• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

АВС гурвалжныг дараах хувиргалтаар хувиргаарай.

а. АВС гурвалжныг АС талын хувьд тэгш хэмтэй зураарай.

б. АВС гурвалжныг ВС талын хувьд тэгш хэмтэй хувиргахад эдгээр хоёр гурвалжин нийлээд тэгш өнцөгт үүснэ. (үгүй, тийм гэсэн үгийн доогуур тохирохыг зур)

в. Гурвалжны оройн цэгүүд А(4;2) B(4;5) C(7;2) бол гурвалжныг АВ талын хувьд тэгш хэмтэй зурсан гурвалжны С1 цэгийн координатыг бичээрэй.

Оноо: 1

Үл шавхагдах нөөцөд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Далай тэнгисийн усны нөөц баялаг

 • B. Сансрын нөөц баялаг

 • C. Уур амьсгалын нөөц баялаг

 • D. Ашигт малтмалын нөөц баялаг

Оноо: 2

\vec{a}=(-1;2;2\sqrt{3}) ба\vec{b}=(-3;5;\sqrt{3}) бол\vec{a}-\vec{b} вектор O_{x} тэнхлэгтэй үүсгэх өнцгийг ол.

 • А. 300           

 • B. 450               

 • C. 600    

 • D. 1200

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

I always listen to the weather forecast to decide what clothes wear for the work.

 • A. listen to

 • B. to decide

 • C. wear

 • D. for the work

Оноо: 1

Озоны давхрагыгзадлах үйлчилгээгүй бодисыг сонгоно уу.


 • A. Аэрозол

 • B. Аммиак

 • C. Хөргөгч бодисууд

 • D. Хөөсрүүлэгч бодис

Оноо: 1

-2x+5\geq 9 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль вэ?

 • A. (-\infty ;-2] 

 • B. \left \left [ -2; \right \infty \right )

 • C. \left \left [ 2; \right \infty \right )   

 • D. (-\infty ;2] 

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

In the United States, there are much holidays throughout the year.

 • A. the

 • B. there

 • C. much

 • D. the

Оноо: 1

Монгол орны усны нөөцийн ихэнх хувийг бүрдүүлдэг эх үүсвэр аль нь вэ?


 • A. Газар доорх ус

 • B. Гол мөрний ус

 • C. Мөнх цас, мөсөн голын ус

 • D. Нуурын ус

Оноо: 3

АВС гурвалжныг дараах хувиргалтаар хувиргаарай.

а. АВС гурвалжныг АСталын хувьд тэгш хэмтэй зураарай.

б. АВСгурвалжныг СВталын хувьд тэгш хэмтэй хувиргахад эдгээр хоёр гурвалжин нийлээд тэгш өнцөгт үүснэ. (үгүй, тийм гэсэн үгийн доогуур тохирохыг зур)

в. Гурвалжны оройн цэгүүд А(4;2) В(6;2) С(4;7) бол гурвалжныг АС талын хувьд тэгш хэмтэй зурсан гурвалжны А1 цэгийн координатыг бичээрэй.

Оноо: 2

2\lim_{t\rightarrow 0}\frac{sin t}{t}-\lim_{x\rightarrow \infty }\left ( 1+\frac{1}{x} \right )^{x}илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. 2– e      

 • B. 1– e       

 • C. – e         

 • D. Хязгаар олдохгүй

Оноо: 1

Дэлхийн хуурай газрын гадаргын хэдэн хувь нь цөлжсөн бэ?

 • A. 10%

 • B. 15%

 • C. 20%

 • D. 25%

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

It has been a long time since we have talked to John, isn’t it?

A B C D

 • A. has

 • B. a long time

 • C. since

 • D. isn't it

Оноо: 1

Цахилгаан ваннад 2 с-ийн дотор УУ′ хавтгайгаар 3 Кл эерэг цэнэг ба мөн тийм хэмжээтэй сөрөг цэнэг өнгөрнө. Амперметрийн заалтыг олно уу?

 • A. 0 А     

 • B. 1.5 А     

 • C. 3 А     

 • D. 4 А

Оноо: 1

Монгол орны хэдэн хувийг ой эзэлдэг вэ?


 • A. 5.2%

 • B. 6.5%

 • C. 8.1%

 • D. 9%

Оноо: 1

Хромын байгальд тархах эх үүсвэр аль нь вэ?


 • A. Боловсруулаагүй нүүрс, хог хаягдал

 • B. Арьс ширний үйлдвэрт ашигладаг идээлэгч бодис

 • C. Бензинээр ажилладаг автомашин

 • D. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, алт олборлолт

Оноо: 1

1948 онд НҮБ-аас батлагдсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан хүний эрхийн тэгш байдлыг хангах зарчмын гол санаа аль нь вэ?

 • А. Хүн бүр ижил үнэ цэнэтэй байж, адил хүндэтгэлийг хүлээнэ.

 • В. Арьс өнгө хүйс, шашин  зэргийг үл харгалзан гадуурхахгүй харилцах

 • С.  Эрхийг хүнээс тусгаарлах, салгах ямарч боломж  байхгүй байх

 • D. Иргэний, улс төрийн, эдийн засаг, соёлын бүх эрхүүд нэгдмэл байна

Оноо: 4

АВСD тэгш өнцөгтийг дараах хувиргалт, хөдөлгөөнийг хийгээрэй.

а. АВСD тэгш өнцөгтийг хэвтээ тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй зураарай.

б. Дүрсийг В цэг дээр, цагийн зүүний дагуу, 90° эргүүлэлт хийж зураарай.

в. АВСD тэгш өнцөгтийг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу, баруун гар тийш, 5 нэгжээр зөөхөд үүсэх дүрсийн D1 цэгийн координатыг бичээрэй.

Оноо: 2

\vec{a}=\left ( -1;0;1 \right )ба\vec{b}=\left ( 2;1;0 \right )бол\vec{a}+2\vec{b}вектортой параллель биш\vec{c} векторыг ол.

 • А. \vec{c}=(6;4;2)           

 • B. \vec{c}=(-3;-2;-1)               

 • C. \vec{c}=(-9;-6;-3)    

 • D. \vec{c}=(-6;4;-2)

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

”The picture of the soldiers bring back many memories.” said the old man.

 • A. of the soldiers

 • B . bring back

 • C. many

 • D. old man

Оноо: 1

Дараах тэгшитгэлүүдээс аль нь фотоэффектийн үзэгдлийг илэрхийлэх томьёо вэ?

 • A\small h\nu =A+\frac{mU^2}{2}

 • B\small Q_1+Q_2+Q_3=0

 • C. \small \frac{mU^2}{2}=\frac{kx^2}{2}

 • D. \small \frac{mU^2}{2}=mgh_1+\frac{mU_1^2}{2}

Нийт: 16693