• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1948 онд НҮБ-аас батлагдсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан хүний эрхийн ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын гол санаа аль нь вэ?

 • А. Хүн бүр ижил үнэ цэнэтэй байж, адил хүндэтгэлийг хүлээнэ.

 • В. Арьс өнгө хүйс, шашин  зэргийг үл харгалзан гадуурхахгүй харилцах

 • С.  Эрхийг хүнээс тусгаарлах, салгах ямарч боломж  байхгүй байх

 • D. Иргэний, улс төрийн, эдийн засаг, соёлын бүх эрхүүд нэгдмэл байна

Оноо: 4

АВСD тэгш өнцөгтийг дараах хувиргалт, хөдөлгөөнийг хийж зураарай.

а. АВСD тэгш өнцөгтийг босоо тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй зураарай.

б. Дүрсийг А цэг дээр, цагийн зүүний дагуу 90° эргүүлэлт хийж зураарай.

в. АВСD тэгш өнцөгтийг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу, баруун гар тийш 4 нэгжээр зөөхөд үүсэх дүрсийн D1 цэгийн координатыг бичээрэй.

Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

The teacher didn’t knew how many students would be in her Saturday class.

 • A. didn't knew

 • B. how many

 • C. would be

 • D. in her

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн схемд байгаа чийдэнг түүнээс бага вольтын чийдэнгээр солиход амперметрийнзаалт яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Гүйдлийн хүч ихэснэ 

 • B. Гүйдлийн хүч багасна

 • C. Өөрчлөгдөхгүй 

 • D. Гүйдэл тэг болно

Оноо: 2

Огторгуйдкоординатын эхээс координатын тэнхлэгтэй параллелиарявж P(2;3;4) цэгтхүрэх хамгийн богино замын уртыгол.

 • A. 9                

 • B. 7                

 • C. \sqrt{29}           

 • D. 5

Оноо: 1

Зураг дээр fмуруй ба I, II, III, IV шулуунууд дүрслэгджээ. Аль шулуун нь муруйн шүргэгч болох вэ?

 • A. I     

 • B. II , IV        

 • C. I , II           

 • D. I , III

Оноо: 1

1948 онд НҮБ-аас батлагдсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан хүний эрхийн түгээмэл салшгүй байх зарчмын гол санаа аль нь вэ?

 • А. Хүн бүр ижил үнэ цэнэтэй байж, адил хүндэтгэлийг хүлээнэ.

 • В. Арьс өнгө хүйс, шашин  зэргийг үл харгалзан гадуурхахгүй харилцах

 • С.  Эрхийг хүнээс тусгаарлах, салгах ямарч боломж  байхгүй байх

 • D. Иргэний, улс төрийн, эдийн засаг, соёлын бүх эрхүүд нэгдмэл байна

Оноо: 4

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

1.These days, it seems everything is changing. Cities are becoming bigger and busier every day, technology is developing faster than ever before, and scientists are learning more about the way things work.

2.Water boils at 100 Celsius and freezes when the temperature drops below 0 Celsius. Salt water is different, however.

3.The film is great! It has an all star cast and the script is very funny. The action begins when two young men try to rob a bank…..

4.Rogers kicks the ball and passes it to Jones. Jones runs down the pitch. He passes the ball to Smith who shoots and scores.

Why are sentences in the present continuous in paragraph 1?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why are sentences in the present simple in paragraph 2?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why are sentences in the present simple in paragraph 3?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why are sentences in the present simple in paragraph 4?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Identify and choose the one underlined word or phrase that should be corrected.

Mary and her brother studied Biology last year, and so do I.

 • A. her brother

 • B. studied

 • C. last year

 • D. so do

Оноо: 1

1948 онд НҮБ-аас батлагдсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан хүний эрхийн хуваагдашгүй байх зарчмын гол санаа аль нь вэ?

 • А. Хүн бүр ижил үнэ цэнэтэй байж, адил хүндэтгэлийг хүлээнэ.

 • В. Арьс өнгө хүйс, шашин  зэргийг үл харгалзан гадуурхахгүй харилцах

 • С. Эрхийг хүнээс тусгаарлах, салгах ямарч боломж  байхгүй байх

 • D. Иргэний, улс төрийн, эдийн засаг, соёлын бүх эрхүүд нэгдмэл байна

Оноо: 1

AD тал нь диаметр байх ABCD трапецийг багтаасан тойргийн радиус 2.5 байв. Хэрэв АВ=3 бол BC талыг ол.

 • A.2                 

 • B.1.4              

 • C.1.5              

 • D.1.6

Оноо: 3

АВСD тэгш өнцөгтөд дараах хувиргалт, хөдөлгөөнийг хийж зураарай.

а. АВСD тэгш өнцөгтийг АD талын хувьд тэгш хэмтэй зураарай.

б. АВСD тэгш өнцөгтийг C цэг дээр, цагийн зүүний эсрэг 90° аар эргүүлэлт хийн зурж, үзүүлээрэй.

в. Тэгш өнцөгтийн тэнхлэгийн тэгш хэмүүдийг зурж үзүүлээрэй.

Оноо: 1

Чихрийн шижин өвчтэй хүмүүсийн өдөр тутам хэрэглэдэг цусан дахь сахар тодорхойлох багажийн тестийн найрлагад ямар бодис ордог вэ?


 • A. Энзим

 • B. Гормон

 • C. Глюкоз

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

Иргэний эрхзүйн харилцаанд захиргааны зүгээс хүлээх эрх үүрэгт аль нь хамаарагдахгүй вэ?

 • А. Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх 

 •   В. Иргэний хүссэн мэдээллийг өгөх

 • С. Өргөдөл гомдол гаргах 

 • D. Захиргааны шийдвэр гаргах

Оноо: 1

-2< x\leq 5 тэнцэтгэлбишийг тоон завсар хэлбэрт бичсэн нь аль вэ?

 • A. x\in ]-2;5[

 • B. x\in [-2;5[

 • C. x\in ]-2;5]

 • D. x\in [-2;5]

Оноо: 1

Фотоэффектийн үзэгдлийн үед туссан гэрлийн фотоны энерги (h\nu) электрон гаралтын ажил ба фотоэлектроны кинетик энергид зарцуулагдана. Үүнийг энерги хадгалагдах хуулийн үүднээс зөв томьёолж туссан фотоны давтамжийг олно уу?

 • А. \nu =\frac{A+E_k}{h}

 • В. h=\frac{A+E_k}{\nu}

 • С. \nu=\frac{h}{A+E_k}

 • D. E_k=h\nu-A

Оноо: 1

Металлаар гүйх гүйдлийн хүч, хүчдэлийн хамаарлын диаграмаль нь вэ?

 • A. 1    

 • B. 2  

 • C. 3   

 • D. 4

Оноо: 1

10 см радиустай конусыг суурьтай параллель хавтгайгаар огтлов. Огтлогдсон конусын байгуулагч 20 см, дээд суурийн радиус 5 см бол хажуу гадаргуун талбайг ол.

 • A.300\pi           

 • B. 400\pi          

 • C. 500\pi      

 • D. 600\pi

Оноо: 1

Зурагт харуулсан функцийн графикийн A цэгт шүргэгч татжээ. Шүргэгчийн налалтыг ол. Торон хуваарийг ашиглаарай.

 • A. -2

 • B. 0.44

 • C. 2.25

 • D. 2.35

Оноо: 1

Хүнхэр толиноос биеийг 10 см зайд байрлуулахад 4 дахин өссөн бодит дүрс үүссэн бол толиноос дүрс хүртэлх зайг тодорхойлно уу.

 • A. 2.5 см

 • B. 6 см  

 • C.14 см

 • D. 40 см

Нийт: 16693