• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эдийн засгийн тогтолцооны үндсэн хэв маягуудыг тоочихдоо буруу зүйл дурдсан бол аль нь вэ?

 • А. Чөлөөт зах зээлийн тогтолцоо   

 • В. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцоо

 • С. Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо

 • D. Нийтлэг эдийн засгийн тогтолцоо

Оноо: 1

2 тонн гурилын \frac{3}{10} нь хэдэн килограмм гурил болох вэ?

 • А. 200 кг   

 • В. 600 кг     

 • С.500кг       

 • D. 300 кг

Оноо: 1

Төмсний ургал үржилд ашигладагхэсгийг сонгоно уу.

 • A. Булцуу

 • B. Үндэс

 • C. Навч

 • D. Цэцэг

Оноо: 1

9.8 грамм хүхрийн хүчлийн тоо хэмжээг сонгоно уу?

 • А. 0.1 моль

 • B.1 моль

 • C. 0.1 г• моль -1

 • D. 1 г• моль -1 

Оноо: 5

Бөмбөрцөгт багтсан цилиндрийн өндөр 9 см, түүний хажуу гадаргуугийн талбай 108\pi см2 бол бөмбөрцгийн эзэлхүүнийг ол.


Оноо: 1

f(x)=(x-2)2 бол f '(8) -ыг ол.

 • A. 16              

 • B. 64               

 • C.12               

 • D. 2

Оноо: 1

Бүтцийн ажилгүйдэл нь ямар нөхцөл байдлын улмаас үүсдэг вэ?

 • А. Аж ахуйн шинэ салбар бий болсонтой холбоотой үүсдэг ажилгүйдэл

 • В. Хүмүүс нэг ажлаас нөгөөд шилжих үед хүлээх хэлбэрээр үүсдэг

 • С. Эдийн засгийн уналт, зогсолттой холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

 • D. Байгаль, цаг агаарын өөрчлөлттэй холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

Оноо: 1

\left ( 2a-7b \right )\left ( 2a+7b \right )үржвэрийг ол.

 • A.4a^{2}-49b^{2}

 • B.4a^{2}+49b^{2}

 • C.4a^{2}-28ab+49b^{2}

 • D.4a^{2}+14ab+49b^{2}

Оноо: 1

25 ба 18-ын үржвэр нь 720 ба 16-гийн ногдвороос хэд дахин их вэ?

 • А. 20250      

 •  В. 405     

 • С. 495          

 • D. 10

Оноо: 1

0.2 М натрийн гидроксид2 литр уусмалд агуулагдах ууссан бодисын хэмжээг тооцоолно уу.

 • А. 0.16 грамм

 • B. 0.40 грамм

 • C. 8.00 грамм

 • D. 16.0 грамм

Оноо: 1

Завсрын ажилгүйдэл нь ямар нөхцөл байдлын улмаас үүсдэг вэ?

 • А. Аж ахуйн шинэ салбар бий болсонтой холбоотой үүсдэг ажилгүйдэл

 • В. Хүмүүс нэг ажлаас нөгөөд шилжих үед хүлээх хэлбэрээр үүсдэг

 • С. Эдийн засгийн уналт, зогсолттой холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

 • D. Байгаль, цаг агаарын өөрчлөлттэй холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

Оноо: 1

f(x)=(x+2)2 бол f '(6) -ыг ол.

 • A. 64              

 • B. 6                 

 • C.16                

 • D. 12

Оноо: 1

Мөчлөгийн ажилгүйдэл нь ямар нөхцөл байдлын улмаас үүсдэг вэ?

 • А. Аж ахуйн шинэ салбар бий болсонтой холбоотой үүсдэг ажилгүйдэл

 • В. Хүмүүс нэг ажлаас нөгөөд шилжих үед хүлээх хэлбэрээр үүсдэг

 • С. Эдийн засгийн уналт, зогсолттой холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

 • D. Байгаль, цаг агаарын өөрчлөлттэй холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

Оноо: 1

Химийн холбооны төрлийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Улирлын ажилгүйдэл нь ямар нөхцөл байдлын улмаас үүсдэг вэ?

 • А. Аж ахуйн шинэ салбар бий болсонтой холбоотой үүсдэг ажилгүйдэл

 • В. Хүмүүс нэг ажлаас нөгөөд шилжих үед хүлээх хэлбэрээр үүсдэг

 • С. Эдийн засгийн уналт, зогсолттой холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

 • D. Байгаль, цаг агаарын өөрчлөлттэй холбогдон үүсдэг ажилгүйдэл

Оноо: 1

Хоёрчийн холбоо агуулсан химийн нэгдлийг нэрлэнэ үү.

 • A. устөрөгч

 • B. хлор

 • C. давсны хүчил

 • D. хүчилтөрөгч

Оноо: 1

y=sin2xфункцийн уламжлалыгол.

 • A. cos2x       

 •   B. -2sin2x       

 • C. 2sin2x        

 • D.2cos2x

Оноо: 1

Хувийн ашгийн төлөө бус бүлгийн буюу нийтийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэх зорилгоор иргэдээс сайн дураар үүсгэн байгуулсан байгууллага, аливаа хөдөлгөөнийг улс төр судлалд хэрхэн тодорхойлдог вэ?

 • А. Сонирхолын бүлэг 

 • В. Шахалтын бүлэг

 • С. Төрийн бус байгууллага 

 • D. Улс төрийн нам

Оноо: 1

. . . . 3p2 электронт бүтэцтэй элементийн гол ба туслах квантыг тоог сонгоно уу.

А

B

C

D

n

1

2

3

3

l

3

3

1

2

 • A.

 • B.

 • C.

 • B.

Оноо: 1

Бутархайнуудын аль нь буурах эрэмбээр бичигдсэн байна вэ?

 • A. \frac{1}{2}; \frac{1}{6};\frac{7}{10}

 • B. \frac{7}{10;}\frac{1}{6};\frac{1}{2}

 • C. \frac{1}{6};\frac{1}{2};\frac{7}{10}

 • D. \frac{7}{10};\frac{1}{2};\frac{1}{6}

Нийт: 16693