• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүн бүр төрөхөөсөө эрх чөлөөтэй, нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна гэсэн заалт аль тунхаглалд хамаарах вэ?

 • А. Монгол улсын Үндсэн хууль

 •   В. Нийгэм хүмүүнлэгийн тунхаг 

 • С. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 

 • D. Эрүүгийн нийтлэг тунхаглал

Оноо: 1

Говь цөлийн экосистемийн дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс хоёрдогч хэрэглэгч болж чадах амьд биеийг сонгоно уу.


 • A. Хунчир

 • B. Замба гүрвэл

 • C. Цульхир

 • D. Хэрээ нүд

Оноо: 1

“Хүний эрхэм чанар” хэмээх ухагдахууны үндсэн шинжийг буруу илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хүн бүрд адил байна. 

 • В. Хүнээс салгаж болохгүй

 • С. Хэмжигдэх үнэт зүйл

 • D. Үл хэмжигдэх үнэт зүйл

Оноо: 1

Цахилгаан зуухыг хүчтэй халах байрлал руу шилжүүлэхэд утасны нийт эсэргүүцэл ихсэх үү, багасах уу?

 • A. Ихсэнэ

 • B. Багасна   

 • C. Аль нь ч биш  

 • D. Өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 4

Өгсөн дүрсүүдийг ажиглаж дараах нөхөх даалгаврыг гүйцэтгээрэй

а. Гурвалжингуудыг хүснэгтэд өгсөн шинжүүдээр ангилж, дугаарыг бичээрэй.

б. Бүх өнцгүүд нь ...........байх гурвалжинг зөв гурвалжин гэнэ.

в . 2 гэсэн дугаартай гурвалжин .........талт, ........өнцөгт гурвалжин юм.

Оноо: 1

Монгол орны аль улиралд биологийн бүтээмж хамгийн өндөр байдаг вэ?


 • A. Хавар, өвөл

 • B. Хавар, зун

 • C. Зун, намар

 • D. Намар, хавар

Оноо: 1

Дэлхийн улс орнуудыг энх тайванч байдлаар нь ангилсан байдаг. “Маш их энх тайванч” гэсэн түвшинд ямар улсууд хамаарагдах вэ?

 • А. Шинэ Зеланд, Финлянд

 • В. Франц, Египет

 • С. Бразил, Индонези  

 • D. Мексик, Монгол

Оноо: 1

Нейтроны тоогоороо ижил атомыг олно уу.

 • A.18O ба 19F

 • B.37Cl ба12Mg

 • C.32S  ба 31P

 • D.23Na ба 28Si

Оноо: 1

Шугамын гүйдэл даацаас хэтрэхэд өөрөө хайлж шугамыг таслах үүрэгтэй төхөөрөмжийг нэрлэнэ үү?

 • A. Унтраалга 

 • B. Тоолуур    

 • C. Гал хамгаалагч 

 • D. Амперметр

Оноо: 1

Налуу призмийн суурийн талууд 9 см ба 4 см талууд бүхий тэгш өнцөгт болно. Хажуу ирмэг 12 см ба суурийн хавтгайтай үүсгэх өнцөг 300 бол призмийн эзэлхүүнийг ол.

 • A.72 см3                   

 • B.216  см3                 

 • C.228  см3     

 • D. 432 см3

Оноо: 1

Цэнгэг усны экосистемд усыг цэвэршүүлэх гол үүргийг дараахаас аль нь гүйцэтгэдэг вэ?


 • A. Дафни, хүрд хорхой, доод хавчууд

 • B. Дун, хясаа, дугариг хорхой

 • C. Дун, хоовгон, соно

 • D. Хануур хорхой, нялцгай биетэн, ялаа

Оноо: 1

Дэлхийн улс орнуудыг энх тайванч байдлаар нь ангилсан байдаг. “Их энх тайванч” гэсэн түвшинд ямар улсууд хамаарагдах вэ?

 • А. Шинэ Зеланд, Финлянд

 • В. Франц, Египет

 • С. Бразил, Индонези

 • D. Мексик, Монгол

Оноо: 1

Зурагт шилэн призмээр цагаан гэрэл задрахад улаан ягаан гэрлийн цацрагийн замыг үзүүлэв. Аль нь зөв бэ?

Оноо: 1

ЭО3 гэсэн томъёо бүхий дээд оксидтой элементийн атомын гадаад давхрааны электронт бүтцийн томьёог сонгоно уу.

 • А. 3s23p2

 • В. 3s23p3       

 • С. 3s23p1         

 • D. 3s23p4

Оноо: 1

Дамжуулагчдыг зэрэгцээ холбох үед тэдгээрээр гүйх гүйдлийн хүч ба хүчдэл ямар байх вэ?

 • A. Гүйдлийн хүч ижилхэн, хүчдэл өөр өөр байна

 • B. Хүчдэл ижил, гүйдлийн хүч өөр өөр байна

 • C. Хоёулаа ижилхэн

 • D. Хоёулаа өөр өөр байна

Оноо: 1

Дэлхийн улс орнуудыг энх тайванч байдлаар нь ангилсан байдаг. “Дунд зэрэг энх тайванч” гэсэн түвшинд ямар улсууд хамаарагдах вэ?

 • А. Шинэ Зеланд, Финлянд

 • В. Франц, Египет

 • С. Бразил, Индонези   

 • D. Мексик, Монгол

Оноо: 5

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

Tea is made from the leaves of the tea plant. At first, it was used as a medicine, but it became an everyday drink in the third century AD.

First, the leaves are picked from the plant and they are spread into a cloth. They are left there for up to twenty hours. Next, the leaves are rolled up until they are dried. The tea is packed into containers and sent to different countries. It is sold to customers as loose leaves, as tea bags and as instant tea.

To make tea, we boil water and pour it over the dry tea in a teapot. This is left for three to five minutes. We can then add milk, lemon or sugar. In Britain, it was the custom to serve tea in the afternoons with sandwiches and cakes. This custom was started by the Duchess of Bedford around 1840. Today, people drink tea all over the world.

When did tea become an everyday drink?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How many hours are the leaves left for?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How is it sold to customers?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What can you add into the tea?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

When was the tea custom started?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Амьд биесийн оролцоогүйгээр, дэлхийн геологийн хүчний үйлчлэлээр үүсч бүрэлдсэн уулын чулуулаг, эрдэс нэгдлүүд, хур тунадас зэргийг юу гэдэг вэ?

 • A. Биоген бодисууд

 • B. Биологийн бус гаралтай бодисууд

 • C. Харилцан үйлчлэлийн гаралтай бодисууд

 • D. Цацраг идэвхт задралын бодисууд

Оноо: 1

Ромбо суурьтай шулуун призмийн диогональ огтлолын талбайнууд 12 см2 ба 16 см2 бол призмийн хажуу гадаргуун талбайг ол.

 • A.36 см2                

 • B. 40 см2                      

 • C.44 см2     

 • D. 48 см2

Оноо: 1

Дамжуулагчдыг цуваа холбох үед тэдгээрээр гүйх гүйдлийн хүч ба хүчдэл ямар байх вэ?

 • A. Гүйдлийн хүч ижилхэн, хүчдэл өөр өөр байна

 • B. Хүчдэл ижил, гүйдлийн хүч өөр өөр байна

 • C. Хоёулаа ижилхэн

 • D. Хоёулаа өөр өөр байна

Нийт: 16693