• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Байгаль дахь нэгэн бодисын эргэлтийг харуулжээ. Энэ ямар бодисын эргэлт вэ?

 • A. Азотын эргэлт

 • B. Хүчилтөрөгчийн эргэлт

 • C. Нүүрстөрөгчийн эргэлт

 • D. Фосфорын эргэлт

Оноо: 1

Цэвэр мөнгөний фотоэффектийн улаан хил 290нм. Мөнгөний электрон гаралтын ажлыг тодорхойлно уу. Планкын тогтмол 6.6210-34 Жс.

 • A. 3.58 эВ

 • B. 4.28 эВ

 • C. 2.18 эВ

 • D. 1.35 эВ  

Оноо: 1

C5H12 гэсэн химийн найрлагатай дараах бодисуудын бүтцийн томьёог ажиглаад буцлах температур өсөх дараалаар зөв эрэмбэлсэн хариултыг сонгоно уу.

 • A.Z < W < Q

 • B.Z < Q < W

 • C.Q < W < Z

 • D.Q < Z < W

Оноо: 2

Зурагт өгөдсөн цахилгаан хэлхээний А ба В цэгийн хоорондох хүчдэл 60 В.

А ба В цэгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

 • A. 18 Ом

 • B. 5 Ом

 • C. 4.5 Ом 

 • D. 3 Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Хэлхээн дэх Амперметрийн заалт хэд байхыг тооцоолж олно уу.

 • A. 12 А

 • B. 6 А

 • C. 3 А

 • D. 8.5 А

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дарааллынерөнхий гишүүний томьёо a_{n}=-3n^{2}+11n бол a_{5}гишүүналь нь вэ?

 • А. 130       

 • В. 40 

 • С. –20              

 • D. –64

Оноо: 1

\frac{3}{100}+\frac{7}{10} нийлбэртэй тэнцүү бутархайг олоорой.

 • A. 0.10       

 • B.0.73      

 • C.0.37      

 •  D. 1

Оноо: 1

Органик урвалын ангиллыг харгалзуулна уу.

I. C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

II. C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

III. C2H5OH → C2H4 + H2O

I

II

III

A

халах

нэгдэх

ялгаруулах

B

ялгаруулах

халах

нэгдэх

C

халах

ялгаруулах

нэгдэх

D

нэгдэх

халах

ялгаруулах

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

Амперметрийн заалт 6 А, вольтметрийн заалт 10 В бол үл мэдэгдэх эсэргүүцлийг олно уу?

 • A. 2 Ом    

 • B. 3 Ом      

 • C. 1.5 Ом   

 • D. 1 Ом

Оноо: 1

Макс Планк цахилгаан соронзон долгионы энергийн цацаргалт, шингээлт үргэлжилсэн биш хэсэг хэсэг хувь хэмжээгээр ( квантаар ) явагддаг гэж үзсэн. Энэ квант бүрийн энерги .......байна.

 • A. Е=h\nu 

 • B.  Е=h\div\nu 

 • C.  Е=\nu \cdot h    

 • D. Е=h+\nu    

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр орших (-3, 4) цэгүүдийн хооронд ямар зайтай байх вэ?

 • А.7       

 • В.6       

 • С.8      

 • D.5

Оноо: 1

Дараах урвалыг нэрлэнэ үү.

 • A.Гидрогенжих

 • B.Гидротацжих

 • C.Дегидрогенжих

 • D.Дегидротацжих

Оноо: 3

Зурагт үзүүлсэн холбооны антений өндрийг ол.


Оноо: 5

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

Every year students in many countries learn English. Some of these students are young people, others are teenagers. Many are adults. Some learn at school, others study by themselves. A few learn English just by hearing the language in the film on television, in the office or among their friends. But not many are lucky enough to do that. Most people must work hard to learn another language. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. They study their own language, mathematics and English.

In England, or America, or Australia, many boys and girls study their own language , which is English, and mathematics and another language, perhaps French, or German or Spanish. Many adults learn English, because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies because some of want to read newspapers or magazines in English.

What does the writer want to tell us?

.................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How do many people learn English?

.........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why do many boys and girls learn English?

.......................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What other languages do American or Australian children study?

.............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why many adults learn English?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Бүгд анхны тоо байх хариулт аль нь вэ?

 • A. 23, 31,  37, 43,  47,

 • B. 23, 29, 31,  37,  43,  47

 • C. 29, 31,  37,  47

 • D. 29, 37,  43,  47

Оноо: 1

Атомын радиус өсөх дарааллаар зөв эрэмбэлсэн эгнээг сонгоно уу.

 • A. Mg → S → Cl  

 • B. Cl → S →Mg

 • C. S → Mg → Cl 

 • D. Mg → Cl → S

Оноо: 1

6 эВ энергитэй фотон металлын гадаргуу дээр тусахад 3.5 эВ энергитэй электрон сугаран гарсан бол гаралтын ажлыг тодорхойлно уу.

 • A. 0.6 эВ 

 • B. 1.7 эВ  

 • C. 2.5 эВ 

 • D. 9.5 эВ

Оноо: 1

Атомын радиус өсөх дарааллаар зөв эрэмбэлсэн эгнээг сонгоно уу.

 • A. Li → Rb → K 

 • B. K→ Rb → Li

 • C. Li → K → Rb 

 • D. K → Li → Rb

Оноо: 1

Ангийн нэг салаанд 7 эмэгтэй ,9 эрэгтэй сурагч суудаг бол эмэгтэй сурагчийн тоог бүх сурагчийн тоонд харьцуулсан харьцааг олоорой.

 • A. 7:5     

 •  B.7:16    

 • C.16:7    

 •   D.16:9

Оноо: 2

Хоёр дамжуулагчийн эсэргүүцлүүдийн харьцаа 3:2. Эдгээрийг зэрэгцээ холбоход ерөнхий эсэргүүцэл 0.4 Ом байсан бол цуваа холбох үеийн ерөнхий эсэргүүцлийг тооцоолно уу?

 • A. 5/3 Ом     

 • B. 3/5 Ом    

 • C. 5 Ом   

 • D. 3 Ом

Оноо: 1

Ханасан нэг суурьт карбонхүчлийн ерөнхий томьёог сонгоно уу.

 • A. CnH2n+2

 • B. CnH2n

 • C. CnH2nO2 

 • D. CnH2n-6

Нийт: 16693