• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct word.

Bye, I’ll see you _________Monday.

 • A. at 

 • B. by 

 • C. in 

 • D. on

Оноо: 1

Удирдлагын шийдвэр иргэн бүрд шуурхай хүрч байх иргэдийн санаа бодол төрийн сонорт түргэн хүрч байх зохион байгуулалтын хэлбэрийг юу гэдэг вэ?

 • А. Төлөөллийн ардчилал

 • В. Шууд ардчилал

 • С. Элитийн ардчилал  

 • D. Сонгодог ардчилал

Оноо: 1

-3( 2x-5)-7=2 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А. – 1                          

 • B.  1                           

 • C.  4                           

 • D. ​​​​2\tfrac{1}{3}

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийн утга бүрийг2-оор нэмэгдүүлэв. Моодын өөрчлөлтийн талаарх аль дүгнэлт үнэн бэ?

 • А. 2-оор нэмэгдэнэ.

 • B. 2-оор багасна.  

 • C. өөрчлөгдөхгүй.  

 • D. 2 дахин нэмэгдэнэ.

Оноо: 1

Засаглалын бүтцийн гол бүрдлүүдэд хамаарагдахгүй зүйл аль нь вэ?

 • А. Засаглалын субьект 

 • В. Засаглалын обьект

 • С. Засглалын нөөц 

 • D. Засаглалын легитим шинж

Оноо: 3

Өвөлжөөнд 350 мал байв. Түүний \frac{5}{10} нь хонь, \frac{3}{10} нь ямаа, бусад нь бод мал байв.

а. Өвөлжөөнд хэчнээн бог мал байсан бэ?

б. Өвөлжөөнд хэчнээн бод мал байсан бэ?

в. Бог мал бод малаас хэд дахин олон байсан бэ?

Оноо: 1

Энергийн диаграмм ашиглан урвалын төрлийг тогтооно уу.

 • A. нэгдэх, экзотерм

 • B. нэгдэх,эндотерм

 • C. задрах, экзотерм 

 • D.задрах эндотерм

Оноо: 1

Тоон өгөгдлийн утга бүрийг2-оор нэмэгдүүлэв. Арифметик дунджийн өөрчлөлтийн талаарх аль дүгнэлт үнэн бэ?

. .

 • А. 2-оор нэмэгдэнэ.    

 • B. 2-оор багасна

 • C. өөрчлөгдөхгүй.

 • D. 2 дахин нэмэгдэнэ

Оноо: 1

Дараах уламжлалыг бод.

\left ( x sin x \right )'

 •   A. sin x-xcosx                      

 • B. sin x+xcosx                     

 • C. cosx            

 • D. x sin x -cos x

Оноо: 1

Уламжлалт легитим шинжийн эх сурвалж юунд суурилдаг вэ?

 • А. Удирдагчийн авьяас чадвар

 • В. Хууль эрх зүй

 • С. Ёс заншил 

 • D. Нэр хүнд, илтгэх чадвар

Оноо: 1

Choose the correct word.

Mozart was born _______ 1756.

 • A. at 

 • B. by 

 • C. in 

 • D. on

Оноо: 1

-2( 3x-1)-8=6 тэгшитгэлийн шийд аль вэ?

 • А.  2                           

 • B. 2\tfrac{1}{2}                    

 • C. – 2                          

 • D. – 3

Оноо: 1

Төрийн засаглалыг хэрэгжүүлэх, улс төрийн зорилгод хүрэх арга хэрэгслийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Улс төрийн тогтолцоо

 • В. Улс төрийн үйл ажиллагаа

 • С. Улс төрийн ноёрхол

 • D. Улс төрийн дэглэм

Оноо: 3

Үйлдлийг гүйцэтгэж бүдүүвчийг нөхөөрэй.

Оноо: 1

Ардчиллын үндсэн шинж зарчимд аль нь хамааралгүй вэ?

 • А. Хүний эрх, эрх чөлөө 

 • В. Парламентат суудалтай байх

 • С. Тэгш эрх шударга ёс   

 • D. Хууль дээдлэх биелүүлэх

Оноо: 1

Аль хос нь хоёулx^{2}+3x=0 тэгшитгэлийн шийд болох вэ?

 • А. –3 ба 1

 • B. –3 ба 0   

 • C. 3 ба 1       

 • D. 3 ба 0

Оноо: 1

Ардчиллын тухай элитийн онолын үзэл санааг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Төрийн засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард иргэд бүгд оролцох эрхтэй

 • В. Нийгмийг ард түмэн бус харин тэдний шилмэл цөөнх удирдана

 • С. Засаглалыг хэрэгжүүлэхэд олонх, цөөнхийн  оролцоог хангах

 • D. Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд бүлгүүдийн оролцоог чухалчлах

Оноо: 1

Choose the correct word.

I went to school _______ 8 o’clock yesterday.

 • A. at 

 • B. by 

 • C. in 

 • D. on

Оноо: 1

Ардчиллын тухай сонгодог онолын үзэл санааг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Төрийн засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард иргэд бүгд оролцох эрхтэй

 • В. Нийгмийг ард түмэн бус харин тэдний шилмэл цөөнх удирдана

 • С. Засаглалыг хэрэгжүүлэхэд олонх, цөөнхийн  оролцоог хангах

 • D. Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд бүлгүүдийн оролцоог чухалчлах

Оноо: 3

Зүй тогтолыг ажиглаад харгалзах тоонуудыг олоорой.

Нийт: 16693