• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт гэрлийн цацраг биеийн гадарга дээр тусах байрлалыг харуулав. Аль цэгт гэрэлтүүлэлт хамгийн бага байх вэ?

 • A. 1 

 • B. 2   

 • C. 3 

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Бутархайн хоёр талд хамгийн ойр орших бүхэл тоог бичээрэй. \square < 3\tfrac{3}{4} <\square

 • А. 3 ба 4    

 • B. \tiny 2\frac{2}{8} ба 2 \frac{4}{8}   

 • C. 2 ба 4  

 • D. 4 ба 3

Оноо: 1

Карбокатионуудын тогтвортой байдал өсөх дарааллыг сонгоно уу

 • A.I → III → II 

 • B. II →III→I  

 • C. I →II→ III  

 • D.  III → I → II

Оноо: 1

Эдийн засгийн харилцааг хамгийн үр дүнтэй явуулах арга бол аж ахуй нэгжийн хоорондын өрсөлдөөн буюу “Үл үзэгдэх гар”-ын зохицуулалт гэж хэн үзсэн бэ?

 • А. А.Смит

 • В. А.Маршалл

 • С. М. Фридман

 • D. Ж.Кейнс

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр 60. Нэг нь нөгөөгөөс 5 дахин бага бол их тоог олоорой.

 • А. 48  

 •  B.50        

 • C.10     

 • D.12

Оноо: 1

Гүйлгээнд байгаа мөнгөний хэмжээ болон үнийн түвшний хооронд шууд холбоо байхгүй бөгөөд төрийн идэвхтэй оролцоо нь эдийн засагт хор учруулна гэж хэн үзсэн бэ?

 • А. А.Смит 

 • В. Ф. Хайек

 • С. М. Фридман 

 • D. Ж.Кейнс

Оноо: 1

Монгол улсын экспортын талаас илүү хувийг ямар ашигт малтмал эзэлдэг вэ? Зөв дарааллыг олно уу.

 • А. Түүхий нүүрс, молибден, уран, зэсийн хүдэр

 • В. Зэсийн баяжмал, төмрийн хүдэр, нүүрс, алт

 • С. Коксжсон нүүрс, уран, нефть, хайлуур жонш

 • D. Зэсийн хүдэр, алт, түүхий нүүрс, нефть

Оноо: 1

Зурагт цэгэн гэрэл үүсгэгчийн гэрлийн цацраг ширээний гадарга дээр тусах байдлыг үзүүлэв. Аль цэгт гэрэлтүүлэг Е= J/R2 томьёогоор тодорхойлогдох вэ?

 • A. 1 

 • B. 2 

 • C. 3 

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

\left ( x-3 \right )\cdot \left ( x-2 \right )үржвэрийг ол.

 • A.x^{2}-5x-6

 • B.x^{2}-5x+6

 • C.x^{2}+5x+6

 • D.x^{2}+5x-6

Оноо: 1

Органик бодисуудыг буцлах температурын өсөх дарааллаар байрлуулна уу.

 • A. II → III→ I

 • B. II → I →III 

 • C. III → I → II

 • D. III → II → I

Оноо: 1

Анхаа шалгалтад 50 оноо авахаас 40 оноо авав. Шалгалтын даалгаврын хэдэн хувийг гүйцэтгэсэн бэ?

 • А. 80% 

 • B. 90%         

 •  C.  85%          

 • D.89%

Оноо: 1

Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, үйлдвэрлэлд техник, технологи нэвтрүүлэх, эдийн засгийн өсөлт ба ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой, гаалийн болон татварын хөнгөлөлт зэрэг урамшууллын онцгой системийг багтаасан, тэр улс орны бусад хэсэгт үл хэрэглэгдэх үндэсний эдийн засгийн орон зайг .....................гэнэ. Цэгийн оронд зөвийг нь сонгон уу.

 • А. Демпингийн арилжааны онцгой бүс

 • В. Эдийн засгийн чөлөөт бүс

 • С. Эдийн засгийн аюулгүй бүс

 • D. Эдийн засгийн харилцааны хэлбэр

Оноо: 1

Үелэх хүснэгтийн нүдэнд байрлах X, Y, Z, W элементээс ионы холбоо үүсгэх элементүүдийг сонгоно уу.

IA

IIA

IVA

VIA

VIIIA

3

Y

W

4

X

Z

 • А. X ба W  

 • B. X ба Z

 • C. Z ба W  

 • D. Y ба Z

Оноо: 1

Гадаад худалдааны бодлогыг хэрэгжүүлэх арга, механизмд аль нь хамаарах вэ?

 • А. Гаалийн татвар

 • В. Гаалийн хөнгөлөлт

 • С. Гаалийн хязгаарлалт 

 • D. Дээрх бүгд

Оноо: 1

Орчин үеийн хөгжлийг тодорхойлохдоо зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөөр биш хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг баримталж байна.Тэгвэл “Амьдралын чанарын индекс”-ийг аль үзүүлэлтээр гаргах вэ?

 • А. Нэг хүнд ноогдох ДНБ, дундаж наслалт, боловсролын индекс

 • В. Амьжиргааны үзүүлэлт, эрүүл энх байдал, мэдлэг чадвар

 • С. Сэтгэл ханамж, хүрээлэн буй орчин, хүний хөгжил

 • D. Насжилт, нялхасын эндэгдэл, бичиг үсэг тайлагдалт

Оноо: 1

Тухайн талбайгаарнэгж хугацаанд нэвтрэн гарахгэрлийн энергийг гэрлийн урсгал гэнэ. Гэрлийн урсгалыннэгж аль нь вэ?

 • A. Кандела 

 • B.  Стерадиан

 • C. Люкс  

 • D. Люмен

Оноо: 1

Орчин үеийн хөгжлийг тодорхойлохдоо зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөөр биш хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг баримталж байна.Тэгвэл “Хүний хөгжлийн индекс”-ийг аль үзүүлэлтээр гаргах вэ?

 • А. Нэг хүнд ноогдох ДНБ, дундаж наслалт, боловсролын индекс

 • В. Амьжиргааны үзүүлэлт, эрүүл энх байдал, мэдлэг чадвар

 • С. Сэтгэл ханамж, хүрээлэн буй орчин, хүний хөгжил

 • D. Насжилт, нялхасын эндэгдэл, бичиг үсэг тайлагдалт

Оноо: 1

Сүүний үнэ 2400 төгрөг байснаа 2040 төгрөг болж хямдрав. Сүүний үнэ хэдэн процентоор хямдарсан бэ?

 • А. 8.5%   

 • B.  30% 

 • C. 15 %      

 • D. 20%

Оноо: 1

Температур тогтмол нөхцөлд 7 атм даралтанд байгаа 4 литр эзэлхүүнтэй хийн эзэлхүүнийг 2 литр болтол багасгахад хийн даралтын өөрчлөлтийг тооцоолно уу.

 • A. 3.5 атм

 • B. 14 атм

 • C. 28 атм

 • D. 56 атм

Оноо: 6

Зурагт үзүүлсэн биетийнгадаргуун талбай ба эзэлхүүнийг ол.


Нийт: 16693