• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Засгийн эрхийн төлөө зохион байгуулалт бүхий тэмцэл үйл ажиллагаа явуулдаг улс төрийн институтыг улс төр судлалд хэрхэн тодорхойлдог вэ?

 • А. Сонирхолын бүлэг  

 • В. Шахалтын бүлэг    

 • С. Төрийн бус байгууллага

 • D. Улс төрийн нам

Оноо: 8

Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенузыг нь тойруулан эргүүлэхэд үүсэх биеийн эзэлхүүн 1200\pi. Хэрэв гипотенуз 25 м бол эргэлтийн биетийн гадаргуун талбайг ол.

Оноо: 1

Ардчилсан нийгмийн үед улс төрийн байдал болон засгийн газар илүү тогтвортой байх магадлал аль намын тогтолцооны үед бий болох вэ?

 • А. Нэг намын тогтолцоо 

 • В. Хоёр намын тогтолцоо

 • С. Дарангуйлагч намын тогтолцоо

 • D. Гурван намын тогтолцоо

Оноо: 1

\left ( 5a+3b \right )\left ( 5a-3b \right )үржвэрийг ол.

 • A.25a^{2}+9b^{2}

 • B.25a^{2}-9b^{2}

 • C.25a^{2}-30ab+9b^{2}

 • D.25a^{2}+30ab+9b^{2}

Оноо: 1

C3H6O2 нэгдлийн изомерыг сонгоно уу?

I

II

III

IV

H3CCOOCH3

H3CCOCH3

H3CCH2COOH

H3CCHOHCHO

 • A. I, II, III

 • B. II, III, IV

 • C. I, III, IV 

 • D. I, II, IV  

Оноо: 1

4.21< \square < 4.29 нөхцөлийг хангах тоонууд аль нь вэ?

 • А. 4.2 ба 4.03    

 • В. 4.02 ба 4.3    

 • С. 4.24 ба 4.28      

 • D. 4.29 ба 4.21

Оноо: 1

Улс төрийн тогтолцооны бусад бүрдлүүдэд үл хамаарах, зөвхөн төрд л хамаарах онцлог шинж аль вэ?

 • А. Хүн ам

 • В. Нутаг дэвсгэр 

 • С. Нийтлэг эрх мэдэл

 • D. Дээрх бүгд

Оноо: 1

Монгол улсын үндсэн хуульд “...өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд мөнгөний тусламж авах эрхтэй” хэмээн заажээ. Энэ нь социал төрийн аль үзэл санаанд нийцэх вэ?

 • А. Амьдралын наад захын баталгааг тогтоон хуульчлах

 • В. Нийгмийн тэгш байдлыг эмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах

 • С. Социал төр шаардлагатай үед иргэддээ тусламж үзүүлэх

 • D. Төр иргэн хоёр харилцан хариуцлага үүрэг хүлээх

Оноо: 1

y=cos2xфункцийн уламжлалыг ол.

 • A. \frac{1}{2}  sin2x     

 • B. sin2x          

 • C. -\frac{1}{2}cos2x   

 • D.-2sin2x

Оноо: 1

“Улс төр бол эрх мэдэлд оролцох түүнийг хуваарилахын төлөө эрмэлзэн тэмцэх явдал болно” гэж хэн тодорхойлсон бэ?

 • А. К.Маркс

 • В. Д. Истон

 • С. Аристотель 

 • D. Г. Лассуэл

Оноо: 1

Засаглалын хууль ёсны легитим шинжийн эх сурвалж юунд суурилдаг вэ?

 • А. Захирах, захирагдах зуршил

 • В. Удирдагчийн авьяас чадвар

 • С. Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрх зүйн хэм хэмжээ

 • D. Нэр хүнд

Оноо: 4

Адил хажуут гурвалжны хажуу тал 10 бөгөөд суурь 12. Гурвалжинд багтах тэгш өнцөгтийн нэг тал нь суурь дээр орших бол тэгш өнцөгтийн талбай хамгийн ихдээ хэд байх вэ?

Оноо: 1

1s22s22p6 электронт бүтэцтэй элементийн катионыг сонгоно уу.

A

B

C

D

Na+

K+

Li+

Ca2+

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Төрийн засаглалын онцлог шинжид аль нь үл хамаарах вэ?

 • А. Хууль цаазын үндэстэй албадлагын аппаратад тулгуурлах

 • В. Улс орны хэмжээнд засаглалын механизмыг өөртөө нэггэх

 • С. Шийдвэр гаргах онцгой эрх эдлэх

 • D. Улс төрийн нам, хөдөлгөөний нөлөөлөлд байх

Оноо: 1

\square< 4.005 < \square бутархайд хамгийн ойр орших бүхэл тоонуудыг олоорой.

 • А. 4 ба 5     

 • В. 4 ба 4.5    

 • С. 5 ба 6   

 • D. 3 ба 4

Оноо: 1

Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх иодын хэмжээг тогтооход ашигладаг натрийн тиосульфатын 0.1М-ийн 500мл уусмал бэлтгэхэд шаардлагатай давсны хэмжээг тооцоолно уу.

/M(Na2S2O3) =158г•моль-1/

 • A. 3.16грамм  

 • В. 6.32грамм

 • C. 7.9 грамм

 • D. 15.8 грамм

Оноо: 1

Эр бэлгийн эс хэлбэржин, хадгалагддаг бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Төмсөг

 • B. Төмсөгний дайвар

 • C. Түрүү булчирхай

 • D. Үрийн цэврүү

Оноо: 1

Тоталитар дэглэмийн үндсэн шинж юу вэ?

 • А. Хүний эрх эрх чөлөөг дээдлэх

 • В. Иргэдийн улс төрийн оролцоог дэмжих

 • С. Нийгэм болон хувь хүний амьдралд хатуу хяналт тогтоох

 • D. Улс төрийн шийдвэрийг нэг нам, нэг хүн бие даан гаргах

Оноо: 1

5.75 ×10÷0.1÷1000 илэрхийллийн утга аль нь вэ?

 • A.0.575  

 • B.5.75        

 • C.57.5           

 • D.575

Оноо: 1

f(x)=2x-3функцийн урвуу функцийг ол.

 • A.f^{-1}(x)=\frac{x-3}{2}

 • B.f^{-1}(x)=\frac{x+3}{2}

 • C.f^{-1}(x)=\frac{x-2}{3}

 • D.f^{-1}(x)=\frac{-x+2}{3}

Нийт: 16693