• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

26 ×37 үржвэр 37× 28 үржвэрээс хэдээр бага вэ?

 • А. 74         

 •  В.1036  

 • С.52         

 •  D. 962

Оноо: 1

f\left ( x \right )=3e^{2x}функцийн уламжлалыг ол.

 • A.6e^{2x}

 • B. 3e^{2x}

 • C. 6e^{2x-1}

 • D. 3\left ( 2x-1 \right )e^{2x}

Оноо: 3

4 см талтай квадратын талуудын дунджуудыг A, B, C, D цэгүүдээр тэмдэглэв. Эдгээр цэг дээр төвтэй тойргуудын огтлолцсон хэсгүүдийг буджээ. Будсан хэсгийн талбайг ол.

Оноо: 1

Нэг килограмм нь 4585 төгрөгний үнэтэй чихрээс 27 кг, нэг килограмм нь 2900 төгрөгийн үнэтэй чихрээс 14 килограммыг авахад хэдэн төгрөг хэрэгтэй вэ?

 • А. 164395   

 • В. 163395  

 • С.40600       

 • D.123795

Оноо: 1

Choose the correct word.

Is that ______ house?

 • A. they

 • B. them

 • C. their

 • D. theirs

Оноо: 1

8x-15=5x-6 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 3                                                

 • B. -1\tfrac{8}{13}     

 • C. \tfrac{9}{13}

 • D. 3

Оноо: 1

Уутанд ижил хэмжээтэй 1 цагаан 3 хар бөмбөг байв.Уутнаас нэг бөмбөг авч өнгийг нь бүртгээд буцааж хийх туршилтыг 2 удаа хийв. Тэгвэл хоёулаа хар байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{16}

 • B.  \frac{1}{4}    

 • C.  \frac{3}{4}  

 •  D.  \frac{9}{16}

Оноо: 1

97.5 х (a-45.9)=126.75 тэгшитгэлээс a-г ол.

 • А. 44.6               

 • В.47.02         

 • С.44.06       

 • D. 47.2

Оноо: 1

Choose the correct word.

I clean __________ room every day.

 • A. I  

 • B. my

 • C. me

 • D. mine

Оноо: 1

2 анхны тооны үржвэр 85 бол тоонуудыг олоорой.

 • А. 1 ба 85  

 • В. 10 ба 8.5    

 • С. 5 ба 17    

 • D. 0 ба 8

Оноо: 3

ABCD параллелограммынBCтал дээр\angle AED=60^{0} байх Eцэг авав. Хэрэв AE=3\sqrt{3}см, ED=4см бол параллелограммын талбайг ол.

Оноо: 1

Choose the correct word.

She lives with __________ mother.

 • A. her 

 • B. hers

 • C. his 

 •  D. him

Оноо: 5

Нэг нэгж ирмэгтэй 12 ширхэг кубыг гол диогональ нь хамгийн бага байхаар тэгш өнцөгт параллелепипед хэлбэртэй өрөв. Параллелепипедийн диогоналийг ол.

Оноо: 1

-11x+17=-2x-19 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 4        

 • B. -\tfrac{2}{13}                

 • C. – 4                 

 • D. -2\tfrac{10}{13}

Оноо: 1

Уутанд ижил хэмжээтэй 1 цагаан 3 хар бөмбөг байв. Уутнаас нэг бөмбөг авч өнгийг нь бүртгэнбуцааж хийгээд дахин нэг бөмбөг авав. Хоёр өөр өнгийн бөмбөг гарч ирсэн байх магадлалыг ол.

 • А. \frac{1}{16} 

 • B.  \frac{1}{4}

 • C.  \frac{3}{8}

 • D. \frac{3}{16}

Оноо: 2

Талхны цех 560 000 төгрөгний цалинтай ажилчдынхаа цалинг 30%-иар нэмэх болов.

а. Цалин хэдэн төгрөгөөр нэмэгдсэн бэ?

б. Хэдэн төгрөгийн цалинтай болсон бэ?

Оноо: 1

Дараах уламжлалыг бод.

\left ( \left ( x-1 \right )\left ( x+2 \right ) \right )'

 • ,   A. 1                

 • B. 3                

 • C. 2x–1          

 • D. 2x+1

Оноо: 4

ABC гурвалжинд багтсан 3 радиустай тойрогBC талыг D цэгээр шүргэнэ. AB болон AC талын үргэлжлэлийгшүргэх4радиустай тойрогBC талыг E цэгт шүргэнэ. Хэрэв\angle BCA=120^{\circ} бол ED-г ол.

Оноо: 1

Choose the correct word.

Would you like ______ to my house for a dinner?

 • A. come

 • B. comes

 • C. coming

 • D. to come

Оноо: 2

Барилгын бетонон блокийн хэмжээсүүд 2м; 1,2м; 0,5м болно. 100 ширхэг ийм блок хийхэд хэчнээн куб.м бетон хэрэгтэй вэ?

Нийт: 16693