• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээнд залгасан (?) гэж тэмдэглэсэн багажуудынзаалт хэд байхыг тооцоол.Тэжээл үүсгэгчийн хүчдэл U=28 B.

 • A. 12 B, 2 А  

 • B. 16 B, 2 A

 • C. 12 В, 16 А

 • D. 28 B,  2 A

Оноо: 1

Нэхэмжлэгчийн эрх ашиг сонирхолд хохирол учруулсан гэх нэхэмжлэлд дурдсан этгээдийг...................... гэж нэрлэнэ. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Зохигч

 • В. Нэхэмжлэгч

 • С. Хариуцагч 

 • D. Гуравдагч этгээд

Оноо: 1

Дараах жишээний аль нь Аллены дүрмээр тайлбарлагдах вэ?

 • A. Хойд Америкийн тундрын чоно биеэр том, хойд Кавказын чоно биеэр бага байдаг

 • B. Энэтхэг, Гималайн шувууд тод өнгөтэй, Европ, Сибирьт цайвар байдаг.

 • C. Монгол орны Алтайн уулсаар тархсан аргал угалз том, говийн уулсаар тархсан нь жижиг байдаг.

 • D. Халуун орны финек үнэгний чих манай орны үнэгний чихнээс том байдаг.

Оноо: 1

Уг хэрэгт эрх ашгаа хамгаалахаар өөрийн санаачлага болон шүүхийн шийдвэрээр оролцож буй этгээдийг...................... гэж нэрлэнэ. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Зохигч

 • В. Нэхэмжлэгч

 • С. Хариуцагч

 • D. Гуравдагч этгээд

Оноо: 1

Зурагт өгөдсөн цахилгаан хэлхээнд (?) гэж тэмдэглэсэн багажийг нэрлээд, түүний заалт хэд байхыг тооцоол.

 • A. Амперметр, 9 А 

 • B. Вольтметр, 9 В 

 • C. Амперметр, 5 А 

 • D. Вольтметр, 4 В 

Оноо: 1

Зөв цилиндрт бөмбөрцөг багтжээ. Хэрэв бөмбөрцгийн гадаргуун талбайг S , цилиндрийн гадаргуун талбайг T гэвэл S ба T-ийн хамаарлыг ол.

 • A. S=\frac{2}{3}T      

 • B. S< \frac{2}{3}T                  

 • C. S> \frac{2}{3}T                   

 • D. S\leq \frac{2}{3}T 

Оноо: 1

Натрийн катион (Na+) неоныатом (Ne0) ямар эгэл хэсгээрээ төстэй вэ?

 • А. цөмийн цэнэг   

 • В. протоны тоо

 • С. электроны тоо

 • D. нейтроны тоо

Оноо: 1

Хуулийн байгууллагуудаас аливаа үйл ажиллагааны гэм бурууг тогтоох чиг үүргийг аль байгууллага хэрэгжүүлдэг вэ?

 • А. Прокурор

 • В. Шүүх

 • С. Өмгөөлөл

 • D. Цагдаа

Оноо: 1

f\left ( x \right )=5xфункцийн уламжлалыг ол.

 • A. 0

 • B. 5

 • C. \frac{5}{2}x^{2}

 • D. 10x^{2}

Оноо: 1

f(x)=5x-3функцийн f(-1) утгыг ол.

 • A. 8                         

 • B. – 8                        

 • C. 2                         

 • D. – 2 

Оноо: 1

120 В хүчдэлд залгасан дамжуулагч утсны хөндлөн огтлолоор5 минутанд 60 Кл цахилгаан цэнэг урсан өнгөрсөн бол энэ дамжуулагчийн эсэргүүцлийголно уу?

 • A. 0.6 кОм

 • B. 6 кОм    

 • C. 60 кОм 

 • D. 600 кОм

Оноо: 1

IVА бүлгийн элементүүдээс атомын радиус ихтэй элементийг сонгоно уу.

 • A.Pb 

 • В.C

 • С.Sn  

 • D.Si

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээнд могой хэддүгээр эрэмбийн хэрэглэгч вэ?

 • A. Косумент I

 • B. Консумент II

 • C. Консутент III

 • D. Консумент IV

Оноо: 1

О цэгт төвтэй 15 см радиустай бөмбөрцөгт багтсан хамгийн их эзэлхүүнтэй конусын суурь бөмбөрцгийн төвөөс ямар зайд орших вэ?

 • A. 5 см           

 • B. 6 см                       

 • C. 3 см           

 • D. 2 см

Оноо: 1

Хуулийн байгууллагуудаас аливаа үйл ажиллагааны хяналт тавих чиг үүргийг аль байгууллага хэрэгжүүлдэг вэ?

 • А. Прокурор

 • В. Шүүх

 • С. Өмгөөлөл

 • D. Цагдаа

Оноо: 1

1.5 мм2 огтлолын талбайтай 45 м урт нихром утсыг 60 В хүчдэлд залгахад хэчнээн А гүйдэл гүйх вэ? Нихромын хувийн эсэргүүцэл1 Ом·мм2/м.

 • A. 0.4 А        

 • B. 0.5 А   

 • C. 2.5 А  

 • D. 2 А

Оноо: 1

Дараах электронт бүрхүүлийн бүтэцтэй жижиг хэсгүүдийг харгалзуулна уу.

Атом, ион

Электронт бүтэц

1

Na+

А

1s22s22p6

2

N0

Б

1s22s22p3

3

N-3

 • A. 1Б, 2А, 3А

 • B. 1А, 2Б, 3А

 • C. 1А, 2А, 3Б

 • D. 1Б, 2А, 3Б

Оноо: 1

Хуулийн байгууллагуудаас аливаа үйл ажиллагааны шалгах чиг үүргийг аль байгууллага хэрэгжүүлдэг вэ?

 • А. Прокурор

 • В. Шүүх

 • С. Өмгөөлөл  

 • D. Цагдаа

Оноо: 1

4 дугаартай амьтан тэжээлийн холбооны аль гишүүнд хамаарах вэ?

 • A. Продуцент

 • B. Консумент I

 • C. Консумент II

 • D. Редуцент

Оноо: 1

0.2 аравтын бутархайг энгийн бутархай хэлбэрээр бичээрэй.

 • A.   \tiny \frac{1}{2} 

 •   B. \tiny \frac{2}{1}

 • C. \frac{1}{5}

 • D. \frac{5}{1}

Нийт: 16693