• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Иргэний эрхзүйн харилцаанд иргэний зүгээс хүлээх эрх үүрэгт аль нь хамаарагдахгүй вэ?

 • А. Өргөдөл гаргах

 • В. Иргэний хүссэн мэдээллийг өгөх

 • С. Гомдол гаргах

 • D. Мэдэх эрх

Оноо: 1

Атомын үндсэн төлөвтөө гадаад давхраандаа хослоогүй хоёр электронтой элементийн химийн тэмдгийг сонгоно уу.

 • A. Na 

 • B. CI 

 • C.P 

 • D.S

Оноо: 1

Монгол орны газар нутгийн 90 хувь цөлжих нөхцөлтэй гэж үздэг бөгөөд цөлжилтийн зэргүүдэд хувааж үздэг. Дараах өгөгдлүүдийг зөв тохируулна уу?

1) Дунд зэрэг цөлжсөн. a) 1%
2) Хүчтэй цөлжсөн. b) 3%
3) Сул цөлжсөн. c) 21%
4) Маш хүчтэй цөлжсөн. d) 75%


 • A. 1a 2b 3d 4c

 • B. 1b 2a 3c 4a

 • C. 1c 2b 3d 4a

 • D. 1d 2c 3a 4b

Оноо: 1

Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар зөрчил гаргасан этгээдэд оногдуулах шийтгэлд үл хамаарах өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Торгох

 • В. Баривчлах

 • С. Тусгайлан олгосон эрх хасах 

 • D. Сануулах

Оноо: 5

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

Last night, a bomb exploded outside the main branch of the bank in the USA. The police received an anonymous phone call minutes before the explosion. The bomb squad were driving to the bank when the bomb went off. There was no one inside the bank, but a security guard was sitting at the car park entrance. He suffered minor injuries from pieces of broken glass.

Late last night, police officers were still searching the scene for evidence and they were questioning the people living in the area. The security guard is recovering from his injuries in hospital. No one has yet claimed responsibility for the blast.

Where did a bomb explode?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who was driving to the bank?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Where was the security guard?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who was questioning?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who has claimed responsibility for?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Огтлогдсон зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын дээд суурийн тал 3 см, доод суурийн тал 7 см урттай ба хажуу ирмэг суурьтай үүсгэх өнцөг 600 бол огтлогдсон пирамидын хажуу гадаргуун талбайг ол.

 • A.40               

 • B. 40\sqrt{6}          

 • C. 40\sqrt{7}                      

 • D. 80\sqrt{7}

Оноо: 1

Хүний нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хүндэтгэх нь иргэний үндсэн үүрэг мөн гэсэн заалт аль хуулинд хамаарагдах вэ?

 • А. Монгол улсын Үндсэн хууль

 • В. Зөрчлийн тухай хууль  

 • С. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

 • D. Эрүүгийн хууль

Оноо: 1

Аль нь хоёрдогч сукцесс вэ?


 • A. Газар тариалан эрхлэх

 • B. Нүцгэн хад чулуу ургамалжих

 • C. Галт уулын дэлбэрэлтийн дараах ургамалжилт

 • D. Мөстлөгийн дараах ургамалжилт

Оноо: 1

Э2О5 гэсэн ерөнхий томъёоны талаар аль нь зөв дүгнэлт гаргасан байна вэ?


 • А.Үелэх системийн V бүлгийн бүх элементүүдийн оксидын хувьд тохирно.

 • В.Үелэх системийн V бүлгийн бүх элементүүдийн дээд оксидын хувьд тохирно.

 • С.Үелэх системийн V хажуугийн дэд бүлгийн бүх элементүүдийн оксидын хувьд тохирно.

 • D.Үелэх системийн V үндсэн дэд бүлгийн бүх элементүүдийн дээд оксидын хувьд тохирно.

Оноо: 4

Өгсөн дүрсүүдийг ажиглаж дараах нөхөх даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

а. Гурвалжингуудыг хүснэгтэд өгсөн шинжүүдээр ангилж, дугаарыг бичээрэй.

б. Бүх талууд нь тэнцүү байх гурвалжинг ............................... гурвалжин гэнэ.

в. 1 гэсэн дугаартай гурвалжин нь.........талт, ........өнцөгт гурвалжин юм.

Оноо: 1

Хүний нэр төр, алдар хүнд, хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндийг доромжилсон, худал мэдээллийг нийтэд дэлгэсэн бол хүнийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэсэн заалт аль хуулинд хамаарах вэ?

 • А. Монгол улсын Үндсэн хууль

 • В. Зөрчлийн тухай хууль  

 • С. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 

 • D. Эрүүгийн хууль

Оноо: 1

Биологийн төрөл зүйлийн тоо толгойн огцом өөрчлөлт, байгалийн гамшиг ихсэж, давтамж нь ойртох, тодорхой нэг улс үндэстнийг хамарсан эрс өөрчлөлт гарч, хувьсал хөдөлгөөнд орох нь нарны идэвхжилтэй холбоотой байдаг. Энэ нь биосферийн үндсэн шинжийн алинд нь хамаарах вэ?


 • A. Бодисын эргэлт

 • B. Өөрийн зохицуулга

 • C. Нээлттэй байх

 • D. Төвлөрөл

Оноо: 1

Дараах хос элементүүдээс сөрөг цахилгаан чанар багатай хосыг олно уу.

 • A.Na, K

 • В.Si, Cl

 • С.Na, Cl    

 • D.F, Cl  

Оноо: 1

-2< x< 9тэнцэтгэлбишийг тоон завсар хэлбэрт бичсэн нь аль вэ?

 • A.  x\in ]-2;9]     

 • B.  x\in [ -2;9 [       

 • C.  x\in[ -2;9]     

 • D. x\in ]-2;9[​​​​​​​

Оноо: 1

Өгөгдсөн зургуудаас аль нь агаараас шилэнд нэвтэрч буй гэрлийн цацрагийн замыг зөв дүрсэлсэн байна вэ?

Оноо: 1

Эрүүгийн хариуцлага нь хүнлэг бус, хэрцгий, хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаах шинжгүй байна гэсэн заалт аль хуулинд хамаарах вэ?

 • А. Монгол улсын Үндсэн хууль

 • В. Зөрчлийн тухай хууль

 • С. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

 • D. Эрүүгийн хууль

Оноо: 1

Дамжуулагчийн урт ба хөндлөн огтлолын талбайгаас цахилгаан эсэргүүцэл хэрхэнхамаардаг вэ?

 • A. R~1/L, R~S   

 • B. R~L, R~1/S 

 • C. R~L, R~S

 • D. R~1/L, R~1/S

Оноо: 1

4 см ирмэгтэй кубыг зурагт үзүүлсэн байдлаар огтлов. B цэг нь кубын ирмэгийн дундаж цэг. Огтлолд үүссэн ABC гурвалжны талбайг ол.

 • A. 4\sqrt{6}                       

 • B.10               

 • C. 8\sqrt{6}                       

 • D. 20

Оноо: 1

Биосферийн зохицуулгынүйл ажиллагааныалдагдлаас үүсэхсөрөг нөлөөг сонгоно уу.


 • A. Биологийн төрөл зүйл нэмэгдэх

 • B. Галт уулын дэлбэрэлт

 • C. Цөлжсөн талбайн хэмжээ нэмэгдэх

 • D. Газар хөдлөлт

Оноо: 1

Аммоны ион үүсэх химийн холбооны төрлийг тодорхойлно уу?

 • А. Ионы холбоо  

 • В. Металлын холбоо

 • С. Координацын ковалентын холбоо

 • D. Туйлт ковалент

Нийт: 16693