• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцгийн ургамалжилтын экофизиологийн онцлогийг уур амьсгалын байдалтай холбон үзсэн ангилалын том нэгжийг юу гэдэг вэ?


 • A. Популяци

 • B. Биоценоз

 • C. Биом

 • D. Биосфер

Оноо: 1

Монгол улсын шүүхийн тогтолцооны зөв бүтцийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Улсын дээд , аймаг нийслэлийн , сумын, сум дундын, дүүргийн шүүх

 • В. Улсын дээд, хотын, нийслэлийн, багын, хорооны, дүүргийн шүүх

 • С. Монголын, аймгийн, баруун, зүүн төвийн бүсийн, говийн шүүх

 • С. Улс төрийн, шашны, олон нийтийн байгууллагын, захиргааны шүүх

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхнө үү. ......долгионууд давхцахдаагэрэлтэй болон бараан зурвасууд үүсгэх үзэгдлийг интерференц гэнэ.
 • А. Давтамжийн зөрөө тогтмол

 • B. Долгионы уртын зөрөө тогтмол

 • C. Фазын зөрөө тогтмол

 • D. Ижил далайцтай, нэг өнгийн

Оноо: 1

Урт нь 12, өргөн нь 3 байх тэгш өнцөгтийн уртыг тойруулан эргүүлэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүнийг ол.

 • А. 432           

 • В.108\pi           

 • С. 432\pi          

 • D.72\pi      

Оноо: 1

Уулын ар чийгсүү газраар гацуур зэрэг шилмүүст моднууд, уулынхаа өвөр ээвэр энгэрийг дагаж хайлаас зэрэг моднууд ургадаг. Үүнийг аль ойлголт нь тайлбарлах вэ?


 • A. Аллены дүрэм

 • B. Алехины дүрэм

 • C. Оптималын хууль

 • D. Бергманы дүрэм

Оноо: 1

Өгөгдсөн нэгдлүүдийн хувьд туйлт чанарын буурах дарааллаар эрэмбэлсэн хариултыг сонгоно уу.

I

II

III

IV

C-I

C-Cl

C-Br

C-F

 • А. III, IV, I, II   

 • В. II, I, IV, III  

 • С. IV, II, III, I  

 • D. I, III, II, IV

Оноо: 1

Ойрын хараа муутай хүн номоо нүднээсээ 0.5 м зайд бариад нүдний шилгүй уншив. Энэ хүний ном уншихдаа зүүх нүдний шилний оптик хүч хэд байвал зохих вэ? Санамж: Хэвийн хараатай хүн 0.25 м зайд сайн хардаг.

 • A. 0.25 Дптр 

 • B. 0.5 Дптр  

 • C. 2 Дптр  

 • D. 4 Дптр 

Оноо: 1

Наалдан пад загас аварга загасны нуруунд наалдан өөр газар нутагт шилждэг. Энэ нь амьд бие махбодын ямар харилцаа холбоонд хамаарах вэ?


 • A. Амьдрах орчны холбоо

 • B. Барьж байгуулах холбоо

 • C. Тараах холбоо

 • D. Тэжээлийн холбоо

Оноо: 1

6 Ом, 3 Ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагчдыг зэрэгцээ ба цуваа холбоход ерөнхий эсэргүүцэл ямар байх вэ?

 • A. 2 Ом, 9 Ом 

 • B. 9 Ом, 2 Ом 

 • C. 9 Ом, 0.5 Ом   

 • D. 9 Ом, 3 Ом

Оноо: 1

Ионы болон ковалент холбоо хоёуланг нь агуулсан бодисын томьёог сонгоно уу.

 • А.CaCI2

 • В. CaCO3 

 • С. CO

 • D. SO2

Оноо: 1

10 см радиустай, 15 см өндөртэй цилиндрийг 2 см радиустай цилиндр биетээр өрөмдөв. Үүсэх биеийн гадаргуун талбайг ол.

 • A.184\pi см2    

 • B. 552\pi  см2             

 • C.560\pi  см2    

 • D. 1440\pi см2

Оноо: 1

Шүүх үйл ажиллагааны зарчимд үл хамаарахыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хуульд захирагдах 

 • В. Хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх

 • С. Хэргийн үнэнийг тогтоох

 • D. Үл мэтгэлцэх зарчим

Оноо: 1

Химийн холбооны бат бэх чанарыг ямар үзүүлэлтээр илэрхийлдэг вэ?

 • А.Эрэмбэ

 • B. Энерги

 • C. Өнцөг

 • D. Урт

Оноо: 1

Зурагт гэрлийн цацрагийн нүдэн дундуур тархах явцыг харуулжээ. Зурагт холын эсвэл ойрын хараа муутай нүдний алийг нь харуулсан байна вэ? Энэ хүн ямар линзтэй нүдний шил зүүх хэрэгтэй вэ?

 • A. Ойрын хараа муу, цуглуулагч линз   

 • B. Ойрын хараа муу, сарниулагч линз 

 • C. Холын хараа муу, сарниулагч  линз

 • D. Холын хараа муу, цуглуулагч линз  

Оноо: 1

х-ийн аль утганд\frac{3}{4}=\frac{x}{12} пропорц үнэн байх вэ?

 • A. 9\tfrac{1}{4}   

 • B. 9     

 • C. 8\tfrac{3}{4}

 • D.  8

Оноо: 1

2.0603 бутархайг хэрхэн унших вэ?

 • А. 2 бүхэл мянганы   603                 

 • В. 2 бүхэл зууны 603   

 • С. 2 бүхэл арван мянганы   603    

 • D. 2 бүхэл 603

Оноо: 1

Чийглэг халуун уур амьсгалтай нутгийн амьтдын өнгө зүс нь хар, хурц тод, сэрүүн бүсэд тархсан амьтдынх бараан байдаг. Үүнийг дараах ойлголтуудын алинаар нь тайлбарлах вэ?


 • A. Аллены дүрэм

 • B. Бергманы дүрэм

 • C. Глогерийн дүрэм

 • D. Оптималын хууль

Оноо: 1

Бөмбөрцгийн эзэлхүүн 20 см3, түүний радиусыг 3 дахин ихэсгэхэд эзэлхүүн хэд болох вэ?

 • A.60               

 • B. 180               

 • C.540                      

 • D. 1620

Оноо: 1

Шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэх явцад олон тооны оролцогчид байх бөгөөд тус тусын эрх эдэлж үүрэг хүлээнэ. Хэргийн нэхэмжлэгч, хариуцагч талуудыг...................... гэж нэрлэнэ. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Зохигч

 • В. Нэхэмжлэгч

 • С. Хариуцагч 

 • D. Гуравдагч этгээд

Оноо: 1

Туйлт ковалент холбоотой нэгдлүүдийг сонгоно уу.

 • А. O2, NH3, H2

 • B. HCl, NO, H2  

 • C. HF, H2O, P4

 • D. HBr, H2O, NH3

Нийт: 16693