• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн секцийн сурагчдын гутлын хэмжээг асууж судлаж үзэхэд 36, 36, 37,37, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40 байв. Тэгвэл гутлын хэмжээний далайц хэд вэ?

 • А.4   

 • B.37  

 • C.38   

 • D.40

Оноо: 1

Сонирхолын бүлгийн үүргийг нэрлэхдээ илүүц зүйл дурдсан бол аль нь вэ?

 • А. Ашиг сонирхолоо нэгтгэх 

 • В. Засгийн эрхийн төлөө эрмэлзэх

 • С. Улс төрийн элитийг төлөвшүүлэх

 • D. Ашиг сонирхолоо илэрхийлэх

Оноо: 1

Дэмжлэг ба шаардлага нь улс төрийн системийн ямар сувагт хамаарах вэ?

 • А. Гаралт 

 • В. Хувиралт

 • С. Эргэх холбоо

 • D. Оролт

Оноо: 2

Хоёр тооны нийлбэр 240. Нэг нь нөгөөгөөс 4 дахин их бол уул хоёр тоог олоорой.

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн секцийн сурагчдын гутлын хэмжээг асууж судлаж үзэхэд 36, 36, 37,37, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40 байв. Тэгвэл гутлын хэмжээний моод хэд вэ?

 • A.37

 • B.38   

 • C.39     

 • D.40

Оноо: 1

Choose the correct word.

Let’s ______ to school.

 • A. going

 • B. goes

 • C. to go 

 • D. go

Оноо: 1

Урвалын энтальпийн зураглал ажиглан урвалын төрлийг сонгоно уу.

А

B

C

D

нэгдэх

Нэгдэх

задрах

задрах

дулаан шингээнэ

дулаан ялгаруулна

дулаан шингээнэ

дулаан ялгаруулах

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 3

Цилиндрийн радиус 5 см, өндөр 6 см. Түүнийг суурийн төвөөс 4 см зайтай тэнхлэгтэй нь параллель хавтгайгаар огтлоход үүсэх огтлолын талбайг ол.

Оноо: 1

Шийдвэр ба үйлдэл нь улс төрийн системийн аль сувагт хамаарах вэ?

 • А. Гаралт

 • В. Хувиралт 

 • С. Эргэх холбоо

 • D. Оролт

Оноо: 3

( 2.4 + 0.35) + (1.2 – 0.84) илэрхийллийн утгыг олоорой.

Оноо: 1

8(x-1)-5x=10 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. 3\tfrac{2}{3}       

 • B. – 6                         

 • C. \tfrac{2}{3}

 • D. 6

Оноо: 2

В-ийн ямар утганд 2×в+8.9 тэгшитгэлийн утга 11.7-той тэнцүү байх вэ

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийн утга бүрийг2-оор нэмэгдүүлэв. Далайцын өөрчлөлтийн талаарх аль дүгнэлт үнэн бэ?

.

 • А. 2-оор нэмэгдэнэ.      

 • B. 2-оор багасна

 • C. өөрчлөгдөхгүй.

 • D. 2 дахин нэмэгдэнэ.

Оноо: 1

Хүснэгтэд өгөгдсөн үүсэхийн энтальпийн утгуудыг ашиглан урвалын дулааны илрэлийг тооцоолно уу.

(хат.) + Y(шин.) \small \rightarrow2Z(уус.) Н0(урв)= ?

DHº (үүс)

X(хат.)

-200 кЖ/моль

Y(ш.)

-140 кЖ/моль

Z(уус.)

-450 кЖ/моль

 • А. -160 кЖ

 • B. 110 кЖ 

 • C. 160кЖ 

 • D. 790кЖ

Оноо: 1

Сонирхолыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргадаг улс төрийн системийн гол элементийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Сонирхолын бүлэг

 • В. Улс төрийн нам  

 • С. Төр

 • D. Лобби бүлэг

Оноо: 1

\int_{\frac{\pi }{6} }^{\frac{\pi }{4}}cosxdx=?

 • A.\frac{2-\sqrt{3}}{2}

 • B.\frac{\sqrt{3}-\sqrt{3}}{2}

 • C.\frac{\sqrt{3}-{1}}{2}

 • D.\frac{\sqrt{2}-{1}}{2}

Оноо: 1

Иргэдийн улс төрийн нийцтэй оролцоог тэмдэглэнэ үү.

 • А. Албан байгууллагад суулт хийх

 • В. Тодорхой шаарлага тавьж өлсгөлөн зарлах

 • С. Авто машины замын хөдөлгөөн хаах

 • D. Санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийн утга бүрийг2-оор нэмэгдүүлэв. Медианы өөрчлөлтийн талаарх аль дүгнэлт үнэн бэ?

 • А. 2-оор нэмэгдэнэ. 

 • B. 2-оор багасна.  

 • C. өөрчлөгдөхгүй.  

 • D. 2 дахин нэмэгдэнэ.

Оноо: 3

Хоёр тооны арифметик дундаж 3120. Нэг тоо нь 3 дахин их бол эдгээр хоёр тоог олоорой

Оноо: 1

S(хат)+O2(х)→SO2(х) + 297кЖ /моль урвалаар 0.2 моль хүхэр шатахад ялгарах дулааныг тооцоолно уу.

 • A.-59.4 кЖ/моль

 • B. -148.5 кЖ/моль

 • C. 59.4кЖ/моль

 • D.148.5 кЖ/моль

Нийт: 16693