• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зурагт 1 ба 2-ын тоогоор тэмдэглэсэн аймгуудын нэр болон цагийн бүсийн дугаарыг зөв харгалзуулсныг олоорой.

 • A. 1- Говь-Алтай аймаг 7-р бүс, 2- Дорнод аймаг 8-р бүс

 • B. 1- Баянхонгор аймаг 6-р бүс, 2- Дорнод аймаг 7-р бүс

 • C. 1- Говь-Алтай аймаг 6-р бүс, 2- Сүхбаатар аймаг 8-р бүс

 • D. 1- Баянхонгор аймаг 7-р бүс, 2-  Сүхбаатар аймаг 7-р бүс

Оноо: 1

Биеийн дотоод энергийгямар аргаар өөрчилж болох вэ?

 • А. Биеийг үрэх замаар

 • B. Дулаан шилжүүлэх

 • C. Биеийн температурыг өөрчлөх

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Уул өөд гүйж яваа хүн ямар энергитэй байх вэ?

 • A. Потенциал энерги

 • B. Кинетик энерги  

 • C. Кинетик ба потенциал 

 • D. Энерги нь алга болно  

Оноо: 1

Дараах аймгуудын нутаг дэвсгэрийг ажиглаж 8-р цагийн бүсэд орших аймгийг сонгоно уу?

 • A. 1 ба 2

 • B. 1 ба 3

 • C. 1 ба 4

 • D. 1 ба 6

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Ватт 

 • B. Жоуль   

 • C. Вольт   

 • D. Паскаль

Оноо: 1

Энерги нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт хувирах үед энергийн хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Ихсэнэ  

 • B. Багасна 

 • C. Хадгалагдана 

 • D. Устаж үгүй болно          

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох зөв хариуг сонгоно уу.

Энерги нь хадгалагддаг, зөөгддөг бас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

 • A. Устаж алга болно

 • B. Шинээр бий болдог 

 • C. Нэмэгдэх буюу хорогддог 

 • D. Өөр дүрсэд хувирдаг

Оноо: 1

Дараах хотуудыг зүүнээс баруун тийш бичсэн зөв хувилбарыг сонгоно уу.

 1. Алтай
 2. Баруун-Урт
 3. Арвайхээр
 4. Чойр
 • А. 1-4-2-3   

 • B. 3-1-2-4  

 • C. 2-4-3-1

 • D. 4-2-1-3

Оноо: 1

Дараах энергүүдийг ямар асуудалтай холбож болохыг зөв харгалзуулна уу.

1. Механик энерги a. Зай хураагуур

2. Цахилгаан энерги b. Биеийг хөргөх

3. Дулааны энерги c. Цахилгаан гүйдэл

4. Химийн энерги d. Биеийн хөдөлгөөн

 • A. 1d,2c,3b,4a 

 • B. 1b,2c,3d,4a

 • C. 1b,2c,3d,4a

 • D. 1a,2b,3c,4d

Оноо: 1
 1. Дэлхий нарыг 30 км/сек хурдтайгаар 365 хоногт туулдаг. Тэгвэл 1 цагт хэдэн км замыг туулдаг вэ?
 • A. 1000 км

 • B. 1400 км

 • C. 1800 км

 • D. 2200 км

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлээр халдаг плитка, индүү гэх мэт хэрэгслүүд цахилгаан энергийгямар энергид хувиргажбайна вэ?

 • A. Дулааны энерги 

 • B. Химийн энерги

 • C. Цөмийн энерги  

 • D. Соронзон энерги   

Оноо: 1

Хэвтээ гадарга дээгүүр өнхөрч байсан бөмбөг зогсов. Түүний хөдөлгөөний энерги нь юунд шилжсэн бэ?

 • A. Потенциал энерги  

 • B. Кинетик энерги  

 • C. Цахилгаан энергид 

 • D. Үрэлтийн хүчний эсрэг ажилд   

Оноо: 1

Уулын голын эхэн,дунд ба адгийн усны алиных нь потенциал энерги бага байх вэ?

 • A. Эхэнд

 • B. Дунд

 • C. Адагт 

 • D. Ижил    

Оноо: 1

Механик ажлыг тооцоолоход ямар томьёо ашигладаг вэ?

 • A. A=F/S  

 • B. A=S/F 

 • C. A=F∙S 

 • D. A=(F∙S)/2  

Оноо: 1

Механик энергийг хэд ангилдаг вэ?

 •  A. 3 

 • B. 8  

 • C. 6 

 • D. 2   

Оноо: 1

Олон улсын нэгжийн СИ системд дулааны энергийг ямар нэгжээр хэмждэг вэ?

 • A. Жоуль  

 • B. Калори

 • C. Ньютон 

 • D. Паскаль   

Оноо: 1

5 цагийн хугацаанд дэлхий тэнхлэгээ хэдэн градусаар эргэх вэ?

 • A. 150

 • B. 450

 • C. 550

 • D. 750

Оноо: 1

Дулаан болон цахилгаан энергийн дамжуулалтад ямар бөөмгол үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?

 • A. Сул электрон  

 • B. Нейтрон   

 • C. Хөнгөн бөөм

 • D. Протон    

Оноо: 1

Өмнөд туйл хэдэн градусын өргөрөгт оршдог вэ?

 • A. ө.ө 500

 • B. ө.ө 66.50

 • C. ө.ө 750

 • D. ө.ө 900

Оноо: 1

Бие тодорхой өндрөөс унах, шахагдсан пүрш тэнийх зэрэг биеүдийн харилцан үйлчлэлээр илрэх энергийг ............... энерги гэнэ.

 • A. Кинетик

 • B. Шилжих 

 • C. Уналтын

 • D. Потенциал     

Нийт: 16693