• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дифракцын тордээргэрэл тусгахад нэгдүгээр эрэмбийн максимум дэлгэцийн төвөөс 3.5 см зайд үүсэв. Дифракцын тороос дэлгэц хүртэлх зай 50 см, торын тогтмол 0.01 мм болгэрлийн долгионы уртыг тодорхойлно уу.

 • A. 350 нм  

 • B. 175 нм

 • C. 700 нм  

 • D. 1750 нм   

Оноо: 1

Дараах ионуудын аль нь . . .3s23p6 гэсэн электрон байгууламжийн томьёотой вэ?

 • А. Ca2+ 

 • В. Br -  

 • С.F-  

 • D.Na +

Оноо: 1

Хүний эрх зөрчсөн тухай нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх, хохирлыг нөхөн төлүүлэх нь ямар байгууллагын чиг үүрэг вэ?

 • А. Улсын их хурал

 • В. Засгийн газар   

 • С. Ерөнхийлөгч

 • D. Шүүх

Оноо: 1

Дараах хязгаарыг бод. \lim_{x\rightarrow 3}\frac{x-3}{x+4}

 •  A. -\frac{3}{4}        

 • B. 0           

 • C. 1            

 • D. Хязгаар олдохгүй

Оноо: 1

2.8 Ом эсэргүүцэлтэй 20 м урт хөнгөн цагаан утасны хөндлөн огтлолыг олно уу.Хөнгөн цагааны хувийн эсэргүүцэл 0.028 Ом·мм2

 • A. 1.2 мм2 

 • B. 0.2 мм2   

 • C. 5.6 мм2 

 • D. 0.5 мм2

Оноо: 2

10 см радиустай дугуй цаасны\frac{3}{4} хэсгээр конуc хийв. Энэ конусын суурийн диаметрийг ол.

 • A.7.5 см                     

 • B. 10 см                        

 • C.15 см                   

 • D. 20 см

Оноо: 1

Хүснэгтэд дөрвөн атомын электронт бүтэц өгөгджээ. Ковалент холбоо үүсгэх боломжтой элементийн дугаарыг сонгоно уу.

Элементийн дугаар

I

II

III

IV

Электон хуваарилалт

2,1

2,4

2,6

2,8

 • А. I ба II 

 • В. I ба III     

 • С. III ба IV     

 • D. II ба III

Оноо: 1

Хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний биелэлтийг хангах, үр дүнг тогтмол тайлагнах нь ямар байгууллагын чиг үүрэг вэ?

 • А. Улсын их хурал 

 • В. Засгийн газар  

 • С. Ерөнхийлөгч

 • D. Шүүх

Оноо: 1

Мал, амьтны махыг дутуу болгож идвэл шимэгч хорхойн халдвар авах эрсдэлтэй байдаг. Тэгвэл эзэн амьтан болон шимэгч хорхойн харилцан үйлчлэлийн нөлөөлөл аль нь вэ?

 • A.  ( -, - )

 • B. ( +, - )

 • C. ( -, - )

 • D. ( 0, 0 )

Оноо: 1

1.732 хугарлын илтгэгчтэй орчинд гэрлийн цацраг ямар өнцгөөр тусвал хугарлын өнцөг нь тусгалын өнцгөөсөө хоёр дахин бага байх вэ?

 • A. 30°    

 • B. 40° 

 • C. 50° 

 • D. 60°

Оноо: 1

Хөндлөн огтлол нь 5.6 мм2,100 м урттайямардамжуулагч утасны эсэргүүцэл 1 Ом байх вэ?

 • A. Зэс  0.017 Ом·мм2

 • B. Төмөр  0.098 Ом·мм2

 • C. Вольфрам  0.056 Ом·мм2

 • D. Мөнгө  0.016 Ом·мм2

Оноо: 1

Уутанд ижил хэмжээтэй 1 цагаан 3 хар бөмбөг байв. Уутнаас нэг бөмбөг авч өнгийгбүртгэн буцааж хийгээд дахин нэг бөмбөг авч бүртгэх туршилтхийв. Тэгвэл хоёулаа цагаан байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{16}    

 • B. \frac{1}{4}

 • C. \frac{3}{4}

 • D. \frac{3}{16}

Оноо: 1

Цилиндрийн өндөр 15, суурийн радиус 4. A болон В цэгүүд нь цилиндрийн гадаргуу дээрх цэгүүд бол АВ хэрчмийн авч болох хамгийн их уртыг ол.

 • А. 15.1           

 • В.15.5            

 • С. 17              

 • D.21.2       

Оноо: 1

Хууль тогтоох замаар хүний эрхийг хангах бодлого, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх нь ямар байгууллагын чиг үүрэг вэ?

 • А. Улсын их хурал 

 • В. Засгийн газар

 • С. Ерөнхийлөгч

 • D. Шүүх

Оноо: 1

Химийн холбооны урт өсөх дарааллаар эрэмбэлсэн хариултыг сонгоно уу.

I

II

III

C=C

C-C

C≡C

 • А. I < II < III  

 • В. III < I < II    

 • С. II < I < III

 • D. III < II < I

Оноо: 1

Бид хөдөө хээр аялал зугаалгаар явж байхад хувцсанд зангуу наалдсан байдаг. Энэ дараах холбооны алинд нь хамаарах вэ?

 • A. Амьдрах орчны холбоо

 • B. Барьж байгуулах холбоо

 • C. Тараах холбоо

 • D. Тэжээлийн холбоо

Оноо: 5

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

The Lion King is a film which everyone will enjoy. The story is set in Africa, where there are many wild animals, and the hero of the story is Simba, whose father is the king of the lions. Simba’s evil uncle Scar, who wants to be king, kills Simba’s father and sends Simba away. Years pass, and Simba grows up.

One day, he meets a lioness, Nala, who was his childhood friend. She tells him that Scar, the king is causing problems and that’s the reason why she has come to find him and take him back. Simba and his friends form a plan which will put an end to Scar’s wickedness.

The film has characters which you will love, and the music, which was written by Elton John, is moving and dramatic. Disney, whose films have entertained children and adults like for years, have excelled themselves this time.

Where is the story set in?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why is Scar Simba’s evil?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why do Simba’s friends form the plan?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who was the music written by?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Have ever watched this movie? If yes, how was your impression when you were watching?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

х-ийн аль утганд \frac{2}{3}=\frac{x-1}{12} пропорц үнэн байх вэ?

 • A.  8\tfrac{1}{3}

 • B.  9

 • C.  8

 • D.  7\tfrac{2}{3}

Оноо: 1

Дараах хязгаарыг бод.

\lim_{x\rightarrow -2}\frac{x+4}{x+2}

 • A. – 2       

 • B. 0           

 • C. 2            

 • D.Хязгаар олдохгүй

Оноо: 1

Химийн холбооны энерги өсөх дарааллаар эрэмбэлсэн хариултыг сонгоно уу.

I

II

III

C= O

H- O

N N

 • А. I < II < III

 • В. I > II > III

 • С. II < I < III

 • D. III < I < II

Нийт: 16693