• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

5x+14=-3x-10 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 2 

 • B. 0.5                       

 • C. –3                        

 • D. –0.5

Оноо: 2

Ямар тооны 25% нь 36 -тай тэнцүү байх вэ?

Оноо: 1

Уутанд ижил хэмжээтэй 1 цагаан 3 хар бөмбөг байв. Уутнаас нэг бөмбөг авч өнгийг нь бүртгэн буцааж хийгээд дахин нэг бөмбөг авав. Хоёулижил өнгийн бөмбөг гарч ирсэн байхмагадлалыг ол.


 • А. \frac{5}{8} 

 • B.  \frac{1}{4}       

 • C. \frac{3}{8} 

 • D. \frac{9}{16}

Оноо: 4

32 см урттай, 20 см өргөнтэй тэгш өнцөгтийн 4 булангаас х талтай квадратхайчилж авав.Зурагт үзүүлснээр нугалж хайрцаг хийсэн бол хайрцгийнэзэлхүүнийхамгийн их утгыг ол.

Оноо: 1

36, 36, 37,37, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40 тоонуудын арифметик дунджийг ол.

 • А. 37    

 • B. 38

 • C. 38.2        

 • D. 39.2

Оноо: 1

-4x-13=3x+15 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 4                             

 • B. – 4                   

 • C. 2                           

 • D. – 2

Оноо: 1

Choose the correct word.

Would you like ______ a cup of tea?

 • A. have 

 • B. has

 • C. to have

 • D. having

Оноо: 7

Ажилтан ундааны савны загвар гаргахаар ажиллаж байв. Саванд 15 см соруулыг хийхэд 2 см илүү гарна.

a. 10 см диаметртэй цилиндр хэлбэртэй сав хийхэд хэдэн см2 талбайтай материал хэрэгтэй вэ?

b. Цилиндр хэлбэртэй савны эзэлхүүнийг ол.

c. 7 см талтай байх квадрат суурьтай призм хэлбэртэй сав хийхэд хэдэн см2 талбайтай материал шаардлагатай вэ?

d. Призм хэлбэртэй савны эзэлхүүнийг ол.

e. Ямар хэлбэртэй сав хийхийг даргадаа санал болгох вэ?

Оноо: 1

36, 36, 37,37, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40 өгөгдлийнмедиан болон моодыг ол.

 • А. медиан 38, моод 38

 • B. медиан 38, моод 39

 • C. медиан 38.5, моод 39

 • D. медиан 39, моод 39

Оноо: 2

Үл мэдэгдэгчийг олоорой.

\frac{83}{120}-a=\frac{100}{120}-\frac{48}{120}

Оноо: 1

Урвалын энергийн диаграмм ашиглан урвалын төрлийг баримжаална уу.

 • А. ∆Н<0, эндотерм

 • В. ∆Н<0, экзотерм 

 • С. ∆Н >0, эндотерм

 • D. ∆Н >0, экзотерм

Оноо: 1

Choose the correct word.

How about ______ basketball?

 • A. play 

 • B. plays

 • C. to play

 • D. playing

Оноо: 5

Зурагт үзүүлсэн биетийн гадаргуун талбайг ол.

Оноо: 3

Илэрхийллийг бичээд,утгыг олоорой.

40.56 ба 2.45-ын нийлбэрийг 39.2 ба 2.95-ын ялгавраар багасгаад 2.8 дахин ихэсгээрэй.

Оноо: 1

5(y-2)-2y=8тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 6                            

 • B. – 6

 • C. \frac{2}{3}

 • D. -\frac{2}{3}

Оноо: 1

Стандарт нөхцөлд үүсэхийн стандарт энтальпийн өөрчлөлт нь тэгтэй тэнцүү бодисыг сонгоно уу.

 • A.HF(х)  

 • B.HF(ш) 

 • C.N2 (х)  

 • D.Н2О (х) 

Оноо: 1

Улс төрийн асуудлын гол шинж юу вэ?

 • А. Иргэдийг төрийн хэрэгт оролцуулах асуудал

 • В. Нийтийн эрх ашгийг хөндсөн зайлшгүй шийдэх асуудал

 • С. Улс төрийн өндөр соёлын асуудал

 • D. Улс төрийг танин мэдэх асуудал

Оноо: 4

Хоёр бөмбөрцгийн гадаргуун талбайн харьцаа 9:25, эзэлхүүний нийлбэр 760 см3 бол бөмбөрцөг тус бүрийн эзэлхүүнийг ол.

Оноо: 2

5а анги 40 сурагчтай. Түүний 45%-нь дугуйланд хамрагддаг бол хэдэн хүүхэд дугуйланд хамрагддаг вэ?

Оноо: 1

Choose the correct word.

Why don’t we ______ a picnic.

 • A. have 

 • B. has 

 • C. to have

 • D. having

Нийт: 16693