• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нефть, нүүрс зэрэг ашигт малтмалууд ямар үйл ажиллагааны үр дүнд үүсдэг вэ?


 • A. Амьдрах орчин, амьдралын нөхцөл бүрдүүлэх үйл ажиллагаа

 • B. Амьд бодисын сарниулах үл ажиллагаа

 • C. Төвлөрүүлэх үйл ажиллагаа

 • D. Эрчим хүчний үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд заасан хүүхдийн эрхийн зарчимд хамааралгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Алагчлахгүй байх

 •   В. Эрхийг нь бүрэн эдлүүлэх

 • С. Ашиг сонирхолыг эрхэмлэх

 • D. Үзэл бодлыг нь шийдэх

Оноо: 1

220 В хүчдэлд холбосон цахилгаан чийдэнгийн улайсах утсан дахь гүйдэл 0.5 А байв. Улайсах утасны эсэргүүцлийг олно уу.

 • A. 440 Ом    

 • B. 110 Ом 

 • C. 44 Ом 

 • D. 22 Ом

Оноо: 1

Натрийн хлоридын талст орон торыг тодорхойлно уу.

 • A.металлын

 • B. ионы

 • C. атомын

 • D. молекулын

Оноо: 1

Жирэмсний тестийг аль аргад үндэслэн бүтээсэн бэ?


 • A. Гормон үйлдвэрлэл

 • B. Микопротейн үйлдвэрлэл

 • C. Моноклональ эсрэг биеийн үйлдвэрлэл

 • D. Энзим үйлдвэрлэл

Оноо: 1

Дараах үзэгдлүүдийн аль нь дифракцын үзэгдэл вэ? • А. Гурвалжин призмээр цагаан гэрэл нэвтрэхдээ солонгын долоон өнгөөр задрах

 • В. Сормуусны завсраар чийдэн рүү харахад солонгорч харагдах

 • С. Савангийн хөөс солонгорох

 • D. Халуун нартай өдөр тал газар зэрэглээ үүсэх

Оноо: 1

Хүний эрхийн талаар төрийн хүндэтгэх үүргийн гол агуулга аль вэ?

 • А. Эрхээ эдлэхэд саад учруулахгүй, ялгаварлан гадуурхахгүй байх

 • В. Эрхээ эдлэх  нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах

 • С. Бусад хүн, байгууллага хүний эрхийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх

 • D. Хүний эрхийн талаар олсон амжилтаа бататгах, сайжруулах

Оноо: 1

f\left ( x \right )=sin2\pi Функцийн уламжлалыг ол.

 • A.2\pi\cdot cos 2 ^{\pi }\cdot ln2

 •   B. cos 2 ^{\pi }        

 • C.0                 

 • D. 2\pi \cdot cos 2 ^{\pi }

Оноо: 1

Хүний эрхийн талаар төрийн хангах үүргийн гол агуулга аль вэ?

 • А. Эрхээ эдлэхэд саад учруулахгүй, ялгаварлан гадуурхахгүй байх

 • В. Эрхээ эдлэх  нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах

 • С. Бусад хүн, байгууллага хүний эрхийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх

 • D. Хүний эрхийн талаар олсон амжилтаа бататгах, сайжруулах

Оноо: 1

Үнэт эдлэл болох алмазын талст орон торыг тогтооно уу.

 • A.металлын

 • B. ионы  

 • C. атомын

 •  D. молекулын

Оноо: 1

Бороо орсны дараа солонго татах үзэгдэл юугаар тайлбарлагдах вэ?

 • A. Гэрлийн интерференц

 • B. Гэрлийн дифракц 

 • C. Гэрлийн туйлшрал 

 • D. Гэрлийн дисперс

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээний хэсгийн эсэргүүцэл 40 Ом, гүйдлийн хүч 100 мА байсан бол энэ хэсэг дээрх хүчдэлийг олно уy.

 • A. 4000 В 

 • B. 4 В  

 • C. 2.5 В      

 • D. 400 В

Оноо: 1

Хүний эрхийн талаар төрийн хамгаалах үүргийн гол агуулга аль вэ?

 • А. Эрхээ эдлэхэд саад учруулахгүй, ялгаварлан гадуурхахгүй байх

 • В. Эрхээ эдлэх  нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах

 • С. Бусад хүн, байгууллага хүний эрхийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх

 • D. Хүний эрхийн талаар олсон амжилтаа бататгах, сайжруулах

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет\sqrt{7}-1, гипотенуз 4 болбага катетийг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүнийг ол.

 • A. 2\pi (\sqrt{7}-1)                

 • B. \frac{8\pi (4-\sqrt{7})}{3}              

 • C. 2\pi (\sqrt{7}+1)                

 • D. \pi (\sqrt{7}-1)(3+\sqrt{7})

Оноо: 1

Антибиотикийг юунаас гаргаж авдаг вэ?


 • A. Бактери

 • B. Мөөг

 • C. Вирус

 • D. Ургамал

Оноо: 1

Цахиурын оксидын талст орон торыг тодорхойлно уу.

 • A. металлын  

 • B. ионы 

 • C. молекулын

 • D. атомын

Оноо: 1

-\frac{x}{5}\geq -1 тэнцэтгэл бишийн шийдийн олонлог аль нь вэ?

 • A.  ]-\infty ;5]  

 • B.  ]-\infty ; 5 [   

 • C.  [- 5;\infty \left [  

 • D.  \left \right ]-\infty ;-5]

Оноо: 1

Цахилгаан хонхны зэс ороомгийн эсэргүүцэл 0.65 Ом, ороодос утасны хөндлөн огтлол 0.34 мм2 бол утасны уртыг олно уу? Зэсийн хувийн эсэргүүцэл 0.017 Ом·мм2

 • A. 13 м         

 • B. 26 м    

 • C. 20 м 

 • D. 6 м

Оноо: 1

Хүний эрхийн талаар төрийн ахиц дэвшил гаргах үүргийн гол агуулга аль вэ?

 • А. Эрхээ эдлэхэд саад учруулахгүй, ялгаварлан гадуурхахгүй байх

 • В. Эрхээ эдлэх  нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах

 • С. Бусад хүн, байгууллага хүний эрхийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх

 • D. Хүний эрхийн талаар олсон амжилтаа бататгах, сайжруулах

Оноо: 1

Озоны давхаргын цооролтод нөлөөлдөг бодис аль нь вэ?


 • A. Метан

 • B. Азотот нэгдлүүд

 • C. Фреон

 • D. Хлорт нэгдлүүд

Нийт: 16693