• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нэгэн төрлийн биш материалаар хийгдсэн шооны 6 буух магадлал p бол шоог 2 удаа орхиход ядаж нэг удаа 6 буух магадлалыг ол.

 •  А. \left ( 1-p \right )^{2}

 • B. p\left ( 2-p \right )

 • C. p^{2}

 • D. 2p\left ( 1-p \right )

Оноо: 1

гэсэн атомын электронт бүтэцтэй элементийн дэс дугаарыг сонгоно уу?

 • A.3 

 •  B.5 

 • C.7  

 • D.17

Оноо: 1

Тэжээл үүсгэгчийн хүчдэл 3 дахин ихэсвэл хийх ажил яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. 3 дахин ихэснэ   

 • B. 3 дахин багасна

 • C. 2 дахин өснө

 • D. Өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 3

Эдгээр квадрат дүрсүүд кубын дэлгээс болж чадах уу?

а. Яагаад гэдгийг тайлбарлан бичээрэй.

б.Квадратуудыг эвлүүлж тэгш өнцөгт үүсэн зурж үзүүлээрэй.

в. Эвлүүлж үүсгэсэн тэгш өнцөгтийн урт 10 см бол нэг квадрат дүрсийн талбайн хэмжээг oлоорой

Оноо: 1

Тогтвортой бүлгэмдэл бүрэлдэх үзэгдлийг сукцессын төгсгөл үе шат буюу ..................... гэнэ.


 • A. Сукцесс

 • B. Климакс

 • C. Биоценоз

 • D. Солигдол

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

Tuguldur enjoyed to be able to meet several members of famous local football team.

 • A. to be

 • B. to meet

 • C. several

 • D. local

Оноо: 1

2\lim_{t\rightarrow 3}\frac{1}{t}-\lim_{x\rightarrow 1}\left ( 1+x \right )^{x} илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. -1\tfrac{2}{3}    

 • B. 1\tfrac{2}{3}        

 • C.-1\tfrac{1}{3}       

 • D. 2\tfrac{2}{3}

Оноо: 1

Олон ургальч ардчиллын үзэл санааны нийтлэг хандлагыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүн нийгмийн олон талт амьдралд өргөн оролцох эрхтэй

 • В. Нийгмийг идэвхгүй дундаж бус давуу шинж бүхий цөөнх удирдана

 • С. Төр засаг иргэдийн өмнө бус нам бүлэглэлийн өмнө харуцлага хүлээнэ

 • D. Ардчиллын зарчим, үнэт зүйлсийг тогтоож, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

Оноо: 1

Уутанд ижил хэмжээтэй цагаан,хар бөмбөгнүүд байв. Уутнаас нэг бөмбөг авч өнгийг нь бүртгээд буцааж хийгээд дахин нэг бөмбөг авч өнгийг бүртгэх туршилтхийв. Тэгвэл хэдэн ялгаатай эгэл үзэгдэл явагдах боломжтой вэ?

 • А. 1

 • B. 2   

 • C. 3       

 • D. 4

Оноо: 1

Хөх гэрлийн долгионы урт 500 нм. Уул долгионы уртад харгалзах гэрлийн давтамжийг тодорхойлно уу. Гэрлийн хурд 3108 м/с ба 1нм=10-9 м

 •  А. 1.6710-15 Гц  

 • В. 150 Гц  

 • С. 61014 Гц 

 • D. 61016 Гц   

Оноо: 1

Дамжуулагчаар 40 секундэд 0.4 А гүйдэл гүйнэ. Хэчнээн электрон өнгөрсөн бэ?qe=1.6∙10-19Кл.

 • A. 1020    

 • B. 1018  

 • C. 1016  

 • D. 1014

Оноо: 1

Эдафобионт /геобионт/ амьтанд аль нь хамаарах вэ?


 • A. Зээр

 • B. Сохор номин

 • C. Чоно

 • D. Хэрэм

Оноо: 1

Улс төрийн тогтолцоог бүтцийнх нь талаас тодорхойлох үндэслэлүүд аль вэ?

 • А. Сонирхолын бүлэг, улс төрийн нам, төр зэрэг институтууд

 • В. Улс төрийн харилцааны хэм хэмжээ, хяналт, зохион байгуулалтууд

 • С. Оролт,  хувиралт, гаралт, эргэх холбоо бүхий орчил хөдөлгөөнүүд

 • D. Мэдээллийн, хяналтын, хэм хэмжээний дэд системийн үйл явцууд

Оноо: 1

Металлын гаралтын ажил 3.3010-19 Ж бол фотоэффектявагдах улаан хилийн давтамжийгтодорхойлно уу? Планкын тогтмол 6.6210-34 Жс.

 • А. 1.981014 Гц   

 • В. 4.981014 Гц 

 • С. 0.501014 Гц

 • D. 0.221014 Гц   

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

After John eaten dinner, he wrote several letters and went to bed.

 • A. eaten

 • B. he wrote

 • C. several letters

 • D. went to bed

Оноо: 1

Улс төрийн тогтолцоог үүргийнх нь талаас тодорхойлох үндэслэлүүд аль вэ?

 • А. Сонирхолын бүлэг, улс төрийн нам, төр зэрэг институтууд

 • В. Улс төрийн харилцааны хэм хэмжээ, хяналт, зохион байгуулалтууд

 • С. Оролт,  хувиралт, гаралт, эргэх холбоо бүхий орчил хөдөлгөөнүүд

 • D. Мэдээллийн, хяналтын, хэм хэмжээний дэд системийн үйл явцууд

Оноо: 1

Нефть, чулуун нүүрс, металлын хүдрүүд байгалийн ямар нөөц баялагт багтдаг вэ?

 • A. Нөхөн сэргэдэг нөөц баялаг

 • B. Нөхөн сэргэдэггүй нөөц баялаг

 • C. Үл шавхагддаг нөөц баялаг

 • D. Уур амьсгалын нөөц баялаг

Оноо: 1

Хэлхээнд залгасан дамжуулагчийн хүчдэл 64 В байхад 2.048 кЖ ажил хийнэ. Дамжуулагчаар хэчнээн электрон урсан өнгөрөх вэ?

 • A. 161020 

 • B. 1.61020    

 • C. 21019 

 • D. 21020

Оноо: 1

Мөнгөн ялтас дээр тусаж байгаа фотоны энерги 1.32410-18 Ж. Мөнгөний гаралтын ажил 7.5210-19 Ж бол фотоэлектроны кинетик энерги хэд вэ?

 • А. 7.5210-19 Ж

 • В. 13.2410-19 Ж   

 • С. 910-19 Ж  

 • D.  5.7210-19 Ж 

Оноо: 1

Улс төрийн тогтолцоог системийн онолоор тодорхойлох үндэслэлүүд аль вэ?

 • А. Сонирхолын бүлэг, улс төрийн нам, төр зэрэг институтууд

 • В. Улс төрийн харилцааны хэм хэмжээ, хяналт, зохион байгуулалтууд

 • С. Оролт,  хувиралт, гаралт, эргэх холбоо бүхий орчил хөдөлгөөнүүд

 • D. Мэдээллийн, хяналтын, хэм хэмжээний дэд системийн үйл явцууд

Нийт: 16693