• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Зурагт үзүүлсэн бүхэл тоон талтай 5 квадрат үзүүлэв. Хэрэв BC=CD=DE=EF ба будсан дүрсийн талбай 33 нэгж.кв бол квадратын талбайг ол.

Оноо: 1

Золоо өөрт байгаа мөнгөнийхөө 25% процентоор буюу 1500 төгрөгөөр бал авсан бол түүнд анх хэдэн төгрөг байсан бэ?

 • А. 37500 төг  

 • В. 6000 төг   

 • С. 11400 төг 

 • D. 5000 төг

Оноо: 1

f\left ( x \right )=ln x-e^{x}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. \frac{1}{x}-e^{x}

 • B. \frac{1}{x}+e^{x}

 • C. \frac{1}{x}-xe^{x-1}

 • D. ln{x}-xe^{x-1}

Оноо: 1

Авторитар дэглэмийн үндсэн шинж юу вэ?

 • А. Хүний эрх эрх чөлөөг дээдлэх

 • В. Иргэдийн улс төрийн оролцоог дэмжих

 • С. Нийгэм хувь хүний амьдралд хатуу хяналт тогтоох

 • D. Улс төрийн шийдвэрийг нэг нам, нэг хүн бие даан гаргах

Оноо: 4

6 см талтай квадратын булангаасзүсэж үүсгэсэнзөв 8 өнцөгтийн талын уртыг ол.

Оноо: 1

а-гийн ямар утганд 3× а – 5.2 илэрхийлэл 3.5-тай тэнцүү байх вэ?

 • А. 5.1      

 • В. 2.9      

 • С. 26.1    

 • D. 0.56

Оноо: 1

f(x)=3x+2функцийн урвуу функцийг ол.

 • A.f^{-1}(x)=\frac{x-2}{3}

 • B.f^{-1}(x)=\frac{-x+2}{3}

 • C.f^{-1}(x)=\frac{x-3}{2}

 • D.f^{-1}(x)=\frac{x+3}{2}

Оноо: 1

Өгөгдсөн нэгдлийн холбооны туйлшрал ихсэх дарааллыг сонгоно уу.

I

II

III

HCI

KCI

CI2

 • A. I, II, III

 • B. III, II, I 

 • C. II, III, I   

 • D. III, I, II

Оноо: 1

Идеал хийн хувьд pΔV үржвэрээр тодорхойлогдох физик хэмжигдэхүүний нэгж аль нь вэ?

 • A. Ватт  

 • B. Паскаль

 • C. Литр

 • D. Жоуль  

Оноо: 1

840 сурагч зусланд амрав. 10 хүүхэд тутмын 6 хөвгүүд байсан бол хэдэн хөвгүүн зусланд амарсан бэ?

 • А. 328    

 • В. 205 

 • С. 504     

 • D. 840

Оноо: 1

Натрийн бромидын 10 %-ийн 200гуусмалд хэдэн грамм NaBr агуулагдах вэ?

 • A. 2 грамм  

 • B. 5 грамм   

 • C. 20 грамм

 • D. 190 грамм

Оноо: 1

f\left ( x \right )=x+e^{x}функцийн уламжлалыг ол.

 • A. e^{x}

 • B. 1+e^{x}

 • C. x+e^{x}

 • D. xe^{x}+e^{x}

Оноо: 1

2x-1.3=-3.5 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 2.4                       

 • B. 1.1                        

 • C. – 1.1                      

 • D.  2.4

Оноо: 1

36 ба 45 –ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 • А. 5,15,45   

 •  В. 1,3,9       

 •  С. 2,6,1        

 • D. 1,2,3,5

Оноо: 1

Трансфераза энзимийн үйлчлэх механизмыг тайлбарлана уу.

 • A. электрон зөөвөрлөдөг

 • B. функциональ бүлгийг зөөвөрлөдөг

 • C. гидролизд оруулна

 • D. изомержүүлнэ

Оноо: 1

x -ийн ямар утганд х+8.9 илэрхийллийн утга 11.7-той тэнцүү байх вэ?

 • А. 20.6      

 •  В. 19.6         

 •  С. 2.8           

 • D. 3.8

Оноо: 1

Дараах урвалын бүдүүвч дэх Х ба Ү бодисын томьёог сонгоно уу.

C2H4 + Cl2\small \rightarrow X X + 2KOH\small \rightarrow Y

 • A. Х-C2H5Cl, Y-C2H5OH    

 • B. X-ClCH2CH2Cl, Y-HOCH2CH2OH    

 • C. X-ClCH2CH2Cl, Y-CH3OH 

 • D. X-C2H2, Y-CH3CHO

Оноо: 1

3.6=-3x-1.5тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 0.7                     

 • B. – 1.7                      

 • C. 0.7                        

 • D.  1.7

Оноо: 1

Кальцийн карбидыг усаар үйлчлэхэд үүсэх бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

 • A.C2H2 ба Ca(OH)2

 • B.CH4 ба Ca(OH)2   

 • C.C2H2 ба CaO

 • D. CH4, CaO ба H2

Оноо: 1

1 атомт идеал хийн масс m, моль масс μ, температур T бол идеал хийн дотоод энергийг олох томьёо аль нь вэ?

 • A.  \small U=\frac{3m}{2\mu }RT

 • B.  \small U=\frac{m}{2\mu }RT

 • C.  \small U=\frac{5m}{2\mu }RT

 • D.   \small U=\frac{3m}{\mu }RT

Нийт: 16693