• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ардчиллын үнэт зүйлсийг ард түмний дуу хоолой, шахалтаар хэрэгжүүлж байдаг онцлог аль дэглэмд илүү илрэн гардаг вэ?

 • А. Либераль 

 • В. Консерватив 

 • С. Охлократ 

 • D. Коммунист

Оноо: 1

\lim_{t\rightarrow 1}\frac{t+1}{t} хязгаарыг бод.

 • A. 1        

 • B. 2            

 • C. \frac{1}{2}          

 • D. \frac{3}{2}

Оноо: 1

Хэлхээгээр урсах цэнэгийн хэмжээ 2 дахин ихэсвэл гүйдэл яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Өөрчлөгдөхгүй

 • B. 4 дахин ихэснэ

 • C. 2 дахин багасна

 • D. 2 дахин өснө

Оноо: 3

Адил хажуут АВС гурвалжны суурийн нэг өнцгийн хэмжээ оройн өнцгийн хэмжээнээс 2 дахин их байв.

а. АВС гурвалжны оройн өнцгийн хэмжээг олоорой.

б. АВС гурвалжны суурийн 2 өнцгийн нийлбэрийг олоорой.

г. АВС гурвалжныг өнцгөөр нь ангилж бичээрэй.

Оноо: 1

60° хугалахөнцөгтэй, 1.5хугарлын илтгэгчтэй шилэн призм дээр гэрлийн цацраг тусгав. Призмийг нэвтрэн гарсан цацрагийн хамгийн бага хазайлтынөнцгийг тодорхойлно уу.

 • A. 30.0°  

 • B. 35.3° 

 • C. 37,2°    

 • D. 40.0°

Оноо: 1

Ардчиллын тухай онол, үзэл санаануудын нийтлэг хандлагыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүн нийгмийн олон талт амьдралд өргөн оролцох эрхтэй

 • В. Нийгмийг идэвхгүй дундаж бус давуу шинж бүхий цөөнх удирдана

 • С. Төр засаг иргэдийн өмнө бус нам бүлэглэлийн өмнө харуцлага хүлээнэ

 • D. Ардчиллын зарчим, үнэт зүйлсийг тогтоож, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Оноо: 1

Химийн лабораторид суурийн оксидыг хүчилд уусгах урвалаар давс гарган авах аргыг сонгоно уу.

 • A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2    

 • B.  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2

 • C. NaOH + HCl → NaCl + H2O         

 • D. Na2CO3 + HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Оноо: 8

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

My working day starts very early. From Monday to Friday I get at half past three and I have a shower and a cup of coffee. I usually leave the house at ten past four because the car always arrives a few minutes early. I get to the studio at about five o’clock and start work. My program” Good Morning Britain” starts at seven o’clock and finishes at nine o’clock.

Then I leave the studio at a quarter past ten. After that, I go shopping and visit some friends. I get home at three o’clock. A woman helps me with the housework and ironing. I read a newspaper and do some work.

Then my husband gets home at half past five in the evening and I cook dinner. We stay at home in the evening. We don’t go out because I go to bed very early. We usually watch television and then I go to bed at half past eight, I am usually asleep by nine o’clock.

I think my job is very interesting but I don’t like getting up very early.

How long does “ Good Morning Britain” last?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What is the name of the TV show sheworks on?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why doesn’t she go out in the evening during the week?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What does she do in the afternoon at home?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

When does she cook dinner?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What do sheand her husband do at the weekend?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Where does the car take her?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How does she get to the studio?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Цахилгаан хэлхээнд залгасан чийдэнгээр 1.5 минутанд 2 А гүйдэл гүйхэд 2.16 кЖ ажил хийжээ. Чийдэнгийн хүчдэлийг олно уу?

 • A. 12 В 

 • B. 6 В

 • C. 4.5 В

 • D. 24 В

Оноо: 1

Дэлхийн амьд бодисын хэмжээг зөв тохируулсныг олоорой.

1. Ногоон ургамалa) 0.13%
2. Фотосинтез явуулдаггүй амьд бие махбодb) 1 хүрэхгүй %
3. Далайн амьд бие махбодc) 99.1%


 • A. 1b, 2c, 3a

 • B. 1c, 2a, 3b

 • C. 1c, 2b, 3a

 • D. 1a, 2b, 3с

Оноо: 1

Хүнхэр линзийн хувьд бие линзээс 2f > a > f зайд байвал үүсэх дүрсийг нэрлэнэ үү.

 • А. Урвуу,  жижгэрсэн, хуурмаг  

 •  В. Шууд,  томорсон, хуурмаг   

 • С. Шууд, томорсон, бодит    

 • D. Шууд,  жижгэрсэн, хуурмаг  

Оноо: 1

Сонгодог ардчиллын тухай үзэл санааны нийтлэг хандлагыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүн нийгмийн олон талт амьдралд өргөн оролцох эрхтэй

 • В. Нийгмийг идэвхгүй дундаж бус давуу шинж бүхий цөөнх удирдана

 • С. Төр засаг иргэдийн өмнө бус нам бүлэглэлийн өмнө харуцлага хүлээнэ

 • D. Ардчиллын зарчим, үнэт зүйлсийг тогтоож, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Оноо: 3

Адил хажуут гурвалжны суурийн нэг өнцгийн хэмжээ оройн өнцгийн хэмжээнээс 2 дахин бага байв.

а. АВС гурвалжны оройн өнцгийн хэмжээг олоорой.

б. АВС гурвалжны суурийн 2 өнцгийн нийлбэрийг олоорой.

г. АВС гурвалжныг өнцгөөр нь ангилж бичээрэй.

Оноо: 1

1, 2, 3 нэгж радиустай 3 тойрог хос хосоороо шүргэлцэнэ. 1 радиустай тойргийн шүргэлтийн гадна талын (тодруулсан) нумын уртыг ол.

 • A. \frac{\pi }{2}             

 • B. \frac{\pi }{3}               

 • C. \frac{\pi }{4}                

 • D. \frac{2\pi }{3}

Оноо: 1

-3x-7\leq 2 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль вэ?

 • A. ( -\infty;3] 

 • B. [ -3;\infty)

 • C. ( -\infty;-3]    

 • D. [3;\infty)​​​​​​​

Оноо: 1

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 6 В хүчдэлийн нөлөөгөөр 4∙1020 электрон өнгөрнө. Хэчнээн ажил хийгдэх вэ?qe=1.6∙10-19Кл.

 • A. 450 Ж   

 • B. 384  Ж 

 • C. 600 Ж   

 • D. 220 Ж

Оноо: 1

Усан орчинд амьдрахад зохилдсон амьтдыг юу гэдэг вэ?


 • A. Атмобионт

 • B. Геобионт

 • C. Гидробионт

 • D. Эврибионт

Оноо: 1

Элит ардчиллын тухай үзэл санааны нийтлэг хандлагыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүн нийгмийн олон талт амьдралд өргөн оролцох эрхтэй

 • В. Нийгмийг идэвхгүй дундаж бус давуу шинж бүхий цөөнх удирдана

 • С. Төр засаг иргэдийн өмнө бус нам бүлэглэлийн өмнө харуцлага хүлээнэ

 • D. Ардчиллын зарчим, үнэт зүйлсийг тогтоож, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Оноо: 1

Цуглуулагч линзийн фокусын зай 20 см ба линзээс 10 см зайд байгаа биеийн дүрслинзээс ямар зайд үүсэх вэ? Ямар дүрс үүсэх вэ?

 • A   6.7 см хуурмаг 

 • B. 10.0 см хуурмаг

 • C. 20,0 см, бодит

 • D. 20 см, хуурмаг

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

That new person from the head office who is working with us reminds me to my uncle.

 • A. who

 • B. is working

 • C. me

 • D. to

Нийт: 16693