• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Орчин үеийн хөгжлийг тодорхойлохдоо зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөөр биш хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг баримталж байна. Тэгвэл “Тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлт”-ийг аль үзүүлэлтээр гаргах вэ?

 • А. Нэг хүнд ноогдох ДНБ, дундаж наслалт, боловсролын индекс

 • В. Амьжиргааны үзүүлэлт, эрүүл энх байдал, мэдлэг чадвар

 • С. Нийгмийн байдал, байгаль орчин, эдийн засаг

 • D. Насжилт, нялхасын эндэгдэл, бичиг үсэг тайлагдалт

Оноо: 1

\left ( x+3 \right )\cdot \left ( x-2 \right )үржвэрийг ол.

 • A.x^{2}+x-6      .  

 • B.x^{2}-x+6   

 • C.x^{2}-x-6     

 • D.x^{2}+x+6

Оноо: 1

f\left ( x \right )=\frac{4}{}xфункцийн уламжлалыг ол.

 • A. -\frac{4}{}x

 • B. -lnx^{4}

 • C. 4lnx

 • D. -\frac{4}{x^{2}}

Оноо: 1

4 7 0 6 цифрүүдээр хамгийн их тэгш тоог зохиогоорой.

 • A.7604      

 •  B. 7640     

 •  C. 7406       

 •  D. 7064

Оноо: 1

1970-аад оноос Хөгжлийн эдийн засаг гэсэн эдийн засгийн онолын салбар үүсэн хөгжиж эхэлснийг хэрхэн нэрлэж байна вэ?

 • А. Хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн шинжлэх ухаан

 • В. Буурай хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн шинжлэх ухаан

 • С. Аж үйлдвэржсэн орнуудын  эдийн засгийн шинжлэх ухаан

 • D. Аж үйлдвэржих орнуудын эдийн засгийн шинжлэх ухаан

Оноо: 1

Эзэлхүүн тогтмол нөхцөлд 20ºС температурт 2 атм даралттай битүү саван дахь хийн температурыг 40ºС хүртэл нэмэгдүүлэхэд даралтын өөрчлөлтийг тооцоолно уу.

 • A. 1 атм

 • B. 2 атм

 • C. 4 атм

 • D.8 атм

Оноо: 1

Иргэн Дорж цайны газар ажиллуулдаг бол татвар ногдуулах аргачлалын алинд хамаарах вэ?

 • А. Байгууллага суутгах    

 • В. Иргэн өөрөө төлөх

 • C. Патентаар тавар төлөх  

 • D. Жишгээр татвар төлөх

Оноо: 1

Гэрэл үүсгэгчийн шинж чанарыг тодорхойлох зорилгоор гэрлийн хүч хэмжигдэхүүнийг хэрэглэдэг. Гэрлийн хүч хэмжигдэхүүнийг ямар үсгээр тэмдэглэдэг вэ?

 • A. Е  

 • B. I     

 • C. Ф    

 • D. \Omega 

Оноо: 1

5а анги 40 сурагчтай. Түүний 45% нь дугуйланд хамрагддаг бол хэдэн хүүхэд дугуйланд хамрагддаг вэ?

 •  А. 19  

 • B.18    

 • C. 17     

 • D. 180

Оноо: 1

Иргэн Батаа хүнсний барааны дэлгүүр ажиллуулдаг бол татвар ногдуулах аргачлалын алинд хамаарах вэ?

 • А. Байгууллага суутгах

 • В. Иргэн өөрөө төлөх

 • C. Патентаар тавар төлөх 

 • D. Жишгээр татвар төлөх

Оноо: 1

Пептидын холбоо ямар атомуудын хооронд үүсэх вэ?

 • A. C-H

 • B. N-O

 • C.H-O

 • D. C-N

Оноо: 1

Иргэн Ханд хүнсний ногоо лангуугаар зардаг бол татвар ногдуулах аргачлалын алинд хамаарах вэ?

 • А. Байгууллага суутгах 

 • В. Иргэн өөрөө төлөх

 • С. Патентаар тавар төлөх  

 • D. Жишгээр татвар төлөх

Оноо: 1

f\left ( x \right )=-\left ( 6x^{2}-x^{3}\right )функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 3x(x-4)       

 • B. -3x2-12      

 • C. 3x2+12        

 • D. 3x2+12x

Оноо: 1

CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3 нэгдлийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. 2,3 - диметилпропан     

 • B. 3,4 - диметилпропан 

 • C. 2,3 - диметилпентан

 • D. 3,4 - диметилпентан

Оноо: 1

2 х А + 5.03 илэрхийллийн А-гийн ямар утга нь 7.1- тэй тэнцүү байх вэ?

 • A. 4.14    

 • B. 1.035      

 •  C.6.065    

 •  D.24.26

Оноо: 1

Иргэн Цэрмаа түлээ нүүрс борлуулах цэг ажиллуулдаг бол татвар ногдуулах аргачлалын алинд хамаарах вэ?

 • А. Байгууллага суутгах   

 • В. Иргэн өөрөө төлөх

 • С. Патентаар тавар төлөх

 • D. Жишгээр татвар төлөх

Оноо: 1

Цис транс изомертэй нэгдлийг сонгоно уу.

 • A.3-этил-2 метилпентен-2   

 • B.3-этил-2-метилпентен -1

 • C. 3,4-диметилпентен -1 

 • D. 3,4-диметилпентен-2

Оноо: 1

Ямар тооны 52% нь 2600 байх вэ?

 • A.3000  

 • B.50     

 • C.5000    

 • D.500

Оноо: 7

A(-4;2),B(4;6),C(2;-1)цэгүүдэд оройтой гурвалжин байв.

a) \vec{AB}, \vec{AC} векторуудын координатыг ол.

b) \vec{AB}, \vec{AC}векторуудын cкаляр үржвэрийг ол.

c) \vec{AB}, \vec{AC}векторуудын уртыг ол.

d) \vec{AB}, \vec{AC}векторуудын хоорондох өнцгийг ол.

Оноо: 1

Доорх өгөгдлүүдээс маркетингийн судлалд шууд хамааралгүй нь аль вэ?

 • А. Бүтээгдэхүүн, зар сурталчилгаа       

 • В. Хэрэглэгчийн худалдан авалтыг сэдэлжүүлэх

 • С. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээлийг судлах

 • D. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт

Нийт: 16693