• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

125x-5x^{3} илэрхийллийг үржигдэхүүн болгон задалсан нь аль вэ?

 • А. 5x(5-x)(5+x) .

 • В. 5x(5-x)^{2}

 • C. 5(5-x)^{2}

 • D. 5x(5+x)^{2}

Оноо: 1

\frac{4}{5}+\frac{1}{3} нийлбэрийн утгыг олоорой.

 • A. \frac{5}{8}

 • B. \frac{16}{15}

 • C. \frac{17}{15}

 • D. \frac{5}{15}

Оноо: 1

Линзээр нэвтэрсэн гэрлийн цацрагийн талаар зөв тодорхойлолт аль нь вэ?

 • А. Линзийн гол оптик тэнхлэгтэй параллел цацраг линзээр нэвтэрсний дараа түүний фокусыг дайран гарна.              

 • В. Линзийн гол оптик тэнхлэгтэй параллел цацраг линзээр нэвтэрсний дараа гол оптик тэнхлэгтэй параллел гарна.          

 • С. Линзийн оптик төвийг дайрсан ямар ч цацраг линзийг нэвтрээд оптик тэнхлэгтэй параллел гарна.

 • D.  Линзийн оптик төвийг дайрсан ямар ч цацраг линзээр нэвтэрсний дараа түүний фокусыг дайран гарна.               

Оноо: 5

5 м талтай зөв 5 өнцөгт суурьтай призмийн өндөр нь 7 м бол эзэлхүүнийг ол. Хариуг бүхэл тоогоор тоймлон тооцоол.


Оноо: 1

f\left ( x \right )=\frac{1}{\sqrt[3]{x^{2}}}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. -\frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}

 • B. -\frac{2}{3x\sqrt[3]{x^{2}}}

 • C.\frac{2}{3x\sqrt[3]{x^{2}}}

 • D. \frac{1}{3x\sqrt[3]{x}}

Оноо: 1

1- метил циклобутаны томьёог сонгоно уу.

Оноо: 1

Дарааллын зүй тогтлыг олж дараагийн 1 гишүүнийг олоорой.

\tiny \frac{1}{3}; \frac{2}{9}; \frac{4}{27}; \frac{8}{81};...

 • A. \tiny \frac{15}{242}

 • B. \tiny \frac{16}{243}

 • C. \tiny \frac{24}{28}

 • D. \tiny \frac{10}{240}

Оноо: 1

Органик урвалын ангиллыг харгалзуулна уу.

I. C2H4 + H2O → C2H5OH

II. C2H6 + Cl2 → C2H5Cl +HCI

III. CH3CH2CH2CH3→ CH3CH(CH3)CH3

I

II

III

A

халах

нэгдэх

изомержих

B

нэгдэх

изомержих

халах

C

халах

изомержих

нэгдэх

D

нэгдэх

халах

изомержих

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

\frac{x^{2}-5x+6}{x-2}бутархайг хураахадаль илэрхийлэл гарах вэ?

.

 • А. x+2  

 • B. x-2          

 • C. x-3     

 • D. x+3 

Оноо: 1

Органик урвалыг нэрлэнэ үү.

 • А. Гидрогенжих

 • B. Гидротацжих 

 • C. Дегидрогенжих

 • D. Дегидротацжих

Оноо: 4

AB//CD байх ABCD трапец суурьтай пирамидын өндөр AE=10 см. Трапецийн сууриуд 9 см ба 18 см, өндөр 6 см бол пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Оноо: 1

Телескоп нь алсын биетийг ойртуулах буюу харааны өнцгийг ихэсгэдэг. Телескопын обьективын фокусын зай fоб, окулярын фокусын зай fок .Телескопын өнцөг өсгөлтийг аль томьёогоор тодорхойлох вэ?

 • A.  k= 1/fобfок

 • B. k= fок fоб 

 • C. k= fобfок 

 • D. kfоб/ fок   

Оноо: 1

Хэрэв төр өөрийн хөрөнгийг нийтийн шинжтэй ажил, тухайлбал зам гүүр зэрэг обьектүүдийг байгуулснаар олон тооны хүмүүс ажилтай болж, тэдний орлого нэмэгдэж, улмаар нийт эрэлт нэмэгддэг гэвэл энэ нь:

 • А. Нийт эрэлтийг бууруулах бодлого 

 • В. Улсын татварыг бууруулах бодлого

 • С. Улсын зарлагыг өсгөх бодлого   

 • D. Төсвийн орлогыг бууруулах бодлого

Оноо: 1

Цэгийн оронднөхөж бичнэ үү. Нэгж хугацаанд гадаргын нэгж талбайд тусах гэрлийн энергийг . . . . . . . . . . . . гэнэ.

 • A. Биелэг өнцөг

 • B. Гэрэлтүүлэг

 • C. Гэрлийн хүч

 • D. Гэрлийн урсгал 

Оноо: 5

Read and choose the correct answer.

Sue Glass had a car accident when she was eight so she didn’t like driving. When she grew up this was a problem because she got a job with a car company. Then six years ago she met Julian Sway land, a racing driver and she told him she was afraid of cars. He wanted to help, so he took her to Brands Hatch, a Grand Prix racing circuit. He drove her round corners at 100 mph and she loved it. Then she heard about a special motor racing course. She did the course with five men and was amazed when she got top marks.

She says: “I think I did well because I listened to everything the teacher said. I needed to because I was so afraid. The men often didn’t listen. The best moment was my first championship race. I didn’t win but I came fourth. I beat 20 men. I love the excitement of motor racing but it’s a dangerous sport and I’m always very frightened.

In fact, I stopped doing it a year ago because I got so nervous before each race. I felt really sick. I am not going to race again. I am going to teach other people to drive. I am going to open a driving school next year.

When did she have a car accident?

 • A. when she was a child.

 • B. when she was a teenager.

 • C. when she was an adult.

 • D. when she was a student.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Whom did she tell about she was afraid of cars?

 • A. Her friends

 • B. Her parents

 • C. Julian Sway land

 • D. Sue Glass

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How many men did she beat?

 • A. twenty

 • B. twelve

 • C. two

 • D. two zero

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why is she going to teach to drive?


 • A. Because she stopped racing.

 • B. Because she felt sick.

 • C. Because she felt nervous

 • D. Because she felt excitement.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What is she going to open?

 • A. A school of driving

 • B. A school of teaching

 • C.A school of racing

 • D. A school of training.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

f\left ( x \right )=\sqrt[3]{x^{2}} функцийн уламжлалыг ол.

 • A. \frac{1}{\sqrt[3]{x}}

 • B.\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}

 • C. \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}

 • D. \frac{3}{2\sqrt{x}}

Оноо: 1

Төр эдийн засгаа тогтворжуулахын тулд ямар үндсэн бодлогуудыг хэрэгжүүлдэг вэ?

 • А. Сангийн болон мөнгө зэээлийн бодлого

 • В. Улсын орлого, зарлагыг өөрчлөх бодлого

 • С. Төсвийн орлого зарлагыг өөрчлөх бодлого

 • D. Нийт эрэлтийг өсгөх, бууруулах бодлого

Оноо: 1

\frac{x^{2}-5x+6}{x-3} бутархайг хураахад аль илэрхийлэл гарах вэ?

 • А. x+2

 • B. x-2 

 • C. x-3                       

 • D. x+3

Оноо: 1

Карбокатионы байгууллаас хамааран нэгдүгээр эрэмбийн нуклеофиль халалцах урвалын хурд өсөх дарааллыг сонгоно уу.

 • A. II → I → III

 • B. II → III → I

 • C. III → I → II

 • D. III → II → I

Оноо: 1

“Зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч чадахгүй, харин төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх ёстой” гэсэн макро эдийн засгийн онолыг хэн үндэслэсэн бэ?

 • А. А.Смит

 • В. А.Маршалл 

 • С. М. Фридман  

 • D. Ж.Кейнс

Нийт: 16693