• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

100 м урт, 4.9 мм2 огтлолын талбайтай ямар дамжуулагчийг 12 В хүчдэлд залгахад 6 А гүйдэл гүйх вэ?

 • A. Зэс  0.017 Ом·мм2

 • B. Төмөр  0.098 Ом·мм2

 • C. Никель  0.073 Ом·мм2

 • D. Нихром  1.00 Ом·мм2

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр орших K(-3),M(2) цэгүүдийн хооронд хэдэн нэгж зайтай вэ?

 • А. 5      

 •  В. 4        

 •  С. 6        

 •  D. 3

Оноо: 1

Амьд биеийн хувирган өөрчлөх чадварыг жишээтэй нь зөв тохируулсан хэсгийг олно уу?

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Атомын орбиталаар электрон дүүргэгдэх дарааллыг сонгоно уу.

I

II

III

IV

4s

5s

3d

 • A. III, IV, II, I

 • B. II, III, I, IV

 • C. I, IV, II, III

 • D. IV, I, III, II

Оноо: 1

................... хувь нийлүүлэгчдийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагддаг, өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, ашгийн төлөө үндсэн зорилго бүхий үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээд юм. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Нөхөрлөл

 • В. Хоршоо

 • С. Компани

 • D. Корпораци

Оноо: 2

0.2 мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай, 120 м урт зэс дамжуулагчид 12 Ом ба 8Ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагчдыгцуваа холбожээ. Хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу? Зэсийн хувийн эсэргүүцэл 0.017 Ом·мм2/м.

 • A. 10.2 Ом  

 • B. 30.2 Ом 

 • C. 38.7 Ом  

 • D. 20 Ом

Оноо: 1

Лангуугаар худалдаа эрхлэх үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд татварыг ямар аргачлалаар оногдуулж авах ёстой вэ?

 • А. Патентаар татвар оногдуулах 

 • В. Жишгээр татвар оногдуулах

 • С. Орлогоор татвар оногдуулах

 • D. Бүртгэлээр татвар оногдуулах

Оноо: 1

x=3 үедy=-5x+3 функцийн утгыг ол

 • A. 18                           

 • B. 12                           

 • C. – 18                    

 • D. – 12 

Оноо: 1

Хоёр когерент долгион интерференцийн максимум үүсгэж байхын тулд оптик замын зөрөөнь ямар байх вэ?

 • А. ( 2n-1) \lambda/ 2,      n= 1, 2, …..

 • B. ( 2n­+1) \lambda  ,        n=0, 1, 2, …..    

 • C. ( n-1) \lambda/ 2,        n=0, 1, 2, …..  

 • D.   n\lambda,                 n=0, 1, 2, …..

Оноо: 1

431.56 ÷100 ногдворын утгыг олоорой.

 • A.43.156  

 • B.4.3156      

 • C.0.43156     

 • D.431.56

Оноо: 1

Үеийн дагуу цөмийн цэнэг ихсэхэд элементүүдийн атомын радиус . . . , бүлгийн дагуу . . .

 • A. өснө, өснө

 • B. буурдаг, буурдаг

 • C. буурдаг, өсдөг  

 • D. өсдөг, буурдаг

Оноо: 1

Цайны газар ажиллуулах үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд татварыг ямар аргачлалаар оногдуулж авах ёстой вэ?

 • А. Патентаар татвар оногдуулах

 • В. Жишгээр татвар оногдуулах

 • С. Орлогоор татвар оногдуулах

 • D. Бүртгэлээр татвар оногдуулах

Оноо: 2

50 м урт, 0.98 мм2 огтлолын талбайтай төмөр утсанд 5 Ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагч зэрэгцээ залгажээ. Ерөнхий эсэргүүцлийголно уу? Төмрийн хувийн эсэргүүцэл 0.098 Ом·мм2/м.

 • A. 2.5 Ом 

 • B. 4.4 Ом  

 • C. 10 Ом   

 • D. 0.25 Ом

Оноо: 1

Зурагт нэгэн тэжээлийн хэлхээг дүрсэлжээ. анхдагч хэрэглэгчийг сонгоно уу

 • A. Популяци

 • B. Биоценоз

 • C. Биосфер

 • D. Экосистем

Оноо: 1

h=6 м өндөр шонгийн оройд J=400 кд гэрлийн хүчтэй чийдэн байв. Шонгийн ёроолоос l=8 м зайд газар дээрх цэгт гэрэлтүүлэг ямар байх вэ?

 • А. 6.25 лк 

 • B. 2.4 лк

 • C. 11.1 лк  

 • D. 8.3 лк

Оноо: 1

Үндсэн хуулийн зөв заалтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэн захирах дээд байгууллага мөн

 • В. Засгийн газар бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн

 • С. Засгийн газар бол төрийн тэргүүн, эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн

 • D. Засгийн газар  бол шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллага мөн

Оноо: 4

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

Dear Leo,

I’m writing to tell about my new house. It’s the biggest house I’ve ever lived in, but also the most expensive. Still, it’s much nicer than my last house.

Although the garden is a little smaller, the rooms are much more spacious and there is much less noise. The area I live in now the most peaceful place I’ve ever lived in. The neighbors are quieter here than anywhere else, and they are the most friendly people you will ever meet.

There are lots of flowers here, so it’s much more colorful than my previous home, and there is a bus stop near my house, so it’s more convenient than before because I don’t have to take my car to work. All in all, I can say that finding this house is the best thing that’s ever happened to me! I hope you will visit me here soon.

Love,

Helen

Why is her new house nicer than her last house?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What is the most peaceful place of her?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What doesn’t she have to take?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What is the best thing of her?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Органик нэгдлийг нэрлэнэ үү.

 • А. 2-метил бут-3-ен

 • В. 3-метил бут-1-ен

 • С. 2-метил бут-4-ен

 • D. 2-метил бут-1-ен

Оноо: 1

Үндсэн хуулийн зөв заалтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Ерөнхийлөгч бол төрийн гүйцэтгэн захирах дээд байгууллага мөн

 • В. Ерөнхийлөгч бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн

 • С. Ерөнхийлөгч бол төрийн тэргүүн, эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн

 • D. Ерөнхийлөгч бол шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллага мөн

Оноо: 1

Гэрэл тусаж байгаа гадаргыг ямар өнцгөөр хазайлгавал эгц тусах үеийнхээсхоёр дахин бага гэрэлтүүлэгтэй болох вэ?

 • A. 20°     

 • B. 30° 

 • C. 40° 

 • D. 60°

Нийт: 16693