• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

30 Ом эсэргүүцэлтэй цахилгаан данхыг 120 В хүчдэлд холбовол данхны улайсах утсан дахь гүйдлийн хүч ямар байх вэ?

 • A. 40 А 

 • B. 4 А     

 • C. 3 А     

 • D. 5 А

Оноо: 3

А(2;3) В(2;7) С(8;7) D(8;3) цэгүүдийг тэмдэглэж, тэдгээрийг холбон үүссэн дүрсийн талбай ба хүрээний уртыг тооцоолж бичээрэй.

Оноо: 1

Атомын радиус багатай элементийг олно уу.

 • A.15P

 • B. 16S    

 • C.11Na

 •   D. 13Al

Оноо: 1

Дэлхийн улс орнуудыг энх тайванч байдлаар нь ангилсан байдаг. “Маш бага энхтайванч” гэсэн түвшинд ямар улсууд хамаарагдах вэ?

 • А. Шинэ Зеланд, Финлянд

 • В. Франц, Египет

 • С. Бразил, Индонези  

 • D. Мексик, Монгол

Оноо: 1

Функцийн уламжлалыг ол.

а. f\left ( x \right )=sin e^{\pi }

 • A. 0                     

 • B. cos e^{\pi }         

 • C. e^{\pi }cos e^{\pi }     

 • D. e^{\pi }

Оноо: 1

Уурагт нэгдлүүд ямагт тогтвортой шинжийг хадгалах ба үхэж мөхсөний дараа богино хугацаанд задарч сарнина. Энэ нь биосферийн хувирган өөрчлөх аль чадварт орох вэ?

 • A. Дасан зохицох чадвар

 • B. Идэвхтэй чанар

 • C. Хуримтлуулах чадвар

 • D. Химийн урвалын хурд

Оноо: 3

А(2;2) В(2;6) С(8;6) D(8;2) цэгүүдийг тэмдэглэж, тэдгээрийг холбон үүссэн дүрсийн талбай ба хүрээний уртыг тооцоолж бичээрэй

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хоёр линзийн фокусын зай ба оптик хүчийг харьцуулна уу.

 • A. f1 >  f2D1 >  D2 

 • B.  f1 <  f2D1 <  D2 

 • C. f1 <  f2D1 >  D2  

 • D. f1 >  f2D1< D2        

Оноо: 1

Олон улсын хүний эрхийн протокол гэрээ гэж юу вэ?

 • А. Хүчин төгөлдөр гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан баримт бичиг

 • В. Хоёр болон түүнээс дээш улс  мөрдөхөөр баталсан баримт бичиг

 • С. Олон улсын хүрээний зөвлөмж, уриалгын шинжтэй баримт бичиг

 • D. Хуульчлан ба сайн дураар дагаж мөрдөх шинж бүхий  баримт бичиг

Оноо: 1

Пирамидыг өндрийн\frac{2}{3} хэсгийг дайруулан суурьтай параллель хавтгайгаар огтлов. Суурийн талбай 18 бол огтлолын талбайг ол.

 • A.1                 

 • B. 2                

 • C.3                 

 • D.6

Оноо: 1

Аль холбооны туйлшрал их байх вэ?

 • A. H – Cl

 • B. H – S

 • C.H – P

 • D.H – Si

Оноо: 1

Ямар нэгэн гадны саатуулах хүчин зүйл үйлчлээгүй тохиолдолд зарим бичил биетнүүд хэдэн өдөр, цагийн дотор дэлхийг бүрэн бүрхэхүйц хурдаар үрждэг. Үүнийг аль ойлголтоор нь тайлбарлах вэ?


 • A. Амьд биеийг хувирган өөрчлөх чадвар

 • B. Орон зайг эзэмших чадвар

 • C. Хуримтлуулах чадвар

 • D. Хөдөлгөөнт чанар

Оноо: 1

Гэрлээр мэдээлэл дамжуулахдаа тунгалаг материалаар хийсэн оптик утас ашигладаг. Энэ нь гэрлийн ямар үзэгдэлд үндэслэгдсэн бэ?

 • A. Дифракц 

 • B. Дисперс   

 • C. Интерференц 

 • D. Дотоод бүрэн ойлт

Оноо: 1

\frac{x}{3}\geq -2 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль нь вэ?

 • A.  \left \right ]-\infty ;6\left \right ]       

 • B.  \left \right ]\left \right -6;\infty \left [ \right           

 • C.  \left [ \right-6;\infty \left [ \right             

 • D.  \left \right ]-\infty ;-6\left \right ]

Оноо: 1

Олон улсын хүний эрхийн конвенц гэж юу вэ?

 • А. Хүчин төгөлдөр гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан баримт бичиг

 • В. Хоёр болон түүнээс дээш улс  мөрдөхөөр баталсан баримт бичиг

 • С. Олон улсын хүрээний зөвлөмж, уриалгын шинжтэй баримт бичиг

 • D. Хуульчлан ба сайн дураар дагаж мөрдөх шинж бүхий  баримт бичиг

Оноо: 1

Дэлхийн эволюци хөгжлийн явцад фотосинтезийн процессын нөлөөгөөр нүүрсхүчлийн хийн агууламж 0.03% болтлоо буурч, хүчилтөрөгчийн хэмжээ өссөн. Энэ нь ямар үйл ажиллагааны үр дүн бэ?

 • A. Задлах, боловсруулах үйл ажиллагаа

 • B. Исэлдэн- ангижруулах үйл ажиллагаа

 • C. Хийн үйл ажиллагаа

 • D. Эрчим хүчний үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Олон улсын хүний эрхийн тунхаглал гэж юу вэ?

 • А. Хүчин төгөлдөр гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан баримт бичиг

 • В. Хоёр болон түүнээс дээш улс  мөрдөхөөр баталсан баримт бичиг

 • С. Олон улсын хүрээний зөвлөмж, уриалгын шинжтэй баримт бичиг

 • D. Хуульчлан ба сайн дураар дагаж мөрдөх шинж бүхий  баримт бичиг

Оноо: 1

Усан дээр асгарсан тос солонгорч харагддаг. Энэ гэрлийн ямар үзэгдэл вэ?

 • А. Дифракц    

 • B. Дисперс    

 • C. Интерференц

 • D. Дотоод бүрэн ойлт

Оноо: 1

Хундын дүрмийг зөрчсөн тохиолдлыг заана уу.

 • A. px1py1pz1   

 • B. px2py1pz1

 • C. px1py1pz

 • D. px2py1pz0

Оноо: 1

Гурвалжин пирамидын S орой дахь талсуудын бүх өнцгүүд нь тэгш өнцөг болно. S оройг агуулсан ASC, BSC, ASB талсын талбай харгалзан 10,12,15 нэгж.кв бол пирамидын эзэлхүүнийг ол.

 • A.20               

 • B. 40              

 • C.60               

 • D.600 

Нийт: 16693