• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

10 хуваарьтай зөв бутархай хэд байх вэ?

 • A. 7       

 • B.8           

 • C.9           

 • D. 6

Оноо: 1

Гэрэл агаараас шил рүү нэвтрэхэд долгионы урт\lambda, давтамж \nu, фотоны энергиE-ийн аль нь өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Долгионы урт багасна. Давтамж, фотоны энерги ихэснэ. 

 • B. Долгионы урт багасна. Давтамж, энерги өөрчлөгдөхгүй.  

 • C. Долгионы урт багасна. Давтамж, фотоны энерги мөн багасна. 

 • D. Долгионы урт ихэснэ. Давтамж, фотоны энерги багасна. 

Оноо: 1

Ахуйн хэрэглээний цахилгаан тоолуурын заалт ямар физик хэмжигдэхүүнээс хамаардаг вэ?

 • A. Зөвхөн хүчдэлээс     

 • B. Цахилгаан төхөөрөмж ажиллах хугацаанаас    

 • C. Зөвхөн гүйдлийн хүчээс  

 • D. Гүйдлийн хүч, хүчдэл, хугацаанаас

Оноо: 1

Ханасан нэг атомт спиртын ерөнхий томьёог сонгоно уу.

 • A. CnH2n+2O

 • B. CnH2nO

 • C. CnH2nO2

 • D. CnH2n-6  

Оноо: 1

Цэлгэр талд зэрэглээ татахыг бид олонтаа харсан. Энэ нь гэрлийн ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?
 • A. Гэрлийн интерференц

 • B. Гэрлийн дифракц  

 • C. Гэрлийн туйлшрал

 • D. Гэрлийн хугарал

Оноо: 1

53.4 > b> 53.3 тэнцэтгэл бишийг хангах бутархай тоог олоорой.

 • A. 53      

 • B. 53.38    

 • C.53.04  

 •  D. 53.42

Оноо: 1

Аль тодорхойлолт гэрлийнтолин ойлтын хуулийн гол санаагзөв илэрхийлсэн бэ?

 •   A. Туссан цацраг, нормал, ойсон цацраг гурав хоорондоо перпендикуляр байна. Тусгалын өнцөг, ойлтын өнцөгтэй тэнцүү байна.

 • B. Туссан ба ойсон цацраг нэг хавтгайд оршино. Тусгалын өнцөг, ойлтын өнцөгтэй тэнцүү байна.                  

 • C. Туссан цацраг, ойсон цацраг, нормал гурав нэг хавтгайд оршино. Ойлтын өнцөг тусгалын өнцөгтэй тэнцүү байна.

 • D. Туссан цацраг, нормал, ойсон цацраг гурав нэг шулуун дээр оршино. Тусгалын өнцөг, ойлтын өнцөгтэй тэнцүү байна.

Оноо: 5

Read the text and answer the questions.

Superman and Batman are the most famous superheroes. We could also include Spiderman, Wonder Woman, Robin Hood, James Bond, Zorro, Indiana Jones and a lot more. They're all more or less the same person, in different forms. Some are in the past, others in the present and others in the future.
But why does Hollywood love superheroes? Is ita question of money? Of course; but it's not only money.
People have always loved superheroes.Long before the first Hollywood movie, people loved stories about superheroes. Robin Hood has been a popular hero for over 600 years ... and there were others before him.
The first superheroes were real people. Nevertheless, the stories about them were often invented. Some of the oldest European superheroes were Charlemagne and Roland (Orlando). Mediaeval writers and singers invented exciting stories about these real men, just as Hollywood invents stories about tomorrow's superheroes.
A thousand years ago, people sometimes sat round in dark rooms in the evening, listening to the adventures of brave heroes. Today, we sit in a dark room in the evening, watching the adventures of the brave Batman. The medium is different, the technology has been changed but the people are really the same.

Who are the most popular superheroes nowadays?

…………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Are the superheroes similar to real people?

……………………………………………………………

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How long has Robin Hood been a hero?

…………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Were there heroes before Robin Hood?

………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Who does Hollywood invent stories about?

…………………………………………………

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Хорин таван бүхэл мянганы ес тоог стандарт хэлбэрээр бичээрэй.

 • A. 25.09    

 •  B.25.009       

 • C. 25.090    

 •  D. 25.0009

Оноо: 1

Хэлхээгээр 300 мА гүйдэл 2 минутанд гүйнэ. Дамжуулагчийн хүчдэл 12 В бол ажлыг олно уу?

 • A. 4320 Ж  

 • B. 432 Ж 

 • C. 43200 Ж  

 • D. 43.2 Ж

Оноо: 4

ABCD трапецийн BD диагональ 4 см, AD хажуу тал 3 см. AC диогональ болон BC, CD талууд тэнцүү бол CD талыг ол.

Заавар: A, B, D-цэгүүд C төвтэй тойрог дээр оршино.


Оноо: 1

тэнцэтгэл бишийг тоон завсар хэлбэрт бичсэн нь аль вэ?

 • A. x\in ]-5;11] 

 • B. x\in \left \right ]-5;11\left [ \right     

 • C. x\in [ \right -5;11[   

 • D. x\in[ -5;11 ]

Оноо: 1

Q=I2∙R∙t томьёогоорямар физик хэмжигдэхүүнийг тооцдог вэ?

 • A. Гүйдлийн хүчний чадал

 • B. Хэлхээний хэсэгт ялгарах дулааны тоо хэмжээ

 • C. Гүйдлийн хүч     

 • D. t  хугацаанд хэлхээгээр нэвтэрсэн цэнэг

Оноо: 1

Дараах бутархайнуудаас хамгийн их бутархайг олоорой.

 • A. 0.25    

 • B. 0.5    

 • C. 0.125   

 • D. 0.105

Оноо: 1

Ямар тооны 30% нь 15 байх вэ ?

 • A. 450   

 • B.0.5    

 • C. 50     

 • D. 20

Оноо: 3

Координатын эх дээр төвтэй 4 радиустай тойргийн A(-4;0) ба B(0;4) координаттай цэгүүдийг дайрсан хөвч ба AB бага нумаар таслагдсан хэсгийн талбайг ол. (\pi=3.14 гэж тооц)


Оноо: 1

f\left ( x \right )=5x^{-2}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 10x^{-3}

 • B. -2x^{-1}

 • C. -5x^{-1}

 • D. -10x^{-3}

Оноо: 1

41* тоо нь 4-т хуваагддаг бол *-ны оронд ямар цифрүүд байж болох вэ?

 • А. 4 ба 6   

 • B.  6 ба 8  

 • C. 2 ба 6  

 • D. 0 ба 2

Оноо: 1

Оргил өөрт байгаа мөнгөнийхөө 60%-ийг зарцуулбал түүнд 400 төгрөг үлдэнэ.Оргил хэчнээн төгрөгтэй байсан бэ?

 • А.1000         

 • B.100     

 •  C.1600        

 •  D.2400

Оноо: 1

Шинэ жилийн урамшуулалт худалдаагаар 45000 төгрөгний үнэтэй цамц 31500 төгрөг болж хямдрав. Цамц хэдэн хувиар хямдарсан бэ?

 • А. 0.3%     

 • B.300%   

 • C.3%     

 • D.30%

Нийт: 16693