• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гэрлийн бүрэн урсгалын хэмжээ 1884 Лм байх гэрэл үүсгэгчийн гэрлийн хүчийг тодорхойлно уу?

 • A. 0.007 Кд    

 • B. 75 Кд 

 • C. 150 Кд 

 • D. 23663 Кд 

Оноо: 1

Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, эрүүл мэнд боловсролыг хөгжүүлэх, ахуй амьдрал, хөдөлмөрийн нөхцлийг дээшлүүлэх нь төрийн ..................... чиг үүрэг юм. Цэгийн оронд доорх өгөгдлүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • А. Гадаад

 • В. Дотоод

 • С. Нийтлэг  

 • D. Нийгмийн

Оноо: 1

Гар чийдэнгээр ямар хугацаанд 2 ∙ 1017 электрон нэг зүг хөдлөхөд 0.2 А гүйдэл гүйх вэ?qe=1.6∙10-19Кл.

 • A. 16 с   

 • B. 0.16 с  

 • C. 32 с  

 • D. 1.6 с

Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцгийн амьд бие оршин тогтнож буй чулуун мандлыг юу гэдэг вэ?


 • A. Атмосфер

 • B. Гидросфер

 • C. Ноосфер

 • D. Литосфер

Оноо: 1

11.6 грамм натрийн хлоридын уусмалд мөнгөнийн нитратыг нэмжээ. Үүссэн тунадасыг хатаагаад жигнэхэд 3.7 грамм тунадас үүссэн бол урвалын гарцыг тооцоолно уу.

 • A. 13%

 • B. 14%

 • C. 96%

 • D. 97%

Оноо: 2

АВСD тэгш өнцөгт зурж, түүний харилцан параллель болон перпендикуляр талуудыг нэрлэж бичээрэй.

Оноо: 1

Төрийн зүгээс хувь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үйл ажиллагааг голлож нийгмийн амьдралд бага оролцох зарчмыг ямар дэглэм баримталдаг вэ?

 • А. Либераль

 • В. Консерватив 

 • С. Охлократ   

 • D. Коммунист

Оноо: 1

80 лм гэрлийн урсгал 0.5 м2 талбайг жигдгэрэлтүүлнэ. Энэ талбайн гэрэлтүүлгийг тодорхойлно уу?

 • A. 0.006 лк 

 • B. 40 лк   

 • C. 80.5 лк 

 • D. 160 лк 

Оноо: 1

Гар чийдэнгээр 1 с хугацаанд 0.2 Кл цэнэг урсана гэдгийг түүний шошго дээр хэрхэн тэмдэглэх вэ?

 • A. 0.2 В

 • B. 0.2 Кл

 • C. 0.2 А

 • D. 0.2 Ом

Оноо: 1

Дараах экосистемээс аль нь зүйлийн бүрдлээр хамгийн баялаг вэ?

 • A. Хээр

 • B. Ой

 • C. Говь цөл

 • D. Цэнгэг ус

Оноо: 1

9.8 грамм хүхрийн хүчлийн уусмалд барийн хлорид нэмэхэд 21.1 грамм цагаан тунадас үүссэн бол урвалын харьцангуй алдааг тооцоолно уу.

 • A. 2.4%  

 • B. 9.4%

 • C. 44%

 • D. 56%

Оноо: 1

Төрийн нэр хүнд, уламжлалт байдалд илүү анхаардаг, өмчлөх эрхийг хүний эрх чөлөө нийгмийн баталгаа гэсэн зарчмыг ямар дэглэм баримталдаг вэ?

 • А. Либераль

 • В. Консерватив

 • С. Охлократ 

 • D. Коммунист

Оноо: 1

100 Кд гэрлийн хүчтэй гэрэл үүсгэгч 5 м зайд хамгийн ихдээ ямар хэмжээний гэрэлтүүлэг өгөх вэ?

 • A. 0.05 Лк  

 • B. 0.25 Лк 

 • C. 4 Лк

 • D. 50 Лк  

Оноо: 1

100 В хүчдэлд залгасанхэлхээгээр 2 ∙ 1020 электрон нэг зүг хөдөлсөн бол ямар ажил хийх вэ?qe=1.6∙10-19Кл.

 • A. 200 кЖ

 • B. 320 Ж   

 • C. 3.2 кЖ  

 • D. 50 кЖ

Оноо: 1

Анхдагч сукцессыг илэрхийлэх жишээг сонгоно уу.


 • A. Нуур хатаж ширгэх

 • B. Ой модыг огтлох

 • C .Хусан ой шилмүүст ойгоор солигдох

 • D. Нүцгэн хад чулуу ургамалжих

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

In rainy days, they stay indoors whereas we don’t mind going out ifit’s necessary.

 • A. In

 • B. days

 • C. indoors

 • D. going out

Оноо: 2

Тэнцүү радиустай хоёртойргийн огтлолцолд 6 ба 12 нэгж диагоналиудтай ромбо багтжээ. Тойргийн радиусыг ол.

 • A.7.5              

 • B.8                 

 • C.9                 

 • D.10

Оноо: 3

Тэгш өнцөгтийн талбай 192см.кв байв.Түүний уртыг 3 дахин багасгахадквадрат үүсэх бол уг тэгш өнцөгтийн өргөнийголоорой.

Оноо: 1

Хүнхэр толины фокусын зай 1 м. Биеийг толиноос 3 м зайд байрлуулахад биеийн дүрс толиноос ямар зайд үүсэх вэ?

 • A. 0.67 м

 • B. 0.75 м   

 • C. 1.33 м  

 • D. 1.5 м  

Оноо: 1

Сурагч Болд,Туяа, Наран, Ану нар мөнгөн аяган дахь мөнгөний агуулгыг тодорхойлох туршилтыг 3 удаагийн давталттай хийж үр дүнгээ хүснэгтэд бичжээ. Хэрвээ мөнгөний агуулга 75% бол аль сурагч туршилтыг нарийвчлалтай, давтамж сайтай явуулсан бэ?

Үр дүн

Болд

Туяа

Наран

Ану

Туршилт-1

73.43

75.17

73.14

75.17

Туршилт-2

74.15

74.98

73.34

74.23

Туршилт-3

74.61

75.15

74.13

73.25

 • A.Болд

 • B.Туяа

 • C.Наран

 • D.Ану

Нийт: 16693