• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Үндсэн хуульд зааснаар Монгол улсын иргэний журамт үүрэгт үл хамаарагдах өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Байгаль орчноо хамгаалах

 • В. Хөдөлмөрлөх

 • С. Эрүүл мэндээ хамгаалах

 • D. Хууль биелүүлэх

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээнээс зөвийг нь олно уу?

 • A. Ургамал- чийгийн улаан хорхой- аалз

 • B. Ургамал- зээр- бактери- чоно

 • C. Ургамал- үлийн цагаан оготно- шилийн сар

 • D. Ургамал- загас- бактери- замаг

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үг нөхнө үү. Гэрлийн фотон металлын гадаргууд тусахад ............... сугаран гарах үзэгдлийг фотоэффектийн үзэгдэл гэнэ.

 • A. Атом     

 • B. Нейтрон 

 • C. Протон  

 • D. Электрон

Оноо: 1

Татварын тухай хуульд зааснаар иргэд ямар үйл ажиллагаа явуулсны орлогоос 2% ийн татвар төлөх ёстой вэ?

 • А. Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлогоос

 • В. Урлагийн тоглолтоос олсон орлогоос

 • С. Хонжворт сугалааны орлогоос

 • D. Эдгээрээс бусад орлогоос

Оноо: 2

Дараах цахилгаан хэлхээг угсрав.

I. Хэлхээн дэх багажуудын заалтыг ашиглан ерөнхий эсэргүүцлийг ол.

 • A. 3 Ом   

 • B. 6 Ом  

 • C. 4 Ом   

 • D. 2 Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 1

ХэлхээндR1 гэж тэмдэглэсэн дамжуулагч нь зэс утас бөгөөд 0.17 мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай, 60 м урттай.Үл мэдэгдэх Rэсэргүүцлийн утгыг олно уу? Зэсийн хувийн эсэргүүцэл 0.017 Ом·мм2/м.

 • A. 3 Ом

 • B. 6 Ом

 • C. 4 Ом

 • D. 2 Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Манай оронд тархсан шар үнэг хөрсөн дээр -400С хэмээс +45оС-ийн хэмийг тэсвэрлэх чадвартай ба хэлбэлзэх хэмжээ нь 85оС байдаг. Тэгвэл амьд биеийн экологийн хүчин зүйлийн тэсвэрлэх дээд, доод хязгаар юугаар тайлбарлагдах вэ?


 • A. Оптималын хууль

 • B. Температурын хүчин зүйлээр

 • C. Бергманы дүрэм

 • D. Биотик хүчин зүйл

Оноо: 1

2\tfrac{4}{5} бутархайг засагдах бутархай болгоорой.

 • A. \frac{14}{5}

 • B. \frac{10}{5}

 • C. \frac{5}{14}

 • D. \frac{4}{5}

Оноо: 1

Татварын тухай хуульд зааснаар иргэд ямар үйл ажиллагаа явуулсны орлогоос 5% ийн татвар төлөх ёстой вэ?

 • А. Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлогоос

 • В. Урлагийн тоглолтоос олсон орлогоос

 • С. Хонжворт сугалааны орлогоос

 • D. Эдгээрээс бусад орлогоос

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 19, тэдгээрийн нэг нь нөгөөгөөсөө 5-аар их бол эдгээр тоог ол.

 • А. (12;7)                          

 • В. (14;5)                           

 • С. (7;12)                          

 • D. (11;8)   

Оноо: 1

Зурагт оптималын хуулийн ерөнхий зүй тогтлыг харуулжээ.Энэ хуулиар амьд биеийн амьдралын хэвийн бүсийг аль дугаар илэрхийлж байна вэ?

 • A. a                      

 • B. b

 • C. c

 • D. a-b

Оноо: 1

Карбонхүчлийн томьёог сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу?

 • A. 0.02 кОм 

 • B. 0.2 кОм 

 • C. 2 кОм  

 • D. 20 кОм

Оноо: 1

9240730 тооны 4-ийн цифр ямар орны утгыг илэрхийлж байна вэ?

 • А.мянгатын орон                             

 •  В.саяын орон   

 • С.зуун мянгатын орон      

 • D.арван мянгатын орон

Оноо: 1

Оптималын хуулиар тухайн амьд бие махбодын амьдрал доройтох бүс аль нь вэ?

 • A. b

 • B. a

 • C. d

 • D.с

Оноо: 1

Татварын тухай хуульд зааснаар иргэд ямар үйл ажиллагаа явуулсны орлогоос 40% ийн татвар төлөх ёстой вэ?

 • А. Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлогоос

 • В. Урлагийн тоглолтоос олсон орлогоос

 • С. Хонжворт сугалааны орлогоос

 • D. Эдгээрээс бусад орлогоос

Оноо: 1

3.4 бутархайг бүхлээр тоймлоорой.

 • A.3   

 • B.4     

 • C. 2        

 • D. 3.5

Оноо: 1

Гэмт этгээд өөрийн үйлдлийн бурууг ойлгон ухаарах байдлыг илэрхийлдэг ойлголтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Гэм буруу 

 • В. Гэм буруутан 

 • С. Гэм хор

 • D. Гэмт хэрэг

Оноо: 1

Эйнштейний фотоэффектийн тэгшитгэлийн зөв илэрхийлэл аль нь вэ?

 • A. h\nu =A+\frac{mv^2}{2}

 • B. h\nu+\frac{mU^2}{2}=A

 • C. h\nu+A= \frac{mU^2}{2}

 • D. E=h\nu

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 17, тэдгээрийн нэг нь нөгөөгөөсөө 7 – оор их бол эдгээр тоог ол.

 • А.  (5;12)                       

 •   В.(14;3)                          

 •   С.(12;-5)                        

 •  D. (12;5)

Оноо: 1

Графикт хавчаахайн амьдрах чадварын хэлбэлзлийг харуулжээ. Энэ амьтан +23о С-ээс +29о С-ийн температурт амьдардаг. Тэгвэл энэ амьтан хэдэн хэмийн температурын хэлбэлзлийг тэсвэрлэж байна вэ?

 • A. 6 С

 • B. 50 С

 • C. 52 С

 • D. 100С

Нийт: 16693