• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцэл хэдэн Ом байх вэ?

 • A. 4   

 • B. 3r  

 • C. 2 

 • D. r

Оноо: 1

f\left ( x \right )=x^{3.4}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 3.4x2.4

 • B.3.3x3.3

 • C. 3.4x3.3

 • D.3.4

Оноо: 1

10 литр сүүгээр 1 килограмм ааруул хийдэг бол 250 литр сүүгээр хэдэн килограмм ааруул бэлтгэх вэ?

 • А. 2.5 кг      

 • B.25 кг       

 • C.250кг     

 • D.2500 кг.

Оноо: 2

1. Зурагт үзүүлсэн хэлхээний гүйдэл I=4 A.Хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

 • A. 12 Ом

 • B. 6 Ом

 • C. 4 Ом

 • D. 3 Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэлхээнд өгсөн ерөнхий хүчдэл хэдэн Вольт байх вэ?

 • A. 10 В

 • B. 6 В

 • C. 12 В

 • D. 24 В

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

Тэгш өнцөгт призм ба хагас цилиндр хэлбэртэй 2 мөс тэнцүү эзэлхүүнтэй. Нэг мөс нь нөгөөгөөсөө илүү хурдан хайлж байв. Аль нь илүү хурдан хайлах вэ? Учрыг тайлбарла.


Оноо: 1

8 талх 13.6 килограмм жинтэй. Тийм 13 талх хэчнээн килограмм жинтэй байх вэ?

 • А. 1.7  

 •   B.17 кг       

 • C.108.8         

 • D.22.1 кг

Оноо: 1

\left\{\begin{matrix} x<10\\x\geq -2 \end{matrix}\right. тэнцэтгэл бишийг тоон завсар хэлбэрт бичсэн нь аль вэ?

 • A. x\in ]-2;10]   

 • B. x\in[-2;10[ 

 • C. x\in ]-2;10\left [       

 • D. x\in [ -2;10] 

Оноо: 1

f\left ( x \right )=2x^{\frac{5}{2}}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 5

 • B.5x^{\frac{2}{3}}

 • C. 10x^{\frac{2}{3}}

 • D. 10x^{2}

Оноо: 1

6.07 × 10 ÷1000 ÷ 0.01 үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

 • А. 60.7 

 • B. 0.607   

 • C. 0.0607   

 •  D. 6.07

Оноо: 1

192x–3x3илэрхийллийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • A. 3(8-x)^{2}                

 • B. 3(8+x)^{2}

 • C. 3x(8-x)^{2}

 • D. 3x(8-x)(8+x)

Оноо: 1

f\left ( x \right )=\frac{2}{x^{3}}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. -\frac{6}{x^{4}}

 • B. -\frac{2}{x^{2}}

 • C. \frac{2}{3x^{2}}

 • D.\frac{6}{x^{4}}

Оноо: 1

Аль нэг нэмэгдэхүүнийг нь 76-аар хорогдуулав. Нийлбэр хэвээр байхын тулд нөгөө нэмэгдэхүүнийг яаж өөрчлөх вэ?

 • А.  76-аар хорогдуулна.   

 • B. 76-аар нэмэгдүүлнэ

 • C. 152 – оор нэмэгдүүлнэ.   

 •  D. 152- оор хорогдуулна.

Оноо: 1

45 x 26 үржвэр нь 46 x26 үржвэрээс хэдээр бага вэ?

 • А. 1170       

 • B. 46    

 • C. 1196 

 • D. 26

Оноо: 4

Өгөгдсөн тэгш өнцөгт параллелопипедийн гадаргуун талбай 22 см2 бол ирмэгүүдийг олж, эзэлхүүнийг тооцоол.

Оноо: 1

Альдегидын ерөнхий томьёог сонгоно уу.

 • A. CnH2n+2O  

 • B. CnH2n

 • C. CnH2nO2 

 • D. CnH2n-6 

Оноо: 2

Цахилгаан пийшингийн халаагч ороомог 0.73 мм2 огтлолын талбайтай, 50 м урт никель утсаар хийгджээ. Түүнийг 220 В хүчдэлд 1 цагийн турш залгахад хэчнээн хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ? Никелийн хувийн эсэргүүцэл 0.073 Ом·мм2

 • A. 356 кЖ 

 • B. 4890 кЖ

 • C. 34848 кЖ

 • D. 6400 кЖ

Оноо: 1

f\left (x \right )=\sqrt{x^{3}}функцийн уламжлалыг ол.

 • A.x \sqrt{x}

 • B. \sqrt{3x^{2}}

 • C. \frac{3}{2\sqrt{x} }

 • D.\frac{3}{2}\sqrt{x}

Оноо: 1

(\square -184)+28 = 100 тэнцэтгэлийг үнэн байлгах тоог олоорой.

 • А. 74      

 • B.200         

 • C.45      

 • D.256

Оноо: 2

Цахилгаан данх хоёр ороомогтой. Түүний нэгийг цахилгаан шугамд залгахад цай 10 минутанд, нөгөөг нь залгахад 30 минутанд буцалдаг. Хэрэв тэдгээрийг цуваа ба зэрэгцээ залгахад цай ямар хугацаанд буцлах вэ?

 • A. 40 мин, 7.5 мин

 • B. 25 мин, 12 мин

 • C. 7.5 мин, 40 мин

 • D. 12 мин, 25 мин

Оноо: 1

+8 )2 )6 атомын бүтэц бүхий элементийн үелэх системд эзлэх байрыг сонгоно уу.

 • А. 2-р үеийн VII бүлгийн үндсэн дэд бүлэг

 • B. 2-р үеийн VI бүлгийн үндсэн дэд бүлэг

 • C. 3-р үеийн VI бүлгийн үндсэн дэд бүлэг

 • D. 2-р үеийн II бүлгийн үндсэн дэд бүлэг

Нийт: 16693