжсан

 • C. Бохир

 • D. Маш бохир

Оноо: 1

Дэлхийн улсуудтай хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх нь төрийн ..................... чиг үүрэг юм. Цэгийн оронд доорх өгөгдлүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • А. Гадаад

 • В. Дотоод

 • С. Нийтлэг  

 • D. Нийгмийн

Оноо: 1

-4\leq x+1< 7 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль вэ?

 • A. \left \left \left \right ]-3;6 \right ] \right  

 • B. \left \left \left \right ]-5;8 \right ] \right       

 • C. \left [ \left -3;8[ \right \right         

 • D. \left [ \left -5;6[ \right \right

Оноо: 1

Амьд биеэс шууд үүссэн, биологийн гаралтай бодисуудыг ...................... гэнэ.


 • A. Биоген бодисууд

 • B. Биологийн бус гаралтай бодисууд

 • C. Харилцан үйлчлэлийн гаралтай бодисууд

 • D. Цацраг идэвхт задралын бодисууд

Оноо: 2

Кубын ирмэг 4 см бол бүх ирмэгийн уртыг тооцоолж, цэгийн оронд тохирох тоог бичээрэй.

Ирмэгийн тоо...............

Оройн тоо...................

Талсын тоо.................

Оноо: 1

25 кд гэрлийн хүчтэй цэгэн гэрэл үүсгэгчээс 0.64 стерадиан биелэг өнцгөөр ямар хэмжээний гэрлийн урсгал гарах вэ?

 • A. 1.3 лм  

 • B. 16 лм  

 • C. 16 лк  

 • D. 39 лк

Оноо: 1

6 см талтай квадратыг 1 см өргөнтэй тэгш өнцөгтүүдэд хувааж, будсаныг зурагт үзүүлэв. Будсан хэсгийн талбайг ол.

 • A.15               

 • B. 18              

 • C. 21              

 • D.24

Оноо: 1

Нийгмийн харилцаа хийгээд иргэний зан үйлийг зохицуулж хэм хэмжээ тогтоох нь төрийн ..................... чиг үүрэг юм. Цэгийн оронд доорх өгөгдлүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • А. Гадаад

 • В. Эрх зүйн

 • С. Нийтлэг   

 • D. Нийгмийн

Оноо: 1

Элементүүдийн металл шинж ихсэх дараалал бүхий эгнээг сонгоно уу.

I

II

III

IV

K

Na

Li

Rb

 • A. I < III < IV < II

 • B. II < IV < III < I

 • C. III < II < I < IV

 • D. IV < I < II < III

Оноо: 1

Биоген бодисуудад аль нь хамаарах вэ?

 • A. Нефть

 • B. Уран

 • C. Тоосонцор

 • D. Цацраг идэвх бодисууд

Нийт: 16693