• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль бутархайг аравны хэсгээр тоймлоход 1.8 гарах вэ?

 • A. 1.88        

 • B.1.79    

 •  C. 1.74         

 •  D. 1.8

Оноо: 1

Хууль бус үйлдэл хийсэн, бусдад хохирол учруулсан этгээдийг илэрхийлдэг ойлголтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Гэм буруу

 • В. Гэм буруутан

 • С. Гэм хор      

 • D. Гэмт хэрэг

Оноо: 1

Фотоэлектроны кинетик энерги 610-19 Ж бол түүнийг барьж саатуулах орны хүчдэлийг тодорхойлно уу. Электроны цэнэг 1.610-19 Кл

 • A. 7.6 10-38 В

 • B. 7.6 10-19 В 

 • C. 0.27 В  

 • D. 3.75 В

Оноо: 1

Гэм буруутай этгээдийн хууль бус үйлдлийн улмаас учирсан хохиролыг илэрхийлдэг ойлголтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Гэм буруу

 • В. Гэм буруутан

 • С. Гэм хор

 • D. Гэмт хэрэг

Оноо: 1

Органик бодисын бүтцийн томьёог харгалзуулна уу.

 • A.1X, 2Y, 3Z

 • B.1Y, 2X, 3Z

 • C.1X, 2Z, 3Y

 • D.1Y, 2Z, 3X

Оноо: 1

Графикт нэгэн амьтны амьдрах чадварын хэлбэлзлийг харуулжээ. Хэдэн хэмийн температур энэ амьтны амьдралын мөхлийн бүсийг илэрхийлж байна вэ?

 • A. +5С-ээс бага, 45С-ээс их

 • B. 10С-ээс бага, 40С-ээс их

 • C. 15С-ээс бага, 35С-ээс их

 • D. 0С-ээс бага, 50С-ээс их

Оноо: 1

Яг ижил нөхцөлд орших ижил хэмжээтэй хар бацагаан өнгөтэй гадаргадээр гэрлийн цацраг тусгав. Аль биеийн гадаргадээр гэрлийн учруулах даралт их вэ?
 • A. Хар биед их даралт учирна

 • B. Цагаан биед их даралт учирна    

 • C. Хоёр биед ижил даралт учирна   

 • D. Хоёр биед даралт учрахгүй

Оноо: 1

.................... нь тухайн улсын хуулиар иргэддээ тогтоож өгсөн эрх, эрх чөлөө юм. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Иргэний эрх                                  

 • В. Иргэний үүрэг  

 • С. Иргэн

 • D. Хууль

Оноо: 1

Графикт Шотланд улсын климатограммыг үзүүлжээ. Энэ улсын уур амьсгалыг тодорхойлно уу? /Гантай үеийг цэгээр, чийг хангалттай үеийг босоо шугамаар тэмдэглэдэг./


 • A. Гантай

 • B. Чийг хангалттай

 • C. Чийг, тунадасны харьцаа тэнцвэртэй.

 • D. Чийг, тунадасны харьцаа тогтворгүй

Оноо: 1

Дарааллынерөнхий гишүүний томьёоa_{n}=-2n^{2}+12n бол a_{7}гишүүналь нь вэ?

 • А. 14                        

 • В. –14                       

 • С. 56         

 • D. –182

Оноо: 1

Аль бутархай \frac{6}{10} - тай тэнцүү вэ?

 • A. \frac{3}{10}

 • B. \frac{6}{5}

 • C. \frac{6}{20}

 • D. \frac{3}{5}

Оноо: 1

.................... нь тухайн улсын хуулийн дагуу иргэдийн биелүүлбэл зохих шаардлагуудын цогц юм. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Иргэний эрх

 • В. Иргэний үүрэг 

 • С. Иргэн

 • D. Хууль

Оноо: 1

Графикт үзүүлснээр аль сард хамгийн их хур тунадас орж байна вэ?


 • A. 4

 • B. 5

 • C. 6

 • D. 7

Оноо: 2

Зурагт үзүүлсэн хэлхээнд 0.98 мм2 хөндлөн огтлолын талбайтай, 40 м урттай төмөр дамжуулагч холбосон бөгөөд түүнийг хэлхээндR3 гэж тэмдэглэсэн.Төмрийн хувийн эсэргүүцэл0.098 Ом·мм2/м.

I.R3-аар гүйх гүйдлийн хүчийгол.

 • A. 16 A             

 • B. 8 А

 • C. 4 А   

 • D. 2 А

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэлхээн дэх Амперметрүүдийн заалтыг ол.

 • A. I1=1 A, I2=3 A

 • B. I1=8/3 A, I2=4/3 A

 • C. I1=4/3 A, I2=8/3 A

 • D. I1=3 A, I2=1 A

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

..................... нь төрөөс тогтоосон заавал биелүүлэх хэм хэмжээний цогц юм. Цэгийн оронд нөхөж гүйцээнэ үү.

 • А. Иргэний эрх 

 • В. Иргэний үүрэг

 • С. Иргэн

 •  D. Хууль

Оноо: 4

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

Have you ever had the flu? If you have, you know how miserable it can make you feel. Most kids will get the flu sometime during the school years. When you have the flu, you usually get a fever (which can be high), have a cough, feel very tired, and may have a sore throat as well. It can make you feel sick for a few days or for as long as a week. Sometimes, it can be hard to tell if you have the flu or a cold, but with the flu, you’ll usually have a higher fever and you feel much worse. The flu is a type of virus, which means medicine will only help the symptoms such as the cough and fever. For most kids, the flu comes and goes, but for some, it can be a serious illness.

Most kids get the flu in the winter because germs spread more easily when kids are inside in settings such as classrooms. The best way to prevent from getting the flu is to wash your hands often, keep your hands to yourself, and go to your doctor for the flu shot or mist.

What place might be another setting where the flu could easily spread?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What is the best meaning of the word “ symptoms” ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What does the author IMPLY in the following sentence?

The flu is a type of virus, which means medicine will only help the symptoms such as the cough and fever.

………………………………………………………………………………………………………

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What sentence can you write the same meaning as the following sentence?

For most kids, the flu comes and goes , but for some , it can be a serious illness.

………………………………………………………………………………………………………

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

C5H10 цагирагт нүүрсустөрөгчийн томьёог сонгоно уу.

 • A.III

 • B.I, II

 • C.II, III

 • D.I, II, IV

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний дараах амьд биесээс бүтээгчийг нэрлэнэ үү?

 • A. Хулгана

 • B. Могой

 • C. Мод

 • D. Ямаа

Оноо: 2

120 В хүчдэлтэй хэлхээнд хоёр дамжуулагчийгцуваагаар холбоход хэлхээнийхэсгийн гүйдэл 3 А, зэрэгцээгээр холбоход гүйдэл 16 А байсан бол дамжуулагчдын эсэргүүцлийг олно уу?

 • A. 4 Ом, 5 Ом

 • B. 40 Ом, 20 Ом  

 • C. 10 Ом, 30 Ом   

 • D. 20 Ом, 10 Ом

Оноо: 1

Металл дээрдан өнгийн гэрэл тусгахадЕКкинетик энергитэй электрон сугаран гарав. Гэрлийн давтамжийг 2 дахин ихэсгэсэн бол сугаран гарах электроны энерги ямар болохвэ? Металлын электрон гаралтынажил А,

 • A.  Е'К=A+2ЕК   

 • B.  Е'К= 2( A+ ЕК )

 • C.  Е'К=( A+ ЕК ) / 2  

 • D. Е'К=2A+ ЕК      

Нийт: 16693