• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зурагт аль ойлголтыг илэрхийлж байна вэ?


 • A. Популяци

 • B. Биоценоз

 • C. Экосистем

 • D. Биосфер

Оноо: 5

ABC гурвалжны А өнцөг нь B өнцгөөс 150 –аар, C өнцгөөс 2 дахин их бол A, B, C өнцгүүдийг ол.

Оноо: 1

Үндсэн хуулийн зөв заалтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Улсын их хурал бол төрийн гүйцэтгэн захирах дээд байгууллага мөн

 • В. Улсын их хурал бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн

 • С. Улсын их хурал бол төрийн тэргүүн, эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн

 • D. Улсын их хурал бол шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллага мөн

Оноо: 1

2 см-д 500 зураас бүхий дифракцын торын тогтмолыг тодорхойлно уу.

 • A. 0.04 мм      

 • B. 25/ мм      

 • C. 250/ мм    

 • D. 1000 см

Оноо: 1

\frac{7}{10}=\frac{63}{\square } тэнцэтгэлийг үнэн байлгах тоог олж бичээрэй.

 • А.  90       

 • B.9     

 • C.7   

 • D.70

Оноо: 1

Органик CH3CH2CH(CH3)CHОНCH3 нэгдлийг олон улсын нэршлийн дүрмээр нэрлэнэ үү.

 • А. 2-метил пентан-2-ол

 • В. 3-метил пентан-2-ол

 • С. 3-метил пентан-4-ол

 • D. гексан-2-ол

Оноо: 1

Дараах цэгүүдийн аль ньy=5x-3 функцийн график дээрорших вэ?

 • A. (2; –13)

 • B. (–2; –13)    

 • C. (–1; 2)          

 • D. (1; 3)

Оноо: 1

Хоёрдогч сукцесс явагдахад ургамлан бүлгэмдэл ямар дарааллаар солигддог вэ? Зургуудыг зөв дараалалд оруулна уу?

 • A. 1, 2,3

 • B. 2, 3, 1

 • C. 1, 3, 2

 • D. 3, 2, 1

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхнө үү. Торын зурвасуудын давтагдах зайг ................... гэнэ.

 • A. Долгионы урт   

 • B. 1 мм -д оногдох зураасын тоо   

 • C. Торын тогтмол  

 • D. Торын нэг зураасын өргөн

Оноо: 1

Үндсэн хуульд зааснаар Монгол улсын иргэний үндсэн үүрэгт хамаарагдах өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хүний нэр төрийг хүндэтгэх 

 •   В. Байгаль орчноо хамгаалах

 • С. Эрүүл мэндээ хамгаалах  

 • D. Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх

Оноо: 1

24.704 бутархайг зууны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 24.8         

 •  В. 24.71   

 • С. 25          

 • D.24.7

Оноо: 1

Яагаад улаан гэрлийн фотоны энерги ягаан гэрлийн фотоны энергиэс бага байдаг вэ? • А. Давтамж багатай учраас

 • B. Долгионы урт багатай учраас  

 • C. Масс ихтэй учраас

 • D. Хурд багатай учраас

Оноо: 1

Үндсэн хуульд зааснаар Монгол улсын иргэний үндсэн үүрэгт үл хамаарагдах өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хүний нэр төрийг хүндэтгэх 

 •   В. Эх орноо хамгаалах

 • С. Эрүүл мэндээ хамгаалах 

 • D. Хууль биелүүлэх

Оноо: 1

Хэрэм ба буга нь нэг биоценозод хамтдаа амьдрах боловч харилцан бие биедээ нөлөөлөхгүй. Энэ нь харилцааны ямар хэлбэрээр тодорхойлогдох вэ?

 • A. Аменсализм

 • B. Комменсализм

 • C. Нейтрализм

 • D. Мутуализм

Оноо: 1

4 эВ энергитэй фотоны энергийг Жоуль нэгжээр илэрхийлнэ үү.

 • A. 4 10-20 Ж      

 • B. 6.4 10-19 Ж   

 • C. 4 10-18 Ж   

 • D. 2.5 1019 Ж   

Оноо: 1

Дараахаас тал хээрийн экосистемийн тэжээлийн хэлхээг сонгоно уу


 • A. Ургамал- цагаан зээр- саарал чоно

 • B. Ургамал- буга- шилүүс

 • C. Ургамал-алагдаахай- могой

 • D. Ургамал- гүрвэл- бүргэд

Оноо: 1

Дараах цэгүүдийн аль ньy=3x+5 функцийн график дээр орших вэ?

 • A.  (–2; 1)  

 • B.  (2; 8)

 • C.  (–1; 2) 

 • D.  (1; 4)

Оноо: 1

Үндсэн хуульд зааснаар Монгол улсын иргэний журамт үүрэгт хамаарагдах өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хүний нэр төрийг хүндэтгэх 

 • В. Байгаль орчноо хамгаалах

 • С. Эх орноо хамгаалах 

 • D. Хууль биелүүлэх

Оноо: 1

Үл мэдэгдэх эсэргүүцлийг олно уу?

 • A. 60 Ом   

 • B. 56 Ом   

 • C. 20 Ом   

 • D. 6 Ом

Оноо: 1

10-10 м долгионы урттай рентген цацрагийн фотоны энергийг тодорхойлно уу. Планкын тогтмол 6.6210-34 Жс , гэрлийн хурд 3108 м/с.

 • A.  19.9 кэВ

 • B. 12.4 кэВ  

 • C. 1.24 кэВ     

 • D. 19.9эВ      

Нийт: 16693