• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

5 А гүйдэл гүйж байгаа 7.3 мм2 огтлолын талбайтай 40 м урт никель дамжуулагчийг ямар хүчдэлд залгасан бэ? Никелийн хувийн эсэргүүцэл0.073 Ом·мм2/м.

 • A. 17 В  

 • B. 0.2 В   

 • C. 4 В  

 • D. 2 В

Оноо: 1

f(x)=-7x+11функцийн f(2)үеийн утгыг ол.

 • A. 25                           

 • B. 3                             

 • C. – 3                        

 • D. – 25

Оноо: 1

Хүсэл зоригийн дагуу эрх, эд юмсыг хууль ёсоор мэдэлдээ байлгаж арчлан хамгаалж байх нь ямар эрх вэ?

 • А. Эзэмших эрх

 • В. Ашиглах эрх 

 • С. Захиран зарцуулах эрх

 • D. Хамгаалах эрх

Оноо: 1

Органик нэгдлүүдээс гомологи гишүүдийг сонгоно уу.

I. CH3OH

II. CH3CH2COOH

III. CH3CH2OH

IV. CH3CH2CH2OH

 • А. I, II, IV   

 • В. I, II, III  

 • С. II, III, IV 

 • D. I, III, IV

Оноо: 1

Харилцааны ямар хэлбэр вэ?

 • A. Паразит ба эзэн

 • B. Нейтрализм

 • C. Комменсализм

 • D. Мутуализм

Оноо: 1

Бутархайг жишээрэй. 2.0483 ба 2.0479

 • А. 2.0483 > 2.0479

 • B. 2.0483 < 2.0479

 • C. 2.0483 = 2.0479

 • D. 2.0483 \leq 2.0479

Оноо: 1

Эд юмсыг болон эрхийг хуулийн дагуу ашиглаж, түүнээс ашиг хонжоо олох боломжтой байх нь ямар эрх вэ?

 • А. Эзэмших эрх 

 • В. Ашиглах эрх

 • С. Захиран зарцуулах эрх 

 • D. Хамгаалах эрх

Оноо: 1

Хүснэгт дэх квантын тооны өгөгдөлд тохирох электронт бүтцийн томьёог сонгоно уу.

n

l

ml

ms

3

1

0

+1/2

 • A.3s1

 • B. 3p\small \frac{1}{x}

 • C. 3p\small \frac{1}{y}

 • D. 3p\small \frac{1}{z}

Оноо: 1

Эд юмсыг бусдад худалдах, өвлүүлэх, шилжүүлэх зэргээр өөрийн эрхийн хүрээнд бүрэн өмчлөх байдал нь ямар эрх вэ?

 • А. Эзэмших эрх 

 • В. Ашиглах эрх

 • С. Захиран зарцуулах эрх

 • D. Хамгаалах эрх

Оноо: 1

Өмчлөгч өмчлөлийн зүйлээ хуулийн хүрээнд эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах тогтолцоо бүхий эрх зүйн хэм хэмжээний цогц ойлголт аль вэ?

 • А. Эзэмших эрх 

 • В. Ашиглах эрх

 • С. Захиран зарцуулах эрх 

 • D. Өмчийн эрх

Оноо: 1

100 В хүчдэлд 0.4 мм2 огтлолын талбайтай нихром утас залгахад 2 А гүйдэл гүйв. Утасны урт ямар байсан бэ? Нихромын хувийн эсэргүүцэл 1 Ом·мм2/м.

 • A. 17 м   

 • B. 20 м   

 • C. 13 м  

 • D. 25 м

Оноо: 1

Аль нь хамгийн ихээс хамгийн бага руу эрэмбэлэгдсэн байна вэ?

 • A. 1.235 ;   1.253 ;   2.235  ;  2.253

 • B. 1.253;    1.235;    2.253;    2.235

 • C.   2.253;    2.235;   1.235;   1.253

 • D. 2.253 ;   2.235;    1.253;   1.235

Оноо: 1

Амьд бодисын үндсэн үйл ажиллагааг ач холбогдолтой нь зөв тохируулсан хэсгийг олоорой?

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Цилиндрийг уртынх нь дагууд улаан, хөх, ногоон өнгөөр сөөлжлөн буджээ. Уг цилиндрийгтэнхлэгийг нь тойруулан хурдан эргүүлбэл ямар өнгөтэй харагдах вэ?

 • A. Шар ногоон 

 • B.  Хүрэн 

 • C. Хар   

 • D. Цагаан

Оноо: 1

x=-2үед y=3x+4 функцийн утгыг ол.

 • A. 10                           

 • B. – 10                        

 • C. – 2                       

 • D. 2

Оноо: 2

8 м урттай хөнгөн цагаан утсыг 4 В хүчдэлд залгахад 1 А гүйдэл гүйсэн бол утасны огтлолын талбай ямар байв? Хөнгөн цагааны хувийн эсэргүүцэл 0.028 Ом·мм2/м.

 • A. 5.6 мм2    

 • B. 0.56 мм2

 • C. 0.056 мм2

 • D. 56 мм2

Оноо: 1

Зарим химийн бодисынхүнд үзүүлэх сөрөг нөлөөг хүснэгтэд өгчээ. Химийн бодисын сөрөг нөлөөгзөв тилэрхийсэн мөрийг сонгоно уу

Химийн бодисын нэр Сөрөг нөлөөлөл
A Кадми Төв мэдрэлийн тогтолцоог гэмтээж, ургийн гажиг үүсгэж, хараа үе мөчийг өвчлүүлнэ
B Мөнгөн ус Хорт хавдар үүсгэж, элэг, бөөр, зүрхийг өвчлүүлнэ
C Хар тугалга Цусан дахь улаан эсийн хэмжээг багасгаж, амьсгалын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулна.
D Хром Мэдрэлийн тогтолцоо, ясны эдийг өвчлүүлнэ.

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Квантын тоо n=5, l=2, ml=+2, ms=+1/2 бүхий электронт байгууламжийн томьёог сонгоно уу.

 • A. 5s1

 • B. 5p1

 • C. 5d1   

 • D. 5f1

Оноо: 1

Улаан гэрлийн цацраг вакумаас шилэнд шилжихэд долгионы урт нь хэд болох вэ? Шилны хугарлын илтгэгч 1.5, улаан гэрлийн давтамж 41014 Гц

 • A. 5 10-7 м 

 • B. 2.5 10-7 м 

 • C. 4.4 105 м

 • D. 4 106 м      

Оноо: 1

...................... нь гишүүдийн оруулах хувь хөрөнгөөс бүрдэх эд хөрөнгөтэй, хүлээсэн үүргээ энэхүү эд хөрөнгө болон гишүүдийнхээ эд хөрөнгөөр хариуцдаг хуулийн этгээд юм. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Нөхөрлөл

 • В. Хоршоо

 • С. Компани 

 • D. Корпораци

Нийт: 16693