• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүн амын тооллого нь олон талын ач холбогдолтой. Энд ХАМААРАЛГҮЙГолно уу?

 • A. Хүн амын нас хүйсийн  бүтцийг мэдэх 

 • B. Гадаад харилцааны бодлогыг тодорхойлох

 • C. Үндэстэн, угсаатан, хэлний бүлгүүдийг мэдэх

 • D. Гэр бүлийн байдал, ажил эрхлэлтийг мэдэх

Оноо: 1

Гар утсанд энергийн ямар хувирал болдог вэ?

 • А. Хими →  дуу, гэрэл → цахилгаан

 • В. Дуу, гэрэл  → цахилгаан → хими

 • С. Хими → цахилгаан →  дуу, гэрэл

 • D. Кинетик → цахилгаан → дуу, гэрэл

Оноо: 1

Цахилгаан энергийн тухай буруу мэдээлэл аль нь вэ?

 • A. Энэ бол энергийн ашигтай хэлбэр юм

 • B. Энэ нь хадгалагддаггүй

 • C. Энэ нь энергийн өөр хэлбэрт хувирч чаддаггүй

 • D. Энэ нь зайны химийн энергээс хувирч гардаг

Оноо: 1

Зай нь цахилгаан хэлхээнд ямар үүрэгтэй вэ?

 • А. Хүчдэл хэмжих

 • B. Цахилгаан энергийг өөр энергид хувиргах

 • C. Гүйдэл хэмжих

 • D. Хэлхээг энергээр хангах

Оноо: 1

Монгол улсын хүн амын тооллоготой холбоотой тоон мэдээллүүдийг өгөв. Графикт дүрсэлсэн өгөгдлүүдийг ажиглаад өгөгдсөн хариултуудаас үнэн нэг өгүүлбэрийг сонгоно уу?

\1000 хүнд ноогдох төрөлт, нас баралт, ердийн өсөлт\

 • A. ердийн өсөлт 1963 оноос хойш өнөөг хүртэл тогтмол буурч ирсэн.

 • B. ердийн өсөлт, төрөлт хамгийн өндөр байсан үе нь 1963 он юм

 • C. 1935 онтой харьцуулахад 2010 онд нас баралтын хэмжээ 8 дахин буурчээ

 • D. нас баралтын тоо хэмжээ 1935 оноос 1979 оны хооронд тогтмол буурч ирсэн.

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээний бүрэлдэхүүн бүр дээр энерги хувирч байгаа эсэхийг хэрхэн хэмжих вэ?

 • А. Амперметрыг цуваа холбоно

 • В. Вольтметрийг цуваа холбоно

 • С. Амперметрыг зэрэгцээ холбоно

 • D. Вольтметрийг зэрэгцээ холбоно

Оноо: 1

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 1564116 км2 ба 1918 онд 647500 хүн амтай байсан бол хүн амын нягтшилыг олно уу?

 • A. 1,7    

 • B. 0,4    

 • C. 1,5      

 • D. 0,1

Оноо: 1

Цахилгаан энерги цахилгаан станцаас юугаар дамжиж гэрт ирдэг вэ?

 • А. Цахилгаан түгээх сүлжээгээр

 • В. Замаар

 • С. Компьютерээр

 • D. Батарейгаар

Оноо: 1

Цахилгаан станцын аль хэсэг нь халуун уураар хөдөлдөг вэ?

 • А. Бойлер

 • B. Турбин хөдөлгүүр

 • C. Генератор

 • D. Хөргөгч цамхаг

Оноо: 1
 1. Манай орон 4000 орчим нууртай бөгөөд нуур гэдэг нь ................................юм.
 • A. томоохон хонхор хотгор газарт тогтсон ус

 • B. далай тэнгисийн нэг хэсэг

 • C. голдирлоо даган урсах урсгал ус

 • D. өндөр уулын оройд тогтсон цас

Оноо: 1

Цахилгаан станцын генераторт энергийн ямар хувирал болдог вэ?

 • A. Цахилгаан энерги →  кинетик энерги

 • B. Кинетик энерги → химийн энерги

 • C. Кинетик энерги → цахилгаан энерги

 • D. Кинетик энерги → гэрлийн энерги

Оноо: 1
 1. Асралтхайрхан уул нь д.т.д 2800 м өндөртэй .....................нурууны ноён оргил юм.
 • A. Хангайн нуруу

 • B. Алтайн нуруу

 • C. Говь-Алтайн нуруу

 • D. Хэнтий нуруу

Оноо: 1

Халаагч төхөөрөмжүүдэд ихэвчлэн ямар энергийн хэлбэрүүд үр ашиггүй байдаг вэ?

 • A. Дуу, гэрэл

 • B. Дулаан, дуу

 • C. Дулаан, гэрэл

 • D. Гэрэл, хими

Оноо: 1
 1. Монгол Алтайн нуруу, Говь-Алтайн нуруу ямар нуруугаар тусгаарлагддаг вэ?
 • A. Цастын нуруу     

 • B. Мөнххайрхан  

 • C. Тарвагатайн нуруу       

 • D. Гичгэний нуруу     

Оноо: 1

Асаж буй спиртэн дэнд энергийн ямар хувирал болж байнавэ?

 • A. Дуу → гэрэл

 • B. Дулаан → хими

 • C. Хими → гэрэл, дулаан

 • D. Хими → цахилгаан

Оноо: 1

Монгол оронд 20 гаруй мөнх цаст уул орших бөгөөд өндөр ууланд мөнх цас тогтох гол шалтгаан юу вэ?

 • A. цас их орох учраас

 • B. агаарын даралт өндөрсөх тутам нэмэгдэх учраас

 • C. газрын гадарга өндөрсөх тутам температур буурдаг учраас

 • D. гол горхи ихтэй учраас

Оноо: 1

Онон гол хаанаас эх авдаг вэ?

 • Хангайн нуруунаас

 • Хянганы уулсаас

 • Хэнтий нурууны баруун өмнө хажуугаас

 • Хэнтий нурууны араас

Оноо: 1

Чулуу унах үед энергийн ямар хувирал болдог вэ?

 • A. Кинетик →потенциал

 • B. Потенциал → кинетик

 • C. Кинетик → хурд

 • D. Масс → хурд

Оноо: 1
 1. Дараах гол мөрдөөс хойд мөсөн далайн ай савд хамрагдах голуудыг сонгоно уу?
 • Шишгэд, Эг, Орхон

 • Онон, Орхон, Тэс

 • Хэрлэн, Халх, Эг

 • Байдраг, Шишгэд, Бодонч

Оноо: 1

Дараах нууруудаас аль нь тектоникийн гаралтай вэ?

 • Толбо, Даян

 • Хагийн хар, Тэрхийн цагаан

 • Увс, Хөвсгөл

 • Толбо, Хяргас

Нийт: 16693