• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хөдөлгөөний энерги ямар хэмжигдэхүүнээс хамаарах вэ?

 • A. Өдөөгч  

 • B. Хат болон суналтаас

 • C. Биеийн масс болон хурднаас

 • D. Зөвхөн  хурд   

Оноо: 1

Нисэж яваа онгоц ямар энергитэй байх вэ?

 • A. Кинетик энерги   

 • B. Потенциал энерги 

 • C. Потенциал ба кинетик энерги

 • D. Түлшний энерги   

Оноо: 1

Ажил хийх хурдыг ямар физик хэмжигдэхүүн илэрхийлэх вэ?

 • A. Импульс 

 • B. Масс  

 • C. Чадал  

 • D. Хурдатгал

Оноо: 1

Хүн амын нягтшил гэдэг ойлголт аль вэ?

 • A. газар нутгийн хэмжээг хүн амын тоонд харьцуулсан үзүүлэлт

 • B. хүн амын тоог хүн байршилд харьцуулсан харьцуулсан үзүүлэлт

 • C. газар нутгийн хэмжээг хүн амын байршилд харьцуулсан үзүүлэлт

 • D. хүн амын тоог газар нутгийн хэмжээнд харьцуулсан үзүүлэлт

Оноо: 1

Уул өөд зүтгэж байгаа ачаатай машин өгсөхийн өмнө хурдаа дээд хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг. Яагаад вэ?

 • A. Уул өөд гарах ажил хийхэд хүрэлцэхүйц кинетик энергитэй болохын тулд

 • B. Хурд багатай машин уул өөд гарахад удаан байна  

 • C. Ачаа ихтэй учраас

 • D. Потенциал энерги ихтэй учраас      

Оноо: 1
 1. Баяд, дөрвөд, хотончууд аль аймагт оршин суудаг вэ?
 • A. Ховд

 • B. Увс

 • C. Баян-Өлгий

 • D. Завхан

Оноо: 1

Сурагч цүнхээ үүрээд зогсож байна. Энэ үед механик ажил юутай тэнцүү вэ?

 • A. A=0  

 • B. A=F∙ S   

 • C. A=F∙ S∙ cosα   

 • D. Е=mU2/2    

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн ажил буюу энергийг аль томьёогоор тооцоолдог вэ?

 • A. E=mgh  

 • B. E=kx2/2   

 • C. E=IUt  

 • D. E=FS

Оноо: 1

Дараах энергийн хэлбэрүүдийг тохирох тайлбаруудтай нь харгалзуулна уу.

 1. Дулааны энерги а. А Чичирхийлж байгаа бие бүхэн дуу гардаг.
 2. Дууны энерги b. Шахагдсан ба сунасан биеийн энерги
 3. Уян харимхай c. Биеийн дотоод жижиг хэсгүүдийн эмх замбараагүйхөдөлгөөний энерги.

 • A. 1a,2b,3c

 • B. 1c,2a,3b

 • C. 1b,2c,3a

 • D. 1c,2b,3a

Оноо: 1

Дараах томьёоноос асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг олж сонгоно уу?

Хүн амын нягтаршил=? / Газар нутгийн хэмжээ

 • A. Хүн амын тоо

 • B. Хүн амын цэвэр өсөлт

 • C. Хүн амын дундаж наслалт

 • D. Хүн амын нас хүйсийн бүтэц

Оноо: 1

Дараах энергийн хэлбэрүүдийг тохирох тайлбаруудтай нь харгалзуулна уу.

1. Кинетик энерги . a. Биед өөр энерги өгснөөр тэр бие хурдасч хөдөлдөг

2. Потенциал энерги b. Байршил болон өндөрт өргөгдсөн биеийн энерги

3. Химийн энергиc. Түлш, хүнс, батарейд хадгалагддаг энерги. Мөнхимийн урвалаар ялгардаг.

 • A. 1a,2b,3c

 • B. 1c,2a,3b

 • C. 1b,2c,3a

 • D. 1c,2b,3a

Оноо: 1

Дараах газруудын хаана хүн амын нягтшил их байх вэ?

 • A. Орхон-Сэлэнгийн сав газарт

 • B. Говийн баруун хэсэгт

 • C. Дорнодын их талд

 • D. Их нууруудын хөндийд

Оноо: 1

Дараах энергийн хэлбэрүүдийг тохирох тайлбаруудтай нь харгалзуулна уу.

1. Цахилгаан энерги a. Цахилгаан соронзон цацралын хэлбэр

2. Гэрлийн энерги b. Атомын цөмд хадгалагддаг энерги

3. Цөмийн энерги c. Цахилгаан гүйдэл гүйх үед электроноор зөөгддөг энерги

 • A. 1a,2b,3c

 • B. 1c,2a,3b

 • C. 1b,2c,3a 

 • D. 1c,2b,3a

Оноо: 1

Од, нар, асаалттай чийдэнзэргээс ямар энерги ялгарах вэ?

 • А. Цахилгаан  

 • B. Потенциал

 • C. Гэрлийн

 • D. Кинетик

Оноо: 1
 1. Монгол улсын хүн амын 4 гаруй хувийг эзэлдэг үндэстэн юу вэ?
 • A. Баяд

 • B. Дөрвөд

 • C. Казах

 • D. Барга

Оноо: 1

Атомын цөмд ямар энерги хадгалагддаг вэ?

 • А. Цахилгаан

 • B. Дулааны 

 • C. Гэрлийн   

 • D. Цөмийн

Оноо: 1

Хоол хүнс, түлш болон батарейд ямар энерги агуулагддаг вэ?

 • А. Цахилгаан

 • B. Дулааны

 • C. Гэрлийн

 • D. Химийн

Оноо: 1
 1. Монгол улс хүн ам хэлний ямар бүлэгт хамаарагдах вэ?
 • A. Энэтхэг Европын бүлэг хэл

 • B. Хятад төвдийн хэлний бүлэг

 • C. Алтайн язгуурын хэлний бүлэг

 • D. Семит хамит хэлний бүлэг

Оноо: 1
 1. Доорх өгөгдлүүдийг уншаад зөв бурууг ялган тэмдэглэснийг олж дугуйлаарай.

1

МУ-ын хүн амын 95%-ийг халхчууд эзэлнэ.

2

МУ-ын хүн ам хэлний гарал үүслээр Монгол хэлтэн, Түрэг хэлтэн гэж 2 хуваагдана

3

Манай улсын нийт хүн амын 60 гаруй хувь нь говийн бүсэд нутагладаг.

 • A. 1 тийм, 2 үгүй, 3 тийм

 • B. 1 тийм, 2 тийм, 3 үгүй

 • C. 1 үгүй, 2 үгүй, 3 тийм

 • D. 1 үгүй, 2 тийм, 3 тийм  

Оноо: 1

Хамгийн олон угсаатан ястан амьдардаг аймгийг сонгоно уу?

 • A. Увс

 • B. Ховд

 • C. Баян-Өлгий

 • D. Говь-Алтай

Нийт: 16693