• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\left ( 2y-3 \right )\times \left ( 3-y \right )үржвэрийг ол.

 • A. -2y^{2}+9y-9

 • B. -2y^{2}-3y-9

 • C. -2y^{2}+6y+9    

 • D. 2y^{2}+9y-9

Оноо: 1

Дахин боловсруулах буюу дахин худалдах зорилгоор худалдан авч байгаа бараа үйлчилгээг ДНБ-ний тооцонд оруулах уу.

 • А. Тооцно

 • В. Тооцохгүй  

 • С. Зарим тохиолдолд тооцно 

 • D. Зарим тохиолдолд тооцохгүй

Оноо: 1

f(x)=3x2-2x+1 бол f '(x) уламжлалыг ол.

 • A. 6x-2    

 • B. 1.5x3-x2+x

 • C. 3x-2           

 • D. 6x2-2

Оноо: 1

Хоёр тооны нийлбэр нь 120. Нэг нь нөгөөгөөсөө 3 дахин бага бол их тоог олоорой.

 • А.30      

 • B. 90         

 •  C. 80        

 • D. 40

Оноо: 1

Нийгмийн эдийн засгийн хүрээний гол зорилтыг дурдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • А. Юу үйлдвэрлэх 

 • В. Хэнд зориулж үйлдвэрлэх

 • С. Нийгэмд зориулж үйлдвэрлэх

 • D. Яаж үйлдвэрлэх

Оноо: 1

Өмч нь эдийн засгийн болоод хууль зүйн ойлголт юм. Доорх өгөгдлөөс аль нь эдийн засгийн талыг илэрхийлэх вэ?

 • А. Өмчийг эзэмших

 • В. Өмчийг ашиглах

 • С. Өмчийг захиран зарцуулах

 • D. Өмчийг арвижуулах

Оноо: 1

Зурагт шилэнпризм дээр гэрлийн цацраг тусаад цаашид тархсаныг харуулжээ. Аль тохиолдолд нэвтэрсэн 3-р цацрагийг зөв дүрсэлсэн байна вэ?

Оноо: 1

Урвалын механизмыг тодорхойлно уу.

A

B

C

D

I

SN1

SN2

SN1

SN2

II

SN1

SN1

SN2

SN2

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

5-р ангийн 40 сурагчийн 5 нь “ А ” үнэлгээтэй шалгагджээ. Бүх сурагчийн хэдэн процент нь А үнэлгээтэй шалгагдсан бэ?

 • A. 0.125%      

 • B.1.25%        

 • C.12.5%       

 • D.127% 

Оноо: 1

y=x3-6x2 функцийн уламжлалыг ол.

 • A.3x(x-4)     

 • B. -3(x2+4)

 • C. 3(x2+4)  

 • D. 3x(x+4)

Оноо: 1

Тухайн барааны үнэ, эрэлтийн тоо хэмжээ хоёрын урвуу хамаарлыг илэрхийлэн харуулдаг хуулийг...................... гэнэ.

 • А. Эрэлтийн хууль

 • В. Нийлүүлэлтийн хууль

 • С. Оукений хууль 

 • D. Татварын тухай хууль

Оноо: 1

453* 27 тооны цифрүүдийн нийлбэр тэгш тоо гарахын тулд * тэмдгийн оронд ямар цифрийг бичих вэ?

 • А. 5    

 • В. 2          

 •  С. 6     

 • D. 0

Оноо: 1

Тухайн барааны үнэ, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ хоёрын шууд хамаарлыг илэрхийлэн харуулдаг хуулийг...................... гэнэ.

 • А. Эрэлтийн хууль

 • В. Нийлүүлэлтийн хууль

 • С. Оукений хууль

 • D. Татварын тухай хууль

Оноо: 1

\left ( 3a-2 \right ) \cdot \left ( 2-a \right )үржвэрийг ол.

 • A.-3a^{2}+8a-4

 • B.-3a^{2}+2a-4

 • C.-3a^{2}-4a+4

 • D.-3a^{2}-8a-4

Оноо: 1

Хувь хүний хуулиар зөвшөөрөгдсөн монополь эрх гэж юу вэ?

 • А. Албан тушаал эрх мэдлээ ашиглах онцгой эрх

 • В. Өөрийн зохиосон шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглах онцгой эрх

 • С. Компаниудын эрүүл, шударга өрсөлдөөнийг боймлох

 • D. Аж ахуйн нэгжүүдэд зах зээлд ороход нь саад учруулах

Оноо: 1

f(x)=5x функцийн уламжлалыг ол.

 • A. 5x               

 • B. 5x\cdotln5       

 •   C. 5x\cdotlog5e       

 • D. x5x-1

Оноо: 1

Ковалент холбоотой нэгдлүүдийг сонгоно уу.

 • A. Br2,CaH2,N2,HCI   

 • B. H2O,CS2,H2,NH3 

 • C.PH3,P2O5,Na2O,HBr

 • D.CH4,CaS,AICI3,O2

Оноо: 1

Төв банкны хамгийн гол зорилтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөнгөн тэмдэгт гүйлгээнд гаргах

 • В. Арилжааны банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавих

 • С. Банк хоорондын тооцоо, харилцааг зохицуулах

 • D. Улсын эдийн засаг дахь мөнгөний тогтвортой байдлыг хангах

Оноо: 1

. . . . 4s13d10 гэсэн электронт бүтэцтэй элементийг сонгоно уу.

 • А. Ca

 • B.Cu

 • C. Mg 

 • D. Zn

Оноо: 1

Далд эдийн засгийн хэлбэрийг нэрлэхдээ илүүц зүйл дурдсан бол аль нь вэ?

 • А. Ажил эрхэлдэггүй орлого ологчид

 • В. Хууль бус бизнесийн үйл ажиллагаа

 • С. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид

 • D. Авилга хээл хахууль өгөх, авах

Нийт: 16693